Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia

        Slovenskí všeobecní lekári pre dospelých sa stretli v dňoch 11. až 13. oktróbra 2012 v Starom a Hornom Smokovci na svojom najväčšom odbornom podujatí pod heslom Tatry zastrešujú Slovensko a my, všeobecní lekári, zastrešujeme pacientov Slovenska.
      
Na úvod niekoľko čísiel: registrovaných bolo 847 účastníkov, z toho 646 lekárov,137 zdravotných sestier, 64 zástupcov  farmaceutických firiem, odznelo 60 hodín odborných prednášok, 10 workshopov, prednášalo 9 zahraničných a 64 domácich hostí, 17 všeobecných lekárov, zúčastnilo sa 30 vystavovateľov a 10 partnerov (organizačné detaily konferencie dostupné tu).
       Prezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSVPL SLS) MUDr. Iveta Vaverková, MPH pri otvorení XXXIII. konsolidačnej výročnej konferencie tejto spoločnosti ocenila, že toto podujatie podporila kancelária SZO na Slovensku a Svetová organizácia všeobecných lekárov (WONCA), ako aj už tretí rok pokračujúcu spoluprácu so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. „Verím, že sa podarilo pripraviť podujatie, ktoré účastníkom okrem odborných znalostí ponúkne aj priestor na diskusiu o témach, ktoré nás dennodenne trápia“, povedala MUDr. Vaverková. Ako dodala, „ide nám o vytvorenie platformy pre lekárov, sestry, odborníkov z ministerstva zdravotníctva, zdravotných poisťovní, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou i predstaviteľov z  Asociácie na ochranu práv pacientov“.
       Generálny riaditeľ Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR MUDr. Mario Mikloši, PhD. pozdravil účastníkov konferencie v zastúpení ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzany Zvolenskej. „Dovoľte mi odozdať vám pozdravy od pani ministerky s tým, že primárna starostlivosť je prioritou vlády a treba riešiť jej problémy, či už sa to týka lekárov pre dospelých alebo pre deti, lebo situácia nie je taká, že je za päť minút dvanásť, ale už je dvanásť desať. Musíme problémy riešiť, aby nás budúcnosť nezaskočila nepripravených či inak ohrozených“, uviedol MUDr. Mikloši, podľa ktorého je treba „veci pohnúť dopredu“. Zároveň oznámil, že za novú hlavnú odborníčku MZ SR pre všeobecné lekárstvo bola menovaná MUDr. Monika Palušková, MBA., k čomu jej zablahoželal a poďakoval prechádzajúcemu hlavnému odborníkovi prof. MUDr. Jozefovi Gajdošíkovi, PhD.
       Riaditeľka Kancelárie SZO na Slovensku MUDr. Darina Sedláková, MPH. zdôraznila, že kancelária je dlhodobým partnerom rôznych aktivít a projektov primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. „Spolupráca vyústila pred dvoma rokmi do veľkého projektu na báze prieskumu Hodnotenie štruktúry a poskytovania primárnej starostlivosti v SR“, povedala MUDr. Sedláková. Ako pokračovala, „pre SZO je primárna starostlivosť nosným pilierom poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to skutočne entry point pre kažého občana a pacienta a práve kompetencie, kvalita a dostupnosť služieb primárnych lekárov by mali byť v centre pozornosti aj regulátorov na národnej úrovni“. Ubezpečila účastníkov konferencie, že SZO bude aj naďalej nápomocná pri realizácii a posúvaní kvality a najmä dostupnosti pre pacientov.
       Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov JUDr. Eva Madajová pripomenula, že asociácia združuje viac ako 80 pacientskych organizácií špecificky chronicky chorých s celkovo 40 diagnózami. Infomovala aj o tom, že zástupcovia AOPP rokovali s ministerkou zdravotníctva o problémoch diabetikov. „Je tam veľa vecí, ktoré sa dajú zmeniť, je ochota ministerstva rokovať“, povedala JUDr.. Madajová. Uviedla tiež, že „od Európskej komisie sme dostali grant na projekt, aby sme sa mohli na budúci rok monitorovať starostlivosť o diabetikov na Slovensku, ktorá by mala začínať práve v ambulancii primárneho lekára a v zložitejších prípadoch by mala prejsť k špecialistom“. Požiadala v tejto súvislosti lekárov o námety do pripravovaného projektu.
       V mene Slovenskej lekárskej komory a v mene jej prezidenta MUDr. Mariána Kollára rokovanie XXXIII. konferencie pozdravila členka prezídia SLK MUDr. Valéria Vasiľová. Prečítala účastníkom list prezidenta SLK, ktorý vyzval praktických lekárov k zjednoteniu. „Mojim krédom ostáva – len vtedy budeme silní a úspešní, ak sa spojíme a pôjdeme spoločnou cestou my, všetci lekári.“ MUDr. Vasiľová vyjadrila myšlienku, že "členovia spoločnosti sa nedelia, na liptákovcov, nedelkovcov či vaverkovcov, ale sú členovia jednej spoločnosti".
       Účastníkov pozdravil pri otvorení konferencie aj podpredseda Spoločnosti všeobecného lekárstva Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyně MUDr. Otto Herber. Ocenil bohatý odborný program konferencie, z ktorého by mnohé informácie mohli byť inšpiráciou aj pre českých kolegov. „Výmena skúseností a názorov je veľmi dôležitá a je dobre v nej pokračovať aj v budúcnosti“, zdôraznil MUDr. Herber, ktorý zároveň pozval kolegov zo Slovenska na novembrový kongres českej spoločnosti do Karlových Varov a na svetovú konferenciu Wonca 2013 do Prahy.
       Prezident Wonca Europe, dr.Tony Mathie poslal konferencii pozdrav:
" V roku 2011 som s potešením navštívil Vysoké Tatry a zúčastnil sa na výročnejkonferencii Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS. Je mi veľmi ľúto, že tento rok mi pracovné povinnosti nedovolili prísť opäť do tejto nádhernej časti sveta. Veľmi dobre viem, že v rámci európskej rodiny sú mnohé krajiny, kde sa vytrvalo bojuje o uznanie a za získanie zdrojov potrebných na poskytovanie vysokého štandardu primárnej starostlivosti pacientom. Slovensko je taká krajina. Minulý rok som bol svedkom Vašej vynikajúcej práce a viem, že vynakladáte maximálne úsilie. Želám každému z Vás všetko najlepšie. Mal som príležitosť hovoriť s Vašimi zástupcami na európskej konferencii vo Viedni a verím, že sa opäť stretneme budúci rok v Prahe."

Odborný program

Programové tézy:
• posun paradigmy – od jednotlivého problému ku komplexnému cieľu • špecializácia na multimorbiditu
• multidimenzionálny prístup • guideliny verzus pacient • holistická medicína • tím PZS = všeobecný praktik + sestra
• chronickí, polymorbídni, starí, imobilní, inkontinentní pacienti doma • upgrade vedomostí • preventívne zameranie
• kompetencie • spravodlivé financovanie • zjednotenie a spolupráca VLD


Štvrtok 11. 10. 2012

A• Angiológia 

František Žernovický, angiochirurg NÚSCH: CHVO súčasné možnosti chirurga
Peter Lipták, VLD: Dni zdravých žíl, pacient s CHVO – súčasný guideline pre VLD,
zlosovanie výhercov cien z účastníkov DZŽ 2012

B • Laboratórna diagnostika -
Mikrobiologická diagnostika
RNDr. Daniela Hučková: Čierny kašeľ - stúpajúca incidencia, možnosti laboratórnej diagnostiky a
interpretácia výsledkov

RNDr. Ľubica Perďochová: Močové infekcie získané v komunite a počas hospitalizácie - odber biologického materiálu, laboratórna diagnostika a interpretácia výsledkov
MUDr. Monika Czirfuszová: Infekcie dýchacieho systému - odber materiálu, laboratórna diagnostika, interpretácia výsledkov

C • Geriatria a diabetes
 Babčák Marián, Németh František (Prešov): Liečba diabetu v ambulantných podmienkach
Korsak Vyacheslav, Rusyn Vasyl, Korsak Yuriy, Nosenko Oleksiy (Užhorod): Direct and Indirect Revascularization of Lower Extremities in Diabetic Patients (Priama a nepriama revaskularizácia dolných končatín u diabetikov.)
Korsak Yuriy, Kyshko Mykola, Pichkar Yosip, Krafchyk Olga, Oleksyk Olga (Užhorod): Epidemiology of Diabetes and Its Complications in Transcarpathian Region (Epidemiológia diabetu a jeho komplikácií v transkarpatskom regióne.)
Németh František, Babčák Marián (Prešov): Diabetes v starobe

D • Dermatológia, 
kožný stacionár, Nemocnica Poprad a.s.
Sisiková A., Pajerchin D., Kováčová Gajanová J.: Najčastejšie dermatologické diagnózy v ambulancii praktického lekára.
Kováčová Gajanová J., Pajerchin D., Sisiková A.: Kožné lézie suspektné z malignity.
Kováčová Gajanová J., Psotová M., Sisikova A., Nemocnica Poprad a.s, Fakultná nemocnica Trnava: Ulcus cruris.

E • Ortopédia, Rehabilitácia
 
 Ivana Weberová, Michaela Cotrbancová, Zuzana Cabadajová, Fyziomedika Žilina: Diff.dg. bolestí krčnej chrbtice a plecového pletenca   Grant-Watson dg. bolestí ramena a C chrbtice
Juraj Kacian, traumatológ Žilina: Nová kompetencia všeobecného lekára – Chondroitín sulfát v liečbe osteoartrózy.
Juraj Wendl, CSc. (Reumatologická a osteologická ambulancia, Bratislava): Osteoporóza, rizikové faktory, identifikácia pacienta s osteoporózou, vápnik a vitamín D
Peter Maresch, CSc. (I. Ortopedicko-traumatologická klinika,LF UK, UN Bratislava): Osteoporóza a jej dôsledky - multidisciplinárna spolupráca.
 
F • Farmakológia
Originálny liek versus generikum versus výživový doplnok
Prof. Viliam Bada, DrSc., III. Interná klinika LF UK, Bratislava
Peter Lipták, VLD, Bratislava

G • Ošetrovanie vredov predkolenia a dekubitov
 
Peter Lipták: Základný odborný postup pre liečbu chronických vredov v ambulancii a v domácom
prostredí pacienta. Podiatrická starostlivosť.

Jozefa Košková a Ľubica Kočanová (SSOOR): Deklarácia STOP DEKUBITOM.
Ľubica Kočanová(SSOOR): Prevencia pred vznikom preležanín.
Jozefa Košková: Chronická rana
Kukučková, L. (VLD v príprave), Maheľová, L., Dostálová, K., Moricová, Š. - Bratislava:Dekubity - ich etiológia a ošetrovanie

H • WHO a ministerský blok
 
Christine Beerepoot (WHO EURO): WHO strategy directions on multidisciplinary PHC and integrated health services. (Strategické smerovanie WHO k multidisciplinárnej PZS a integrovanému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti).
Sanne Snoeijs, MSc (NIVEL): Results of the WHO evaluation of primary health care in Slovakia
(Výsledky WHO vyhodnotenia primárnej starostlivosti na Slovensku).

Karol Herda (SSVPL SLS): História primárnej starostlivosti na Slovensku
Peter Lipták (SSVPL SLS): Súčasný stav PZS v SR
Wienke Boerma, PhD (NIVEL): Recommendations made on the basis of the WHO primary health care evaluation in Slovakia (Odporúčania WHO pre rozvoj PZS na Slovensku založené na výsledkoch vyhodnotenia WHO)
VšZP postoj k PZS na Slovensku.

I • Kam kráčaš, slovenský pacient?

QUO VADIS PACIENT SLOVACUS?
Prof. Viliam Bada, DrSc.: Kontinuum prevencie a ochorení.
Peter Lipták: O osude chronického pacienta na Slovensku.
JUDr. Eva Madajová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov(AOPP):
Ako vnímame svoj osud my, pacienti.

J • Kam kráčaš, všeobecné lekárstvo?

QUO VADIS MEDICINA GENERALIS?
Prof. Hana Kubešová, Brno: Úlohy praktického lékařství v éře stárnutí populace a multimorbidity
Monika Palušková, MBA, doc. Katarína Gazdíková, PhD, Zlatica Nemcová, PhD, Lekárska fakulta SZU Bratislava: Aktuálna problematika odboru všeobecného lekárstva na Slovensku
Valéria Vasilová (SLK): Postoj SLK k smerovaniu VL a PZS na Slovensku.
Prof. Imre Rurik: Postavenie PZS a vzdelávanie VL v Maďarsku
Pavlo Kolesnyk, PhD: Postavenie PZS a vzdelávanie VL na Ukrajine

K • Pneumokoky
Doc. Ivan Solovič, PhD, NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy: Pneumokokové ochorenia u dospelých a možnosti prevencie
Prof. Ján Gajdošík, PhD, VLD, Nové Zámky: Nová technológia v prevencii pneumokokových infekcií dospelých
 Pavol Šimurka, PhD, Pediatrická klinika, FN Trenčín: Dopad očkovania pneumokokovými konjugovanými vakcínami na populáciu.

L • GIT
 
Štefan Krnáč, VLD a GE chirurg, Hriňová: Chirurgická liečba GERD
Pavol Dávid, GE ambulancia Nitra: Nešpecifické zápalové ochorenia čreva
 doc. Ladislav Kužela, CSc.: Hemoroidálne ochorenie 
Marek Rác, hepatologická ambulancia, FN Nitra: Neinfekčné hepatitídy v praxi VL
Prof. I. Schréter: Hepatitída C je stále aktuálna - pohľad infektológa.
Patrícia Eftimová, VLD, Bratislava: Manažment VLD pacienta s hepatitídou C.

M • Pneumológia
 
Štefan Laššán, PhD (Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU, Bratislava): Nové výzvy v manažmente chronickej obštrukčnej choroby pľúc, Bronchiálna astma
Marta Ľuptáková, PhD, VLD Martin: Farmárske pľúca (kazuistika)
Branko Takáč: Mukomodulátor ako terapia infekcií dýchacích ciest.
 Dagmar Kučerová, klin.farmakológ: V komunite získané respiračné infekcie.

N • RHB
Ivana Weberová, Fyziomedika Žilina- Indikácie RHB liečby – Škola chrbta, magnetoterapia, oxygenoterapia, manipulačné techniky

O • Právo v zdravotníctve

J.Senčáková

P • Žilový skríning VLD a ich ZS
František Žernovický, angiochirurg NÚSCH - vyšetrovanie žíl USG dopplerom a individuálne konzultácie. 

R • Ošetrovanie vredov a dekubitov
 
SSOOR (J. Košková, Ľ. Kočanová) a HARTMANN akadémia

Piatok 12. 10. 2012

A • Škola hypertenzie
 Iveta Vaverková: Fixné kombinácie a ich význam.
Slavomír Šuch, interná ambulancia Martin: Nová kompetencia VLD – kombinovaná hypolipidemická liečba
Alena Petrová, interná ambulancia Nováky: Betablokátory v liečbe KVCH
Doc. Štefan Farský, CSc., Kardiologická a interná ambulancia, Žilina: Niektoré možnosti preventívnej kardiológie pri liečbe hypertenzie a dyslipidémií

B • Wonca World 2013 Praha 

Otto Herber, WONCA Praha 2012, ČR: Pozvanie do Prahy na svetovú Woncu 2013
Iveta Vaverková: Koncepcia Česko - Slovenského dňa na Wonca Praha 2013
Peter Lipták: Projekty na svetovú Woncu (Zdravé srdce, Dni žíl, Prokop, HP, Monitorovanie TK, Bosso projekt SK)

C • Ranný blok resuscitácie a spánkovej medicíny

Karol Kálig, CSc., Patrícia Eftimová, MPH: Akútne stavy v ambulancii VL
Patrícia Eftimová, MPH: Život ohrozujúca astma a anafylaxia v ambulacii VL
 MUDr. Karol Kálig, CSc.: Podpora pre riešenie neodkladných stavov v ambulancii VL
Martina Kubovčáková: Súčasné možnosti diagnostiky v spánkovom laboratóriu a možnosti liečby porúch spánku.

D • Infekčná medicína a dermatológia 

Regina Paulínyová, dermatovenerológ, Bratislava: Herpetické lézie
Regina Paulínyová, dermatovenerológ: Sexuálne prenosné ochorenia
Dana Buzgová, VLD, Bratislava: Lymská borelióza v praxi VLD
Dana Buzgová, VLD, Bratislava: Kliešťová encefalitída v praxi VLD

E • Klinická výživa 

Prim. Mária Voleková, CSc.: Perorálna nutričná liečba – nové guideliny
Katarína Tesárová, VLD, Bratislava: Manažment obezity v ambulancii VLD

F • Popoludnie holistickej medicíny

Soňa Ostrovská, VLD Bratislava: Úvod. Prečo dnes holistická medicína?
Eva Kleinová, VLD Bratislava: Možnosti homeopatickej liečby v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých.
Jana Mrázová, homeopatická ambulancia Bratislava: Stres a jeho zvládnutie homeopatickými liekmi
Mária Francová, VLD Poprad: Arnika montana – použitie po úrazoch a operáciách
Ing. Peter Jusko, MBA, Peter Lovrant, VLD Topolčany AMP – Skriningový neinvazivny analyzator krvi a jeho aplikácia v praxi
Ing. Peter Jusko, MBA: Skriningový elektroimpedančný mamograf
Ing. Peter Jusko, MBA: Alternativna terapia NO (kysličníkom dusnatým)

G • Blok ÚDZS Prešov

A.Gavel: Neočakávané úmrtia v práci
M. Kováč: Fingovaný pád zo stožiaru
S.Eleziová: „Kazuistiky úradu  na dohľadu v praxi"
Z.Flešárová: „Diagnostický rébus v ambulancii všeobecného lekára“
S.Vargová: „Prešetrenie postupu ZP vo veci úhrady kapitácie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti“

H • Hypertenzia a antibiotiká
 
Šoóšová I.: Platí aj v artériovej hypertenzii: Muži sú z Marsu a ženy z Venuše?
Olexík J.: Hypertenzia a osteoporoza - je možne liečiť obidve ochorenia žien súčasne?
Letavay P.: Kam sa posunula liečba hypertenzie spojením amlodipínu s atorvastatínom
Vicová S. (NsP FDR, Banská Bystrica): Krok vpred v liečbe infekcií dýchacích ciest.

I • Očkovanie
Dana Buzgová, VLD, Bratislava: Nová (kontroverzná) legislatíva (zákony, vyhláška)
Jarmila Pertináčová, epidemiologička Bratislava: Hroziace (staro)nové očkovaním preventabilné ochorenia – osýpky, pertussis...
Peter Lipták, VLD Bratislava: Ako a koho budeme očkovať v sezóne 2012/2013.
Iveta Demjanová, VLD, Prešov: Očkovanie rizikových skupín.

J • Očkovanie proti chrípke a ATB liečba komplikácií s ohľadom na aktuálny stav rezistencie v SR
doc.Z.Krištúfková, PhD.(SZU Bratislava): Očkovanie proti chrípke
prof.J.Trupl(SZU Bratislava): Racionální antibiotická léčba v ambulantní praxi
doc.H.Hupková (Mikrobiolog.ústav LF UK a FN, Bratislava): Stav rezistencie a spotreby antibiotík na Slovensku

K • Probiotiká, antioxidanty

1. Prof. Katarína Furková, CSc. (Klinika pre deti a dorast A. Getlíka, FNsP Bratislava - Petržalka): Vitamín D.
2. doc. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. (II. Klinika detí a dorastu, DFN Košice): Probiotiká.

L • Špecifiká sestier všeobecných lekárov

Pracovné stretnutie sestier všeobecných lekárov (J.Lunterová)

Resuscitačné workshopy MUDr. Patrícia Eftimová, MPH
M • Rozšírená neodkladná resuscitácia
- simulačné vzdelávanie za podpory trénažérov, resuscitačného setu a šokovej skrinky v ambulancii ( resuscitácia s vybavením a liekmi na ambulacnii
všeobecného lekára, manipulácia s kyslíkovou fľašou, redukčným ventilom, dýchanie ambuvakom,
intravenózne zavádzanie kanyly).
N • Život ohrozujúca astma a anafylaxia – prevencia zastavenia krvného obehu – simulačné vzdelávanie za podpory trénažérov, resuscitačného setu a šokovej skrinky v ambulancii VL (diagnostika na simulátori, riadenie liečby v čase, manipulácia s kyslíkovou fľašou a maskou, kyslíková liečba, dávkovanie a aplikácia liekov prvej línie pri život ohrozujúcej astme a anafylaxii).

O • Demonštrácia postupov a prístrojov spánkovej medicíny
Kubovčáková, spánkové laboratórium Buona Notte

P • Komunitné preventívne projekty
v spolupráci primátor mesta, žiaci popradských škôl,
pacientske združenia. OZ EUROPACOLON
1. Prechádzka „hrubým črevom“ – prehliadka nadrozmernej nafukovacej makety čreva, ktorou sa dá prejsť ako tunelom, umožňuje vidieť ako vyzerá črevo zvnútra, ako sa v ňom vyvíjajúa rôzne diagnózy a ako sa im dá predchádzať, spojená je s odborným výkladom
2. Beseda s praktickými lekármi MUDr. Zuzanou Košťálovou a MUDr. Petrom Liptákom
o starostlivosti o zdravie, o výžive, životnom štýle o prevencii
OZ Športom proti Drogám – krátka beseda a kinopredstavenie
RNDr. Jaroslav Malchárek, krátky príhovor k žiakom, študentom a pedagógom, zameraný na metodiku vyžitia vychovno-vzdelávacích televíznych dokumentov na školách
TV dokumenty:
1) Kým stúpa dym – o nikotinizme neplnoletých dievčat
2) PLAY True – ži pravdivo neklam sám seba, o zneužívaní nedovolených podporných
látok v rekreačnom a voľnočasovom športe – určené aj dievčatám a možno viac chlapcom ktorí
túžia po rýchlom nadobudnutí sily a svalstva nezdravým spôsobom

Q • Efektívnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti
v podmienkach obmedzených finančných a ľudských zdrojov
• kompetencie • spravodlivé financovanie
Peter Makara: Efektivita poskytovania zdravotnej starotlivosti a stav VLD na Slovensku
Andrea Vargová: Kvalita preventívnych prehliadok z pohľadu zdravotnej poisťovne Dôvera  
Union ZP: Riešenia pre zvýšenie efektivity poskytovania zdravotnej starostlivosti z pohľadu Union zdravotnej poisťovne a.s.
VLD požiadavky pre rok 2013

R • Členská schôdza SSVPL SLS

Konferenčná sála Hoepfner Grandhotel Starý Smokovec
• kompetencie • spravodlivé financovanie • ako dosiahnuť zjednotenie VLD
História SSVPL SLS – Karol Herda
Udelenie Dikantovej ceny – Iveta Vaverková, MPH
Schválenie aktuálnych stanovísk(spoločný postup so SLK, príprava na smem SLK, cenníky, LSPP, predoperačné
vyšetrenia, odbery pre špecialistov...) XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia

Sobota 13. 10. 2012

A • Diabetes mellitus

P.Lipták: Súčasné problémy VL pri liečbe pacienta s DM 2 typu

B • Kardio workshop
 
Alena Petrová(Interná ambulancia Nováky): Tichá epidémia chronického srdcového zlyhávania
Beata Blahová, VLD, Prešov: Fibrilácia predsiení, manažment antikoagulačnej liečby
Prof. Hana Rosolová, DrSc. Centrum preventivní kardiologie, Plzeň: Stanovenie celkového kardiovaskulárneho rizika
Peter Lipták, VLD Bratislava: Dni zdravého srdca 2012 – zhodnotenie projektu a zlosovanie dotazníkov

C • ORL a ATB liečba
Peter Lipták, VLD, Bratislava: Liečba nádchy – odporúčania EPOS
Prim. Irina Šebová, CSc., (I.ORL klinika LFUK, NMB,SZÚ Bratislava): Rýchla diagnostika streptokokových infekcií v ambulancii.
Ján Siváček (I.ORL klinika LFUK, NMB,SZÚ Bratislava): Moderná liečba ORL infekcií cefalosporínmi 3. generácie

D • CRP STOP zbytočným ATB
 
Peter Lipták: Kde je dnes miesto antibiotík? Úvod do projektu CRP-STOP ATB.
Marta Ľuptáková: CRP ÁNO ? ČI NIE ?
Súťaž kazuistík CRP – prednesenie najlepších vybraných kazuistík VLD a hlasovanie publika o najlepšiu kazuistiku roku 2012
Marián Sivoň, Popudinské Močidľany
Edita Vávrová, Bratislava
Beáta Bláhová, Krompachy
Peter Gazdík, Kapušany
Mária Dúhová, Žilina
Petra Račková, Senica

E • Psychiatria
 
Makarová Niké, psychiatrická ambulancia Snina: Úzkostné poruchy - Panická porucha, Kazuistiky
Žofčáková Silvia, psychiatrická ambulancia Košice: Depresia - diagnostika a liečba
Kazuistiky

F • Varia magna
 
Marta Ľuptáková,PhD,VLD Martin: Závažné komplikácie prsných implantátov (kazuistika)
Mária Francová, VLD Poprad: Možnosti VLD pri riešení chronickej obstipácie.
Kukučková, L. (VLD v príprave), Suchá, V., Maheľová, L., Bátora, I., Dostálová, K., Moricová, Š. - Bratislava: Celiakia u polymorbídneho pacienta vo vyššom veku (kazuistika)
BSc. Tomáš Ludrovan, IT Viedeň: Automatizované pripomínanie prevencie a očkovania – SMS,
komunikácia s pacientom v praxi lekára podpora@thom.skročná konferencia SSVPL SLS
Igor Vavrina, kardiologická a interná ambulancia Senec: Efektívna liečba KV ochorení so silou originálu.

G • Angiológia – Blok SAS SLS pre VLD

Jaroslav Jaščur, Andrej Džupina, Angiologická ambulancia, ALIAN s.r.o., Bardejov, Poprad: Kritická končatinová ischémia
Dáša Kmecová,PhD, Július Kmec, CSc.( Angiologická ambulancia, ANGIOCARE, s.r.o., Košice), prof.Viera Štvrtinová, CSc.(II. Interná klinika LF UK, Bratislava): Diabetická noha
Katarína Dostálová, PhD, MPH (Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava), prof. Viera Štvrtinová, CSc. (II. Interná klinika LF UK Bratislava), prof. Štefánia Moricová, PhD. MPH (Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava): Povrchová tromboflebitída

H • Pracovné a posudkové lekárstvo

 M. Jandzíková, VLD Žilina: Novinky v posudzovaní vodičov amatérov.
Peter Bakič, VLD Zavar: Posudzovanie pre prácu v noci.
Dana Vavricová Ďureje, interná ambulancia Partizánske: Hodnotenie zdravotnej spôsobilosti na nočnú prácu z pohľadu rizika KVO
Soňa Ostrovská, VLD Bratislava: Zdravotná spôsobilosť držiteľov strelných zbraní.
 Danica Bezáková, VLD Volkswagen Bratislava: Analýza najčastejších príčin práceneschopnosti
zamestnancov montážnych liniek.

Katarína Vašková, posudková lekárka SP Prešov: Uznávanie dočasnej PN a jej kontroly posudkovým lekárom, so zameraním sa na oblasť zneužívania nemocenského poistenia.

I • Meranie AMP analyzátorom

Ing. Peter Jusko, MBA, MUDr. Peter Lovrant

J • Meranie ABI v ambulancii VLD

MUDr. L. Kukučková, Kurzy ovládania dopplera Bidop Hadeco a Bosso ABI 100, PAO projekt SSVPL SLS v spolupráci s SAS SLS. Garant: MUDr. K. Dostalová, PhD, MPH(Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava).

K • Sociálne determinanty zdravia

P.Štec: Uvedenie do problematiky sociálnych determinantov zdravia a prezentácia aktivít Slovenského Pacienta o.z.

L •Mladí praktici +Medici

Lenka Bachratá, SLOMSA, Vasco da Gama

M • "Ako prežiť v lese? alebo Mc Gyver workshop"

Beata Blahová, Adriana Capáková
Workshop nie len pre mladých všeobecných lekárov, v ktorom sa dozviete ako podať prvú pomoc
pri uštipnutí hadom, popálení, ako stiahnuť prsteň na opuchnutom prste, alebo ako ošetriť pľuzgier
prípadne bolestivý hematóm pod nechtom mimo ordinácie.

Odborný program pre zdravotné sestry
Vaverková I., MUDr.: Základy techniky očkovania
Vaverková I. MUDr.: Chrípka či prechladnutie
Dorčáková Jana, Bc.: Mentálna anorexia v ambulancii PLPD
Lunterová J., Mgr.: Spolupráca tímu pri ergometrickom vyšetrení
Oláhová Petra, Mgr.: Detská obezita – sesterská diagnostika
Lunterová J., Mgr.: Harmonický a synchrónny rytmus srdca v réžii sestry
Lunterová, J.: Pacient s fibriláciou predsiení – piliere edukácie
Lunterová, J.: Prolaps mitrálnej chlopne
Lunterová, J.: Manažment informovanosti pacientov v ambulancii
Oláhová Petra, Mgr.: Komunikácia s agresívnym pacientom
Oláhová Petra, Mgr.: Pacient a jeho život s AKL 
Ondrejová Iveta, Mgr.: Ako predísť sexualizovaniu v profesii sestry
Harhovská Tatiana, Mgr.: Najťažšie otázky pacientov položené sestrám
Dorčáková Jana, Bc.: Problémové aspekty starostlivosti o deti v terminálnom štádiu ochorenia (komunikácia,
prístup, kontakt s rodinou)
Lunterová J., Mgr.: Pred a po – nemocničný manažment starostlivosti o pacienta s infarktom myokardu
Lunterová J., Mgr.: Chemoterapia ako problém v ambulantnej forme poskytovania ZS – edukácia pacienta
Lunterová J., Mgr.: Zásady moniorovania tlaku krvi v domácich podmienkach
Lunterová J., Mgr., Urbanec K., MUDr.: Anamnéza v kardiológii – hlavné piliere odbornosti
Lunterová J.: Drogy, adolescenti a rodičia
Stop dekubitom
Prevencia pred vznikom preležanín
     rozšírená Nonotonovej stupnica
     Bradenovej stupnica
Petra Oláhová, Mgr.: Trápi vás pálenie záhy
Petra Oláhová, Mgr.: Mám rakovinu- ako to povedať svojmu dieťaťu?

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1903828
Celkom za 2020
102768
Tento mesiac
12907
Dnes
44