Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

51. konferencia SSVPL SLS bola XXIX.VÝROČNOU KONFERENCIOU SSVPL SLS. Bola to prvá WHO konferencia všeobecných lekárov na Slovensku.

16.-18. októbra 2008 privítali už tradične  Bojnice účastníkov 51. konferencie Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Zúčastnilo sa jej  viac ako 500 všeobecných lekárov z celého Slovenska, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími vedeckými poznatkami z rôznych oblastí všeobecnej praktickej medicíny.  Dôraz bol položený na ich aplikáciu do dennej praxe všeobecných obvodných lekárov. Hovorilo sa veľmi podrobne aj  o kompetenciách  všeobecných praktikov pri poskytovaní primárnej starostlivosti orientovanej na pacienta a na komunitu tak aby táto mohla byť čo najlepšia.  
Počas troch dní odznelo na konferencii spolu 71 prednášok od  významných  našich aj zahraničných  klinických profesorov, praktických všeobecných lekárov a  expertov na všeobecné lekárstvo a rozvoj primárnej zdravotnej starostlivosti. 

Vo štvrtok 16.10.2008 v úvode vystúpila riaditeľka odboru zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľstva sekcie zdravia MZ SR MUDr. Adriana Liptáková s pozdravným posolstvom ministra zdravotníctva SR MUDr. Richarda Rašiho, ktorým podporil aktivity všeobecných lekárov a prevzal nad našou konferenciou záštitu. Potom konferenciu pozdravil dekan LF UK v Bratislave prof. P. Labaš, ktorý vyzdvihol dôležitú úlohu všeobecného lekára v zdravotnom systéme. Za kolegov z ČR vystúpil prednosta Ústavu všeobecného lekárstva 1.LF UK z Prahy B. Seifert, ktorý sa podelil s aj pre nás dôležitou informáciou, že ich Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP získala možnosť organizovať v roku 2013 v Prahe svetovú konferenciu našej vedeckej svetovej organizácie všeobecných lekárov  WONCA WORLD 2013  a pozval nás k príprave účasti na  túto konferenciu.

Zaujímavá diskusia sa uskutočnila medzi dekanom LF UK profesorom Labašom a prednostom Ústavu všeobecného lekárstva z 1. LF Karlovej univerzity z Prahy B. Seifertom. Dekan Labaš sa  zaujímal o existenciu ústavu všeobecného lekárstva na Karlovej univerzite a prejavil záujem zriadiť katedru všeobecného lekárstva aj na LF UK v Bratislave.

Potom už pokračoval odborný program. V bloku o liečbe chronických rán  a dekubitov odzneli prednášky dekana LF UK  v Bratislave a prednostu 1. chirurgickej kliniky, profesora P. Labaša, prednostu  cievnej kliniky NÚSCH Bratislava profesora V.Šefránka, prednostu kliniky plastickej chirurgie v Bratislave docenta J.Fedeleša, dermatologičky T. Pavlusovej a farby praktikov hájil vo svojej prednáške všeobecný praktik  P. Lipták. Z tohto bloku vyplynula potreba rozšíriť kompetencie všeobecných lekárov a umožniť im predpisovanie moderných obväzov a pomôcok potrebných na liečbu týchto komplikovaných pacientov v domácom prostredí tak ako to umožňujú súčasné poznatky medicínskej vedy.

Prednášky:
1. Prof. MUDr. Peter Labaš, PhD, dekan LFUK, prednosta 1. Chirurgickej kliniky FN a LFUK – Chronické rany, moderné postupy hojenia (vlhká therapia)peterlabas@gmail.com
2. Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, prednosta kliniky PCH FNsP Ružinov – Chronické rany a dekubity, crux medicorum – postupy plastickej chirurgie
fedeles@nspr.sk
3. Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, prednosta cievnej kliniky SÚSCH
Cievne príčiny ulcerácií dolných končatín, súčasné  možnosti cievnej chirurgiesefranek@nusch.sk 
4. MUDr. Tatiana Pavlusová, dermatologická ambulancia Lučenec  – Liečba chronických rán,  skúsenosti a odporúčania dermatológatatjanap@post.sk
5. MUDr. Peter Lipták, Liečba chronických rán v domácom prostredí – Kazuistiky všeobecného lekára


V kardiologickom popoludní vystúpili profesori J. Murín a I. Riečanský a docent Š. Farský. Prednášala sa problematika srdcových infarktov, zlyhávanie srdca, problematika diagnostiky a liečby vysokého krvného tlaku. V podvečernom diskusnom bloku o srdcovocievnej prevencii sa táto trojica našich popredných kardiológov zhodla s predstaviteľmi všeobecných lekárov (P. Lipták, Z. Nedelková, P. Marko) na nevyhnutnosti pripraviť preventívny kardiovaskulárny program postavený na sieti ambulancií všeobecných lekárov. Jeho realizácia v ambulanciách všeobecných lekárov je predurčená aj tým, že už dnes má každý občan vedenú  v počítači všeobecného lekára dátovú kartu, ktorá môže obsahovať údaje ako je výška krvného tlaku, obvod pása, hodnoty cholesterolu, glykémie  a množstva ďalších.

Prednášky:
 1.  Prof. MUDr. Ján Murín – Akútne formy ICHS, súčasný diagnostický a liečebný prístupmurin@faneba.sk 
  2. MUDr. Zuzana Nedelková – kazuistika zo všeobecnej praxe
  3. Prof. MUDr. Igor Riečanský – Hypertenzia, súčasný diagnostický a liečebný prístup
kk_sekr@nusch.sk 
  4. MUDr. Valéria Cehulová – kazuistika zo všeobecnej praxe
  5. Prof. MUDr. Ján Murín – Srdcové zlyhávanie, súčasný diagnostický a liečebný prístupmurin@faneba.sk 
  6. MUDr. Zuzana Nedelková  – kazuistika zo všeobecnej praxe
  7. Doc. MUDr. Štefan Farský – Koncepcia KV prevencie postavenej na PL
farsky@za.psg.sk
  8. MUDr. Peter Marko  – Ukazovatele kardiovaskulárnej morbidity a mortality v rómskej komunite.
  9. MUDr. Katarína Tesárová   – Aké je miesto VL v prevencii KVO?
ktesarova@gmail.com
10. MUDr. Peter Lipták – Prínos počítačového spracovania preventívnych dát. 

V paralelnom bloku sme sa venovali vzdelávaniu v problematike starostlivosti o pacientov s celiakiou a novým diagnostickým metódam v gastroenterológii. Podrobné prednášky informovali o ochoreniach spojených s infekciou Helicobacter Pylori, všeobecní lekári boli oboznámení s výsledkami projektu SSVPL SLS- Testuj a lieč. Tento projekt prebieha od začiatku roku 2008. Pacienti s ochoreniami, ktoré spôsobuje HP do 45 rokov sú diagnostikovaní pomocou vyšetrenia na antigén HP zo  stolice. Sú liečení v ambulanciách všeobecných lekárov a nie je potrebná  invazívna fibroskopia a ani drahý dychový test na HP infekciu. Diagnostiku a vyliečenie pacienta zvládne, na úrovni súčasných vedeckých poznatkov  všeobecný lekár sám bez potreby konzultovať špecialistu. Primár R.Hrčka z gastroenterologickej kliniky v Bratislave a prednosta Ústavu všeobecného lekárstva 1. Lekárskej fakulty  Univerzity Karlovy  z  Prahy B. Seifert  informovali o možnostiach prevencie  rakoviny hrubého čreva v SR a CR. Z diskusie vyplynulo, že my  na Slovensku potrebujeme zjednodušiť vykazovanie vyšetrenia OK pre poisťovne aby  priebeh skríningového programu nebol umelo brzdený administratívnymi prekážkami.

Prednášky:
1. Prim. MUDr. Božena Pekárková – Epidemiológia a klinika celiakie
  •pekarkova@mail.t-com.sk
2. MUDr. Boris Pekárek – Celiakia, liečebné postupy a kazuistiky
3. MUDr. Igor Páv – Kapsulová enteroskopia 
idzi@nextra.sk
4. Prim. MUDr. Jarolim Šutka  –  Klinické jednotky pri HP pozitivite(dyspepsia, gastritída, ulkus, karcinóm, llymfóm žalúdka), klinika, endoskopické nálezy. Preventívny program vyhľadávania infekcie HP u 19 a 20 ročných v SR   •sutka@thalion.sk 
5. MUDr. Peter Lipták – Stratégia všeobecných lekárov testuj a lieč.
6. Prim. MUDr. Rudolf Hrčka    – Projekt Europakolon  •hrcka@npba.sk
7. MUDr. Bohumil Seifert  – Priebeh programu screeningu  KRCa v ČR  •
seifert@terminal.cz
8. Prim. MUDr. Rudolf Hrčka, MUDr.Peter Lipták – Ako ďalej v screeningu KRCa v SR
  

Veľmi zaujímavé bolo aj večerné pracovné stretnutie o včasnej diagnostike rakovinových ochorení lymfatických uzlín kde prednášala MUDr. Veronika Ballová, predsedníčka Slovenskej myelómovej spoločnosti.

Prednáška:
MUDr. Veronika Ballová - Lymfadenopatia nejasnej etiológie

V piatok v prednáškach o cukrovke, ktorá je dnes chápaná ako komplexné generalizované srdcovocievne ochorenie zaznelo veľké znepokojenie nad súčasnou pandémiou tohto závažneho chronického ochorenia. Na Slovensku je dnes evidovaných 300 000 diabetikov, ale súčasne sa predpokladá, že  nediagnostikovanú cukrovku má ďalších 300 000 našich občanov.  Budeme čakať až títo občania dostanú infarkt,mozgovú porážku alebo oslepnú? Alebo sa ich pokúsime ešte včas vyhľadať a liečiť? Tu je veľká úloha práve všeobecných lekárov, na tom sa zhodli profesor Rybka zo Zlína, nestor Československej diabetológie, profesor Mokáň z Martiskej LF, predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti a prezident SSVPL P. Lipták. SSVPL pripravila a bude realizovať v roku  2009 projekt vyhľadávania a liečby diabetikov v ambulanciách všeobecných lekárov a tento projekt, ktorému odbornú pomoc SDS  prisĺúbil aj profesor Mokáň, môže byť nádejou pre slovenských pacientov s doteraz nepoznanou cukrovkou.

Prednášky:
1.
Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. (Martin), predseda SDS – Prevalencia DM a MS na Slovensku  •mokan@jfmed.uniba.sk  mokanma@post.sk
2. Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. (Zlín), Diabetes mellitus – komplexné generalizované cievne ochorenie
rybka@bnzlin.cz  
3. MUDr. Vladimír Uličiansky, podpredseda SDS – Diagnostika DM a jeho komplikácií, algoritmyvladouli@centrum.sk
4. MUDr. Peter Lipták, MUDr. Lenka Kostková – Projekt diagnostiky  a  liečby diabetes mellitus II. Spolupráca  praktických lekárov, internistov a diabetológov
5. MUDr. Vladimír Uličiansky, podpredseda SDS – Odporúčania SDS pre edukáciui diabetikov
vladouli@centrum.sk
6. MUDr. Zbynek Schroner – Inzulinoterapia. Indikácie a súčasné možnostizbynek.schroner@pobox.sk

7. MUDr. Zbynek Schroner – Nové terapeutické prístupy k liečbe DM 2. typu s inzulínom detemir a bifázickým inzulínom aspart.
8. Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. – Miesto inkretínov v liečbe DM 2. typu 
katarina.raslova@nextra.sk

V ďalšom bloku sa hovorilo o cievnych mozgových príhodách,  o tom, že dnes sa ischemické NCMP liečia novou metódou, ktorá je oveľa účinnejšia ako doterajšie. Jedná sa o rozpustenie zrazeniny v upchatej cieve v mozgu, tým dôjde k  úplnej obnove prerušeného krvného zásobovania mozgových buniek kyslíkom a živinami. Pri tejto novej metóde rozhoduje čas. Pacient musí byť liečený do niekoľko hodín od vzniku ischemickej CMP. Tu je preto rozhodujúca včasná diagnostika podozrenia na cievnu príhodu. A to je v rukách práve obvodného lekára. Preto obvodných lekárov veľmi dôkladne oboznámil s touto problematikou doc. P.Brozman, priekopník tohto progresívneho postupu liečenia a manažovania CMP na Slovensku.

Prednášky:
1. Doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc. neurologická klilnika FN NItra – CMP, epidemiológia a rizikové faktory  •brozman@fnnitra.sk

2. Doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc. – Akútna diagnostika a liečba ischemickej CMP,  súčasné liečebné postupy a ich výsledky, kazuistiky   
3. MUDr. Iveta Vaverková – Kazuistika zo všeobecnej praxe, NCMP - optimálny postup VL.

S veľkým záujmom sa stretol workshop s deťmi Bojnickej ZŠ k úlohe detí pri prevencii rakoviny hrubého čreva u ich rodičov. V kongresovej sále deti vítalo obrovské ružové nafúknuté hrubé  črevo. Toto črevo, ktoré už rok putuje po Slovensku a edukuje občanov sme teraz využili na diskusiu s deťmi o tejto dôležitej problematike. S asi  150 deťmi viedla diskusiu MUDr. Z.Košťálová, ktorá prejavila prejavila veľký kus empatie. Diskutovalo sa o ich stravovacích a pohybových návykoch o fajčení detí o problematike vzťahov rodičov a detí. Deti po skupinkách prechádzali cez hrubé črevo a boli oboznamovaní s jeho anatómiou a s tým ako vyzerá rakovina hrubého čreva a čo sú to predrakovinové štádiá a ako je možné predísť tomuto ochoreniu u ich rodičov tým, že budú chodiť na pravidelné preventívne prehliadky a budú si dávať vyšetrovať stolicu na skryté krvácanie. Reakcie detí boli veľmi pozitívne a možno povedať, že tento worskshop o zodpovednosti detí za zdravie rodičov sa vydaril. Túto aktivitu si nenechali ujsť ani experti WHO(Pim de Graaf- splnomocnenec WHO pre rozvoj primárnej starostlivosti v Európe a Diederik Arendonk koordinátor Európskeho fóra primárnej starostlivosti -EFPC, ktorí sa jej tiež s veľkým záujmom zúčastnili.

V infektologickom bloku prednášok, ktorý zastrešovali prednášatelia  z Infekčnej kliniky LF UPJŠ z Košíc odznela aktualizácia antibiotickej liečby pred jesenným zvýšeným výskytom respiračných ochorení v našich ambulanciách, problematika žltačiek a  HPV infekcie, ktorej prevencia očkovaním by mohla viesť k redukcii výskytu rakoviny krčku maternice u našich žien.

Prednášky:
1. h. Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD – Antibiotiká pred sezónou respiračných ochorení  •jarcuska@upjs.sk      
  
2. MUDr. Pavol Kristian, PhD – Informovanosť odbornej a laickej verejnosti o vírusových hepatitídach  •kristian@fnlp.sk      
3. Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. – Diagnostika a liečba chronickej vírusovej hepatitídy B a C  •schreter@upjs.sk       
4. h. Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD – Možnosti prevencie HPV infekcie 

V krátkom ale dôležitom bloku o osteoporóze a prevencii patologických fraktúr sa touto problematikou zaoberala E.Ďurišová z Hlohovca a E.Rexová z Ružomberka.

Prednáška:
E. Ďurišová (Hlohovec), durisova.hlohovec@rrc.sk , E. Rexová (Ružomberok) – Komplexná prevencia pádov a osteoporotických fraktúr 

V logistickom dvojbloku o primárnej starostlivosti za predsedníctva Dr. D.Sedlákovej riaditeľky kancelárie WHO na Slovensku, za účasti predstaviteľov ministerstva zdravotníctva a už menovaných predstaviteľov WHO a EFPC a predstaviteľov zdravotných poisťovní  odzneli veľmi dôležité prednášky, ktoré určujú  postavenie všeobecných lekárov ako predstaviteľov primárnej zdravotnej starostlivosti pri budovaní zdravotníctva postaveného na potrebách ľudí aj na Slovensku. O zdravotnej starostlivosti orientovanej na pacienta a na komunitu v Európskom kontexte a o aktivitách Európskeho fóra pre primárnu starostlivosť(EFPC) hovoril jeho koordinátor Diederik  Aarendonk z Utrechtu v Holandsku o súčasnej priorite WHO - rozvoji primárnej starostlivosti  hovoril splnomocnenec pre rozvopj primárnej starostlivosti v Európe  Dr.Pim de Graaf z Kodaňi. Prezident  SSVPL P. Lipták informoval o súčasnej situácii v SR a stupni rozvoja zdravotnej starostlivosti orientovanej na pacienta a na komunitu v súčasnosti v SR a o možných plánoch do budúcnosti. Riaditeľka odboru zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľstva sekcie zdravia MZSR ,  MUDr.Adriána Liptáková, hovorila o podpore rozvoja primárnej starostlivosti v SR  čo je   cieľ vlády SR pri reforme zdravotného systému. Jedná sa predovšetkým o  podporu  integrácie zdravotných a sociálnych služieb v priestore primárnej starostlivosti.
Prednášatelia aj diskutujúci hovorili aj o  vládnej konferencii  v Talline v júni 2008, kde  MZ SR podpísalo deklaráciu z ktorej vyplýva podpora rozvoju primárnej starostlivosti v SR,  hovorilo sa o  Svetovej zdravotnej správe WHO 2008, ktorá je celá venovaná budovaniu primárnej zdravotnej starostlivosti, ako najefektívnejšieho prvku  zdravotného systému, ktorý umožňuje dosiahnutie zdravia pre všetkých obyvateľov v každej krajine. 
Rezonovala aj diskusia o úlohe výmenných lístkov.  P. Lipták uviedol, že výmenný lístok môže alebo má všeobecný lekár vypísať iba vtedy ak vyšetrí pacienta a zistí, že jeho ochorenie nevie sám svojimi silami a vedomosťami vyliečiť. S týmto súvisí aj obecne úloha všeobecného lekára a úloha špecialistu v systéme:   všeobecný lekár rieši všetky akútne a všetky chronické problémy pacienta vo svojej kompetencii po určitý stupeň zložitosti. Vie ich vyriešiť v 60-90% prípadov iba vo svojej kompetencii, rozhoduje jeho odborná zdatnosť. Špecialista je v zdravotnom systéme lekár určený na riešenie zložitých stavov a nie na riešenie každého stavu určitého orgánového systému. Iba pre takéto komplikované stavy určené pre špecialistu má vypísať všeobecný lekár výmenný lístok. Takýto systém šetrí čas a sily pacienta, poskytuje pacientovi kvalitnejšiu starostlivosť (komplexný a kontinuálny prístup a rešpektovanie súvislostí pri starostlivosti poskytovanej všeobecným lekárom). Nezanedbateľné je, že sa takto podstatne zvýši  aj  dostupnosť špecializovanej starostlivosti o komplikované stavy. V diskusii zaznelo veľa podporných stanovísk.Konferencia zdôraznila dôležitosť ponechania manažmentu zdravotnej starostlivosti o pacienta  v rukách všeobecných lekárov  a podporila existenciu výmenných lístkov v terajšej podobe, čo umožňuje efektívne manažovať vyšetrovanie a liečbu  pacientov. Ochorenia po určitý stupeň zložitosti lieči všeobecný lekár a k špecialistom odosiela iba ochorenia, ktoré svojou zložitosťou prekračujú jeho možnosti.     
Budovanie tohto efektívneho systému si ale v súčasnosti vyžaduje veľkú pozornosť vlády, MZ a ZP na zlepšenie prístrojového a počítačového vybavenia a rozvoja ľudských zdrojov v sektore všeobecných lekárov. 
V ďalšom programe vystúpil hlavný odborník pre všeobecné lekárstvo docent Gajdošík, viceprezidentka pre kvalitu SSVPL Z. Nedelková, P. Makara a P. Marko a predstavitelia poisťovní, za VśZP hlavný revízny lekár dr. Michalička a Ing. Oravský riaditeľ nákupu zo ZP UNION.

Prednášky:
 1. Diederik Aarendonk, MA, Forum Coordinator EFPC Utrecht Netherlands – Zdravotná starostlivosť orientovaná na pacienta a na komunitu v Európskom kontexte •D.Aarendonk@nivel.nl
  2. Dr. Pim de Graaf, WHO Europe Kodaň – Priority WHO pri rozvoji primárnej starostlivosti v krajinách EÚpde@euro.who.int
  3. MUDr. Peter Lipták – Zdravotná starostlivosť orientovaná na pacienta a na komunitu- situácia v SR z pohľadu VLD
  4. MUDr. Adriána Liptáková, PhD, riaditeľka odboru zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľstva sekcie zdravia MZ SR – Podpora rozvoja primárnej starostlivosti v SR ako cieľ vlády SR pri reforme zdravotného systému, podpora integrácie zdravotných a sociálnych služieb v priestore primárnej starostlivosti
  •adriana.liptakova@health.gov.sk 
  5. MZSR, SORO pre OPV, opatrenie 2.2 
  6. MUDr. Zuzana Nedelková – Ekonomický prínos odboru VL. Ambulancia všeobecného lekára a jej vplyv na ekonomiku zdravotníctva.
  7. Doc. MUDr. Ján Gajdošík – Slovo hlavného odborníka MZ
gajdosik@nz.psg.sk  
  8. MUDr. Dušan Michalička  –  VšZP •
dusan.michalicka@vszp.sk 
  9. Ing. Ivan Oravský – Union ZP •
ivan.oravsky@union.sk 
10. MUDr. Peter Makara, MPH, MUDr. Peter Marko – Financovanie VLD  v SR

V sobotu pokračoval program vzdelávania všeobecných lekárov praktickými ukážkami a nacvičovaním praktických zručností v pracovných skupinách. Najviac zaujal urologický workshop, ktorý viedla všeobecná lekárka z Veľkého Biela J. Bendová. Docent J.Marenčák z urologického oddelenia zo Skalice hovoril o dôležitej problematike včasnej diagnostiky a liečby  BPH  a profesor D. Pacík z Brna predniesol nemenej dôležitú problematiku rakoviny prostaty. Bol položený veľký dôraz na digitálne rektálne vyšetrenie, každý všeobecný lekár by  ho mal dôkladne ovládať.  Na cirkulujúcich silikónových modeloch si prítomní  precvičili digitálne rektálne vyšetrenie(DRV) a hodnotili rôzne nálezy na prostate.

Prednášky: 
1. Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD, urologické oddelenie NsP Skalica – BPH
  •marencak@ehs.sk
2. Prof. MUDr. Dalibor Pacik, urologická klinika Brno – Ca prostaty, prevencia, včasná diagnostika a liečba  •dpacik@fnbrno.cz
3. MUDr. Jana Bendová – Úvod praktika k problematike ochorení prostaty
4. IPSS dotazník

Mimoriadny záujem vyvolal blok o resuscitácii, ktorý nám pripravil  A. Hanušín zo záchrannej služby EMS Poprad. Všeobecní lekári mali možnosť preskúšať si účinnosť svojej techniky resuscitácie na počítačom monitorovaných figurínach.

Prednáška: 
MUDr. Anton Hanušín – ERC guidelines 2005ahanusin@ems-sro.sk  
 
Workshop s problematikou očkovania, prednášky:
1. MUDr. RNDr. Ján Mikas   – predseda imunizačnej komisie ÚVZSRmikas@uvzsr.sk
2. MUDr.Peter Lipták lipp@pobox.sk , MUDr.Zuzana Košťalová   – expert SSVPL na očkovanie •zuzana.kostalova@gmail.com
Novinky v očkovacej praxi všeobecných lekárov pre dospelých. 

Workshop o obezite, prednášky:
1. MUDr. Katarína Babinská, PhD, Fyziologický ústav LFUK Bratislava – Obezita detí a mládeže – časovaná bomba
2. MUDr. Katarína Tesárová – Obezitologická prax v ambulancii VL 
3. Doc. MUDr. Lubomír Marko PhD – Projekt Slovenskej obezitologickej spoločnostilmarko@nspbb.sk  

Workshop o informačných technológiách:
MUDr. Peter Lipták, Ing. Juraj Zoň •softprogres@softprogres.sk, Ing. Martin Kormanmailto:•martin.korman@mail.t-com.sk
V rámci tohto bloku sa uskutočnilo už tradičné losovanie. IT dotazník SSVPL správne vyplnili a mali šťastie pri žrebovaní:
1. Notebook HP získala MUDr. Zuzana Baloghová z Bratislavy 
2. Tlačiareň HP získala MUDr. Katarína Ballová z Liptovského Hrádku
3. a 4. cenu liekový softvér eISLP získali MUDr. Jarmila Martináková z Dubnice nad Váhom a MUDr. Kvetoslava Lukáčová z Lipan.

Web stránka: hlavná stránka na www.vpl.sk je zhustená, tak aby vznikol tzv. elektronický klavír všeobecného lekára, kde každé tlačítko má svoj význam a zmysel a každé tlačítko musí fungovať! Pripravujeme sa tak na prácu v ambulancii online s okamžitou dostupnosťou množstva potrebných informácií. Možno to nie je až taká ďaleká budúcnosť. Odporúpčané postupy a projekty sú sprístupnené na samostatnej podstránke. Nové informácie sú o obezite - prednášky z obezitologickej univerzity pre VLD, ktorá sa uskutočnila ako satelitná akcia našej 51. konferencie v Bratislave. O bezpečnosť pacientov pri medikamentóznej liečbe sa usiluje projekt farmakovigilancie VLD. J. Bendová a I. Vaverková začínajú pracovať na stránke CHOCHP. Na stránke sa usilujeme prinášať aktualizovaný prehľad pripravovaných konferencií a kongresov.

Dôležitý bol farmakologický blok. PharmDr.D. Tomek prednášal o farmakoekonomike a kategorizácii liekov, všeobecná lekárka I. Vaverková upozornila na preskribčné obmedzenía, ktoré sú prekážkou dostupnosti kvalitnej liečby pre pacientov v teréne primárnej starostlivosti. P.Gibala  vedúci sekcie bezpečnosti liekov ŠUKL mal prednášku o  nežiadúcich účinkoch liekov   a J.Bendová  informovala o projekte farmakovigilancie, ktorý sa v súčasnosti realizuje v ambulanciách všeobecných lekárov.

Prednášky:
1. PharmDr. Dominik Tomek, MPH – Farmakoekonomika a kategorizácia liekov v SR
tdmia@slovanet.sk
2. MUDr. Iveta Vaverková –  Preskripčné obmedzenia a prax všeobecných lekárov
3. MUDr. P. Gibala, CSc. –  Nežiadúce účinky liekov   •mazag@sukl.sk
4. MUDr. Igor Novák, MUDr. Jana Bendová  – Bezpečnosť pacientov, Projekt farmakovigilancie
igor.novak@zentiva.sk

Blok kazuistík všeobecných lekárov:
1. Valéria Cehulová
2. Štefan Lipčák
3. Karol Herda
4. Marta Chudá
5. Valéria Vasiľová

6. Štefan Szalai
7. Imrich Herbaček
8. Zuzana Nedelková
 

Zamyslenie MUDr. P. Pekaroviča

O vzrastajúcej aktivite všeobecných lekárov svedčí aj to, že počas konferencie vznikli nové pracovné skupiny SSVPL SLS:
 Pre včasnú diagnostiku a liečbu chronických rán a cievnych ochorení  dolných končatín
 Pre včasnú diagnostiku a liečbu pacientov s DM II – registrovalo sa zatiaľ 38 lekárov z celého Slovenska do pripravovaného pilotného projektu, ktorý začne od januára 2009.
 Pre urologické ochorenia
   Rozšíril sa počet lekárov v už existujúcich pracovných skupinách:
 Pre využitie počítačov a informačných technológií v praktickej medicíne
 Pre diagnostiku a liečbu infekcií HP – Testuj a lieč!
 Pre očkovanie

Každá pracovná skupina má svoju podstránku na http://www.vpl.sk/   

Zhodnotenie a ukončenie konferencie MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL SLS

„Slovenský všeobecný praktický lekár v EU  môže nájsť svoju odbornú  identitu v plnohodnotnej, dobre fungujúcej odbornej spoločnosti. Budovať takúto spoločnosť je aj dnes úlohou výboru spoločnosti. Je to jeho zodpovednosť. Ale je to možné iba za prispenia veľkého počtu aktívnych radových členov. Spoločnosť je vytváraná z nás, rastom a rozvíjaním našich vedomostí a zručností. Zdôrazňujem  potrebu  profesionálnej mobilizácie každého všeobecného praktického lekára v odbornej spoločnosti SSVPL SLS. Sme na ceste a pri plnení úloh, ktoré nás čakajú, pri riešení problémov našich pacientov, budeme potrebovať ešte veľa znalostí a energie. Dôležité je, že VLD musia  spolupracovať pri dosahovaní spoločných cieľov.”

Záverom možno konštatovať, že aktivita všeobecných lekárov sa z roka na rok zvyšuje. Ďalšia, XXX. VÝROČNÁ KONFERENCIA SSVPL SLS  sa uskutoční v Bojniciach 15. - 17.10.2009.
Všetkých všeobecných lekárov už teraz na ňu pozývame.

MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL SLS  

Ako sme 51. konferenciu organizovali:

Prihláška účastníka
 Prihláška vystavovateľa
Ubytovanie v Bojniciach
 Plánovaný program
   
program na stiahnutie 

51. odborná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS (SSVPL SLS) -Bojnice 16. - 18. 10. 2008
●Ošetrovanie chronických rán ●Kardiovaskulárne kompendium ●Diabetes mellitus ●Primárna starostlivosť kompetencie orientácia na pacienta a na komunitu

Nad konferenciou všeobecných praktických lekárov prevzal záštitu  minister zdravotníctva SR MUDr. Richard Raši, MPH
Konferencia sa koná s podporou Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/EURO), Európskeho fóra pre primárnu starostlivosť (EFPC) a Asociácie na ochranu práv pacienta(AOPP)  

Predsedníctvo a organizačný výbor konferencie:
MUDr. Karol Herda, past prezident SSVPL SLS, predseda organizačného výboru konferencie, herda@bojnice.sk  mobil 0907 361739
MUDr. František Klimo
, čestný prezident SSVPL SLS
MUDr. Peter  Lipták,
prezident SSVPL SLS a prezident 51.konferencie
lipp@pobox.sk mobil 0903 440016
MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
dse@euro.who.int  mobil 0903 420 378
MUDr.Zuzana Nedelková, viceprezident pre kvalitu  SSVPL SLS
nedamb@kios.sk  mobil 0905 263 115
MUDr.Jana Bendová, SSVPL SLS jana_bendova@hotmail.com
mobil 0903 131311

Organizačné pokyny:
Miesto  konania: 
Mestské kultúrne stredisko v Bojniciach, Hurbanovo námestie 41, BOJNICE. 
Prezentácia účastníkov:   
16. až 18. Októbra 2008 od 7.30 hod.
Kongresový poplatok:
700,-Sk pre členov SSVPL SLS, 900,- Sk pre nečlenov
Písomne prihlásení do 15.9.2008- 500 Sk pre členov SSVPL SLS, 700 Sk pre nečlenov SSVPL SLS.
Voľný vstup majú prednášatelia, hostia, členovia výboru. 

Bodové ohodnotenie: 19 kreditov CME

Sponzori a vystavovatelia:
Generálny sponzor: Zentiva

Hlavný sponzor: Gedeon Richter, Servier Slovensko
Ostatní sponzori a vystavovatelia:Ami communication, AOPP,  Aventis Pharma, BTL Slovakia,  Celimed, Coloplast, Danone, Egamed, Glaxo Smith Kline,  CSC Pharmaceuticals, KRKA Slovensko, Merck Pharma, Novo Nordisk, SCA Hygiene Products, Softprogres, Solen – Via Practica, Solvay Pharma, Pfizer.

Postery budú prezentované v stánku Zentivy

Rokovacie jazyky:Slovenčina, Čeština, Angličtina
Simultánne tlmočenie

Počas celej konferencie bude v kongresovej sále rozvinutý projekt „Europacolon“  a bude prebiehať diskusia o prevencii KRCa v ambulanciách VLD aj v rámci prípravy Svetového dňa zdravého trávenia v roku 2009 s nosnou témou  prevencie KRCa

Spoločenský program:
Slávnostné fanfáry 
• Koncert v podaní súboru Akordeonika

• Spoločenský večer  SSVPL SLS pod taktovkou Latino Flash Miguela Méndeza

Pozývame Vás všetkých na našu konferenciu

Výbor SSVPL SLS
http://www.vpl.sk/

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk