Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3222

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

HistóriaMUDr. František Klimo
prvý prezident SVL SLS na Jubilejnej 50. odbornej konferencii SSVPL SLS: PREDNÁŠKA a FOTODOKUMENTÁCIA
„História a súčasnosť Slovenskej spoločnosti praktického a rodinného lekárstva“


MUDr. Karol Herda, prezident SSP/RL SLS

       Hoci odborná spoločnosť vznikla v roku l979, nemožno nespomenúť dobu pred týmto dátumom, lebo by som nebol spravodlivý k histórii a koreňom odbornosti, ktorú SSP/RL reprezentuje. Po roku 1948 došlo aj v zdravotnom systéme vtedajšieho Československa k závažným chybám, omylom a deformáciám. Proces zoštátnenia postihol aj zdravotníctvo a zdravotníkov. Boli zrušené súkromné lekárske praxe a súkromní lekári. Tento proces postihol aj súkromných a rodinných lekárov v Československej republike. V roku 1951 bol vyhlásený „tzv. model zjednoteného zdravotníctva“ podľa sovietskeho vzoru, otcom ktorého bol sovietsky akademik Semaško. Boli zriadené OÚNZ a v rámci okresov boli vytvorené tzv. obvodné a závodné ambulancie, na ktoré boli administratívnym spôsobom posielaní absolventi Lekárskych fakúlt, často po krátkom niekoľko mesačnom pobyte na lôžkových oddeleniach nemocníc, bez patričnej praxe a špecializácie. Od roku 1954 sa požadovala atestácia z interny I. stupňa, ktorú obvodní lekári v skrátenej lehote vykonávali na vtedajšom Doškolovacom ústave pre lekárov v Trenčíne. Po získaní uvedenej špecializácie boli nazývaní aj ako všeobecní internisti, podľa sovietskeho vzoru. Na obvodoch boli často jedinými lekármi a tak vykonávali aj prax pediatrickú, či gynekologickú. Aj keď v nasledujúcich 60-tych a 70-tych rokoch pribúdali v teréne aj obvodní pediatri a gynekológovia, ktorí už v názve mali vyjadrenú svoju odbornosť, pre 70-tych rokoch sa ozývali prvé nesmelé hlasy o potrebe vytvorenia odbornej spoločnosti, ktorá by združovala spomínanú skupinu obvodných a závodných lekárov pre ich špecifickú prácu v teréne.

       Tieto hlasy zosilneli po zasadnutí Svetovej zdravotníckej organizácie v Alma Ate v roku 1976, kedy táto organizácia vyhlásila program „Zdravie pre všetkých do roku 2000“. Hlavnú úlohu v tejto práci mali zohrať lekári v primárnej sfére. Následne v roku 1978 zvolala vtedajšia Spoločnosť sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva spolu s Ministerstvom zdravotníctva SSR schôdzu organizátorov zdravotníctva a riaditeľov zariadení na Štrbské pleso, kde sa už otvorene začalo hovoriť o potrebe vyškolenia nového typu lekára, poskytujúceho základnú zdravotnú starostlivosť so širšími vedomosťami ako iba z vnútorného lekárstva. Už na tejto schôdzi sa v kuloároch začalo hovoriť aj o potrebe vytvorenia odbornej spoločnosti, ktorá by združovala a odborne školila doterajších obvodných a závodných lekárov. Medzi prítomnými obvodnými a závodnými lekármi vznikla myšlienka obrátiť sa na Slovenskú lekársku spoločnosť a Ministerstvo zdravotníctva SSR o potrebe založenia odbornej spoločnosti a odboru. Na tieto inštitúcie boli zaslané listy s uvedenými požiadavkami z troch miest (Senice, Prievidze a z Košíc). Medzi obvodnými a závodnými lekármi bola započatá agitácia podporiť a vytvoriť odbornú spoločnosť a odbor. Na uvedenú „aktivitu zdola“ zareagovalo Ministerstvo zdravotníctva SSR pozitívne a to aj vďaka námestníčke ministra zdravotníctva SSR doc. MUDr. Rozálii Vrábelovej, ktorá ako bývalá závodná lekárka Armatúrky Myjava poznala problematiku a stala sa na Ministerstve zdravotníctva SSR osobou poverenou usmerniť naše aktivity. Podobne sme mali šťastie aj u Slovenskej lekárskej spoločnosti a taktiež u Inštitútu pre vzdelávanie lekárov, kde hlavný odborník pre vnútorné lekárstvo doc. MUDr. Karol Holomáň bol aj vedúcim subkatedry pre obvodných lekárov. Sám na vlastnej koži zažil éru praktických a rodinných lekárov v medzivojnovom období a tiež pred rokom 1951 a bol nám veľmi nápomocný pri založení odbornej spoločnosti a odboru. Po získaní prísľubov na horeuvedených inštitúciách bol menovaný prípravný výbor pre ustanovujúcu schôdzu odbornej spoločnosti všeobecného lekárstva, ako sa vtedy odborná spoločnosť mala volať. Výbor tvorili MUDr. Klimo, MUDr. Kimlička a MUDr. Mosná za západo-slovenský kraj, MUDr. Herda a MUDr. Falatko za stredoslovenský kraj, MUDr. Vargová a MUDr. Dikant za východoslovenský kraj a MUDr. Tisoňová a MUDr. Šprlák za Bratislavu. 

       Zorganizovaním ustanovujúcej konferencie Spoločnosti všeobecného lekárstva boli poverení kolegovia zo stredoslovenského kraja, MUDr. Herda a MUDr. Falatko. Ustanovujúca konferencia sa konala 10.11.1979 v Prievidzi a zúčastnilo sa jej 350 lekárov z celého Slovenska. Ministerstvo zdravotníctva SSR zastupovali Doc. Vrábelová a MUDr. Zbončák, Slovenskú lekársku spoločnosť a Inštitút pre vzdelávanie lekárov zastupoval Doc.MUDr.Karol Holomáň a Internistickú spoločnosť zastupoval primár interného oddelenia v Žiline MUDr.Martin Gavalec. Na konferencii bol zvolený nový 15- členný výbor odbornej spoločnosti a trojčlenná revízna komisia. Prvým predsedom odbornej spoločnosti sa stal MUDr. František Klimo, vedeckou sekretárkou sa stala MUDr.Jaroslava Mosná. MUDr. Klimo túto funkciu zastával až do roku 1998. Založením odbornej spoločnosti všeobecného lekárstva vyvrcholili snahy a mravenčia práca rozhľadených lekárov z celého Slovenska. Nedá mi pri tejto príležitosti nespomenúť mená najaktívnejších. Okrem už spomínaných členov prípravného výboru to boli títo kolegovia:
 
- Karol Mika, Michal Košár, Marta Legíňová z Banskej Bystrice
- Alxander Heveši a Marta Mančíková z Levíc
- Ľudovít Lehoťák a Jozef Podolský z Nitry
- Artur Zeman zo Zvolena
- Bernard Brázdil z Topolčian
- Ján Košťuriak a Vladimír Hrivo zo Žiliny
- Alojz Vido zo Žiaru nad Hronom
- Michal Telepovský, Vojtech Vendrák a Gabriel Loos z Košíc
- Jozef Spaček a Marta Poleková z Trenčína
- Anton Jevčák, František Zitrický a manželia Benickí z Michaloviec
- Vincent Valentovič z Martina
- Eduard Galuška z Trnavy
- Emília Repčáková a Zuzana Weisová z Prešova
- Mária Zacharová a Zdena Hošková z Liptovského Mikuláša
- Mikuláš Čurík a Erich Bielik z Dolného Kubína
- Igor Gašaj z Galanty
- Soňa Molčíková z Rožňavy
- Juraj Pecena z Komárna
- Ján Gajdošík z Nových Zámkov
- Vincencia Šimkovičová a Ivan Hlaváč z Rimavskej Soboty
- Anna Eliášová a Anna Šebeková z Veľkého Krtíša
- Ladislav Horvát z Kráľovského Chlmca
- Ivan Huťan z Bardejova
- Milan Šimunič z Bratislavy, ktorý bol prvým hlavným odborníkom menovaným Ministerstvom zdravotníctva SSR.
- Prvou vedúcou katedry všeobecného lekárstva ILF bola menovaná MUDr. Tisoňová.

       Po ustanovujúcej schôdzi nasledovali v intervale dvakrát ročne odborné konferencie, organizované po celom Slovensku. najviac sa ich konalo v Bojniciach, v Banskej Bystrici, v Žiline a v Košiciach. Novozvolený výbor pracoval na novej koncepcii vznikajúceho odboru. Výdatne nám pri tom pomáhali kolegovia z Čiech: Dr. Omelčuk, Dr. Šipr, Dr. Vaňek, Dr. Salač, Dr. Hromek, Dr. Látal a Dr. Balcar. V roku 1980 bola prijatá koncepcia novovzniknutého odboru všeobecný lekár, ktorá mimochodom platí až doteraz. Náš odbor sa stal základným a samostatným odborom a atestácie zo všeobecného lekárstva I. a II. stupňa sa začali vykonávať na ILF. Odborná spoločnosť dosiahla najvyššiu organizovanosť v roku 1991, kedy mala 2000 členov. V rámci spolkov lekárov v jednotlivých okresoch boli vytvorené sekcie všeobecného lekárstva. Na spomínaných odborných konferenciách organizovaných dvakrát do roka sa zúčastňovalo v priemere 200 lekárov. Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva sa stala členom Európskej spoločnosti praktických lekárov (SIMG) a po splynutí SIMG s WONCA (Svetovou organizáciou praktických a rodinných lekárov) je pridruženým členom WONCA. Na akciách horeuvedených spoločností nás aktívnou účasťou najčastejšie reprezentovali Dr. Spaček, Dr. Dikant, Dr. Pekarovič , Dr. Jurgová a Dr.Heveši.

       V rokoch 1991 až 1993 v dôsledku zrušenia OUNZ došlo k určitej nestabilite v štruktúrach okresných článkov a k poklesu aktivity členov odbornej spoločnosti. Keď k tomu pristúpila v rokoch 1994 a 1995 privatizácia ambulancií praktických lekárov, poklesla účasť na akciách odbornej spoločnosti a poklesla aktivita aj organizovanosť. Vznikali nové inštitúcie, ako napr. SLK, ASLSR a niektorí naši kolegovia sa nevedeli správne zorientovať v tejto situácii. Preto v rokoch 1992 až 1998 sa nám darilo zabezpečiť jednu odbornú konferenciu ročne a to ako spoluorganizátori a nie ako hlavný organizátor. Pri takejto konferencii konanej v roku 1994 na Donovaloch došlo na návrh výboru odbornej spoločnosti k premenovaniu na Spoločnosť praktického a rodinného lekárstva v súlade s vtedajším trendom, ktorý reprezentovala WONCA a WHO. Tento názov bol navrhnutý už pri vzniku v roku 1979, ale vtedy bol z ideologických príčin návrh odmietnutý SLS a Ministerstvom zdravotníctva SSR.
Po voľbe nového výboru v roku 1998, počnúc konferenciou v Leviciach sa znovu ustálil cyklus dvoch odborných konferencií ročne. V rokoch 2000 až 2004 sa praktickí lekári rozdelili a niektorí svoje členstvo v odbornej spoločnosti zrušili a organizovali sa v ASL SR. Mnohí nepostrehli, že poslaním Spoločnosti praktického a rodinného lekárstva je predovšetkým odbornosť, neinštitucionálne vzdelávanie svojich členov a poslaním ASL SR by malo byť presadzovanie ekonomických podmienok pre praktických lekárov, pri jednaniach so zdravotnými poisťovňami. Niektorí z nás dokonca neprávom obviňujú odbornú spoločnosť, že neobhajuje ekonomické záujmy. Vysvetlenie je v tom, že aj my vo výbore odbornej spoločnosti sa cítime oklamaní ASL SR, ktorá už viac ako 10 rokov rokuje so zdravotnými poisťovňami o finančných otázkach bez hmatateľného výsledku, a v súčasnosti preto pripravujeme určité zmeny v postupe v koordinácii so sekciami VPL(všeobecných praktických lekárov) SLK.
      
       V súčasnosti je na Slovensku evidovaných 2331 praktických lekárov pre dospelých a odborná spoločnosť má k 1.5. 2005 1030 členov, čo je najnižší stav za posledných 25 rokov. Z počtu 2331 je 1364 žien, čo predstavuje 59 % PLD na Slovensku a 967 mužov, čo predstavuje 41%. Priemerný vek PLD na Slovensku je 50 rokov, z toho u žien 49 a u mužov 51 rokov. Nad 60 rokov pracuje 396 lekárov, čo predstavuje 17% z celkového počtu. Keď spočítame počet lekárov v dôchodkovom veku (u mužov nad 60 a u žien nad 55 rokov), zistíme, že 25% PLD na Slovensku sú dôchodcovia. Ide o 580 praktických lekárov pre dospelých. Veľký počet nezmyselných preskripčných a kompetenčných obmedzení spôsobuje nezáujem o odbor. Chaotické je aj prijímanie do odboru na úrovni kraja a na úrovni okresov neexistuje žiadna inštitúcia ktorá by to riešila. Veľký počet mladých lekárov odrádza od špecializácie praktický lekár pre dospelých, obrovský nárast administratívy, šikanovanie od špecialistov a od zdravotných poisťovní a už spomínaný nízky stupeň finančného ohodnotenia.
       Aby výbor odbornej spoločnosti dosiahol vyššiu organizovanosť všeobecných praktických lekárov v spoločnosti praktického a rodinného lekárstva, pripravuje v priebehu roku 2006 akciu na rozšírenie členskej základne. Každý člen obdrží jednu čistú prihlášku s úlohou získať zo svojho regiónu jedného nového člena z radov PLD. Predpokladáme úspešnosť tejto akcie asi 50% čo by znamenalo dosiahnuť počet asi 1 500 členov.
       Samozrejme, rozširujúcej sa členskej základni musíme ponúknuť atraktívnu spoločnosť. V roku 2006 budú voľby nového výboru spoločnosti praktického a rodinného lekárstva. Odborná spoločnosť pripravuje návrat k pôvodnému názvu spoločnosti v súlade s moderným trendom, kde sa dáva akcent na pojmy všeobecný a praktický. Súčasne s voľbou nového výboru bude návrh na zmenu stanov spoločnosti, nové logo spoločnosti a premenovanie spoločnosti na Slovenskú spoločnosť všeobecného praktického lekárstva. V anglickom jazyku Slovak Society of General Practice. Týmto sa umožní lepšia čitatelnosť našej spoločnosti smerom dovnútra k našim členom ale aj navonok z hľadiska lepšej spolupráce so zahraničnými spoločnosťami všeobecných praktických lekárov. Výbor si uvedomuje aj ťažkú ekonomickú situáciu svojich členov, zlyhanie ASL SR a bude spolu so SLK hľadať cesty na jej zlepšenie, na zreálnenie príjmov ambulancií s ich ekonomicky oprávnenými nákladmi. To bude jedna z dôležitých úloh pre nový výbor. Je potrebné zvýšiť aktivity mladšej a strednej generácie praktických lekárov urobiť niečo prospešného pre svoj odbor, pozdvihnúť jeho kredit a uznanie aspoň na takú dobu ako sa to darilo generácii praktikov, ktorí už končia svoju profesionálnu dráhu po viac než 40-tich rokoch. 
       Pred touto generáciou PLD stoja náročné úkoly ako je zavedenie výučby praktického a rodinného lekárstva na lekárskych fakultách všeobecnými praktickými lekármi, inovácia koncepcie odboru, pregraduálnej prípravy , kontinuálneho vzdelávania. Rozšíriť účasť, získať všeobecných praktikov na čo najširšiu účasť na celospoločenských preventívnych programoch(napríklad screening KRCA, projekt MED PED a podobne). Veľa práce nás čaká pri zvyšovaní úrovne zdravotného uvedomenia našich pacientov. To všetko v kontexte dynamického rozvíjania medzinárodnej spolupráce v európskom regióne.

Bojnice, 30.1. 2006, MUDr. Karol Herda, prezident SSP/RL


Aká je situácia všeobecného praktického lekárstva na Slovensku, kto nás vlastne zastupuje?
17.3.2006

 
 
Prezident SP/RL MUDr.Karol Herda, Bojnice - drherda@stonline.sk
MUDr.Peter Lipták, praktický lekár, Bratislava - lipp@pobox.sk

A. Úvod:
 
Definícia primárnej starostlivosti: Primárna starostlivosť je koordinovaná, komplexná zdravotno-sociálna starostlivosť poskytovaná predovšetkým zdravotníkmi ako na úrovni prvého kontaktu občana so zdravotníckym systémom, tak na základe dlhodobého kontinuálneho prístupu k jednotlivcovi. Je súborom činností súvisiacich s podporou zdravia, prevenciou, vyšetrovaním, liečením, rehabilitáciou a ošetrovaním. Tieto činnosti sú poskytované čo najbližšie vlastnému sociálnemu prostrediu pacienta a rešpektujú jeho bio-psycho-sociálne potreby.
Definícia odboru všeobecného/rodinného lekárstva: Európska definícia z roku 2002, ktorá bola reflektovaná i v materiáli WHO Zdravie 21, z ktorého vychádza pri práci aj naše terajšie MZ- : Všeobecné/rodinné lekárstvo je obvykle miestom prvého lekárskeho kontaktu v rámci zdravotného systému a poskytuje voľný a neobmedzený prístup svojim užívateľom, u ktorých sa stará o všetky problémy bez ohľadu na vek, pohlavie alebo iné charakteristiky danej osoby.
 
►V Slovenskej republike je 2331 všeobecných praktických lekárov. Kto nás dnes na Slovensku zastupuje?
1.v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti odborná spoločnosť praktického/rodinného lekárstva (Slovenská spoločnosť praktického/rodinného lekárstva)
2.na Ministerstve zdravotníctva SR hlavný odborník pre všeobecné lekárstvo,
3.na SZU, na fakulte špecializačných štúdií je katedra všeobecného lekárstva,
4.v rámci SLK sekcia súkromných lekárov,
5.ekonomické záujmy „obhajuje“ Asociácia súkromných lekárov kde máme sekciu všeobecných lekárov pre dospelých.
6.MUDr.Ladislav Pásztor založil pri SLS novú odbornú spoločnosť- Spoločnosť všeobecného lekárstva SLS, ktorej sa stal prezidentom. Spoločnosť má cca 50 členov a okolnosti jej vzniku nie sú všeobecne známe. Vznikla koncom roku 2005 alebo začiatkom roku 2006. Táto spoločnosť pracuje, navrhla nových kandidátov na hlavného odborníka nášho odboru.

B. Aké sú úlohy a aktivity, manévrovací priestor jednotlivých zložiek?

☻Odborná spoločnosť- Spoločnosť praktického/rodinného lekárstva SLS- je garantom našej odbornosti, má mať hlavnú garanciu pri tvorbe koncepcie odboru, obsahu špecializačnej náplne, reforme odboru, mapovaní a presadzovaní odborných kompetencií, katalogizácii výkonov všeobecného lekárstva, tvorbe doporučených postupov pre všeobecných praktických lekárov, vzdelávaní, certifikácii, akreditácii, medzinárodných kontaktoch... V súčasnosti má 1030 členov. Odborná spoločnosť je v rámci SLS de iure plnohodnotnou a nakoľko je spoločnosťou všeobecných praktických lekárov, ktorí majú kľúčovú úlohu v primárnej starostlivosti má všetky predpoklady byť jednou z najväčších a najdôležitejších v rámci SLS. Zodpovedá za naše vzdelávacie aktivity, vedecké aktivity, konferencie, kongresy, účasť našich prednášateľov na podujatiach ostatných odborných spoločností SLS a zahraničných spoločností. Angažuje sa za celospoločenské preventívne programy, ktorými predovšetkým si náš odbor môže získať uznanie a akceptáciu a kde je vlastne aj ten priestor na našu vedeckú činnosť. V čele spoločnosti je volený 11 členný výbor. V súčasnosti sú to MUDr. Karol Herda, prezident Bojnice, MUDr. Eva Jurgová, prvá viceprezidentka, Piešťany, MUDr. Peter Pekarovič, druhý viceprezident, Hlohovec, MUDr. Eva Vargová, vedecký sekretár, Košice, MUDr. František Klimo, čestný prezident Senica, MUDr. Soňa Molčíková, revízor, Rožňava, MUDr. Alexander Heveši, člen, Levice, MUDr. Valéria Cehuľová, členka, Spišská Nová Ves, MUDr. Roman Rutkovský, člen, Bratislava, MUDr. Štefan Lipčák, člen, Michalovce a MUDr. Igor Sloboda, člen, Galanta. Piati kolegovia zvolení vo volbách na svoje funkcie abdikovali. Výbor pracuje v sťažených podmienkach a pripravuje zmeny aj za podpory ďalších aktívnych členov spoločnosti (MUDr.Danica Bezáková – Zemianske Kostoľany, MUDr.Zuzana Nedelková – Piešťany, MUDr.Tibor Hlavatý –Bratislava, MUDr. Štefan Hybský –Zvolen, MUDr.Peter Marko – Kežmarok, MUDr.Peter Lipták –Bratislava...) Tento rok nás čakajú voľby nového výboru, dve odborné konferencie, reprezentácia na zahraničných podujatiach európskych všeobecných praktických lekárov . Bude sa prejavovať snaha o väčší rozvoj aktivity spoločnosti v regiónoch. V odborných aktivitách bude dôraz na širšej účasti praktických lekárov v celospoločenských preventívnych programoch a na vzdelávacích podujatiach spoločnosti. Je potrebné aby sme všetci začali aktívnejšie pracovať pre náš odbor, našli a navrhli ďalších aktívnych ľudí. Plánuje sa vytvorenie ekonomickej sekcie spoločnosti, ktorá by podporovala združovanie praktických lekárov v regiónoch a ich rokovania so zdravotnými poisťovňami. Novinkou je aj nová internetová stránka našej odbornej spoločnosti www.sprl.sk.

☻Hlavný odborník vo všeobecnom lekárstve MUDr. Roman Rutkovský
radí ministrovi zdravotníctva Rudolfovi Zajacovi. Minister zdravotníctva nie je praktický lekár, je urológ a preto je predpoklad, že praktický lekár MUDr.Rutkovský mu môže kvalifikovane poradiť v oblasti primárnej starostlivosti. Avšak môžeme iba konštatovať že nová reformná legislatíva už nepozná termín primárna starostlivosť. Nový termín VAS – všeobecná ambulantná starostlivosť, z dikcie platného zákona č.576 Z.z. už nemá kompetencie primárnej starostlivosti a de facto znamená jej zrušenie. Podľa vyjadrenia ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca na jesennom cykle akadémie pre lekárov ambulantného sektora v Bratislave 10. decembra 2005 primárna starostlivosť na Slovensku naďalej existuje. Ako doslova povedal, poskytujú ju lekári všeobecnej ambulantnej starostlivosti nie samostatne v rámci svojich kompetencií, ale v spojení s manažmentom pacienta zdravotnými poisťovňami, ktorý zatiaľ nefunguje ale postupne sa bude rozvíjať. Minister doslova povedal, že úradníci zdravotných poisťovní sú lepší manažéri zdravotnej starostlivosti ako na to školení praktickí lekári. Ďalej, podľa ministra Zajaca nie je potrebné definovať primárnu zdravotnú starostlivosť v zákone.
Čo najviac chýba všeobecným praktickým lekárom okrem definície primárnej starostlivosti, je koncepcia odboru všeobecného lekárstva, jasné zadefinovanie kompetencií a to predovšetkým nie ako výsledok diskriminačného diktátu ostatných odborných spoločností a poisťovní ale v zmysle Charty európskych praktických lekárov a doporučení EU a WHO, kde vo všetkých dokumentoch dotýkajúcich sa organizácie zdravotných systémov, ktoré signovala aj Slovenská republika sa kladie dôraz na primárnu starostlivosť s kľúčovým postavením všeobecných praktických lekárov. Takúto modernú koncepciu vypracoval výbor SP/RL SLS od roku 1999 už niekoľkokrát. Najväčšia vďaka patrí trpezlivému MUDr.Imrichovi Ceconíkovi a MUDr.Roman Rutkovský tieto verzie, už aj niekoľkokrát predložil rôznym ministrom zdravotníctva. Nakoľko sa aj u terajšieho ministra zdravotníctva stretajú rôzne záujmy - záujmy pediatrov, špecialistov, všeobecných praktikov aj s jeho vlastným reformným snažením presadiť záujmy zdravotných poisťovní - výsledkom bolo, že ani jedna koncepcia pre ministra nebola dosť moderná, pretože kritériom modernosti pre ministra je aj zapracovanie manažmentu pacienta zdravotnou poisťovňou do koncepcie nášho odboru čomu my všeobecní praktickí lekári nerozumieme. Preto plynie už druhé desaťročie od revolúcie, kedy náš odbor pláva bez stanovených moderných pravidiel. Utešiť nás nemôže ani to, že aj ostatné odbory sú na tom podobne. V prospech našej koncepcie primárnej starostlivosti hovorí to, že vystihuje moderné trendy presadzované v
EU http://www.woncaeurope.org/  
WHO http://www.euro.who.int/HEN/Syntheses/primaryvsspecialist/20040115_16 
 a aj prirodzený celospoločenský záujem na dobrej zdravotnej starostlivosti v slovenskej populácii.
Doplnenie:MUDr.Rutkovského koncom februára 2006 odvolal minister MUDr.Rudolf Zajac z funkcie hlavného odborníka.

☻Katedra všeobecného lekárstva, Fakulty špecializačných štúdií SZU v Bratislave - jej úlohou je predovšetkým postgraduálne vzdelávanie odborníkov v našom odbore. A ďalej na akademickej pôde hájiť to, čo odborná spoločnosť na pôde SLS. Tieto dve inštitúcie by mali úzko spolupracovať. Katedru v minulosti viedol Doc. MUDr. Ján Gajdošík, t. č. je vedúcou katedry MUDr. Zlatica Bucová a na vysunutom pracovisku v Košiciach je odborným garantom Doc. MUDr. Juraj Štec .

Slovenská lekárska komora je stavovská organizácia, háji prestíž, odbornosť lekárskeho stavu ako celku. Môže a mala by podporiť reformu kompetencií a koncepcií odborov tak aby zdravotníctvo fungovalo dobre ako celok. Zo zákona jej vyplýva povinnosť hájiť aj sociálne a ekonomické záujmy lekárskeho stavu. V rámci SLK je vytvorená sekcia súkromných lekárov a jej predseda MUDr.Ján Šimaljak(Bratislava) je súčasne predsedom aj sekcie praktických lekárov pre dospelých ASLSR. Koncom roku 2005 v Prešovskom kraji vnikli sekcie všeobecného praktického lekárstva SLK (sekcie VPL SLK) – organizované praktickými lekármi, ktorí odišli z ASL SR - MUDr.Miroslavom Švedom, MUDr.Jánom Markom, MUDr.Miroslavom Baníkom, ktoré do rokovacieho tímu SLK so zdravotnými poisťovňami presadili na „Existenčnom zhromaždení“ členov komory 31.1.2006 MUDr.Petra Liptáka z Bratislavy. SLK je dnes v prvej línii pri obhajovaní ekonomických záujmov lekárov (MUDr.Milan Dragula- detský chirurg, prezident SLK, MUDr.Eduard Kováč- ortopéd, generálny sekretár SLK, MUDr.Katarína Šimovičová- praktická lekárka pre deti a dorast, členka rady komory, MUDr.Ernest Sivík- traumatológ, člen rady komory, MUDr.Peter Lipták- všeobecný praktický lekár a ďalší). Rokovacie tímy komory znášajú aj nepríjemnú konfrontáciu so štátnou mocou, ministrom zdravotníctva, odmietajú obvinenia zo spolitizovania a usilujú sa udržať rokovania v pragmatickej rovine. V tejto situácii komora pokračuje v rokovaniach už iba sama, ASL SR a SLUŠ prešli na stranu poisťovní a Ministerstva zdravotníctva a vystupujú proti záujmom, ktoré obhajuje SLK.

Asociácia súkromných lekárov- podľa údajov z jej internetovej stránky- v roku 2002 mala cca 6000 členov, koncom roku 2004 3241 členov, podľa ústneho vyjadrenia MUDr. Pásztora na 1. kongrese praktického lekárstva v Tenisovej hale v apríli 2005 v Bratislave mala ASL SR 2600 členov z toho 700 praktických lekárov. Asociácia združuje tri záujmové skupiny lekárov- praktických lekárov pre deti a dorast - PLDD, praktických lekárov pre dospelých - PLD a lekárov špecialistov. Každá z týchto skupín lekárov má iné ekonomické záujmy , ktoré dnes stoja de facto proti sebe. Je to spôsobené deformáciou nášho zdravotného systému. V normálnom systéme lekári primárnej starostlivosti vybavia cca 80% zdravotných ťažkostí pacientov. Preto lekári špecialisti majú denne v priemere 7 až 10 pacientov a sú za nich veľmi slušne ohodnotení. Predsa komplikovaný pacient nemôže byť vybavený u špecialistu aj za tri minúty ako je to u slovenského špecialistu, ktorý žije z toho, že vybaví denne 40 až 70 pacientov. Lekári špecialisti sú u nás ekonomickými nástrojmi nútení aby vykonávali prácu za lekárov primárnej starostlivosti. Nemajú časový priestor na dôkladnú prácu s pacientom v rámci svojej odbornosti a lekárom v primárnej starostlivosti je umelo - preskripčné a iné kompetenčné obmedzenia - bránené v práci.
V čom sú rozdiely a protichodnosť záujmov PLDD a PLD? A čo nás naopak spája?
Roky je medzi nami problém vekovej hranice, od ktorej PLD môže prevziať poistenca do svojej starostlivosti v ČR je to od 14 rokov, na Slovensku je to v súčasnosti od 19 rokov. Praktickí lekári pre deti a dorast presadzujú hranicu do ktorej sa starajú o pacientov pediatri zvýšiť až na 28 rokov. Áno, PLD s prechodným intervalom 14-28 rokov môžu súhlasiť, ale trvajú na tom, že je to prechodný interval kedy pacient má mať možnosť si sám vybrať svojho lekára buď PLDD alebo PLD, podľa toho, kde očakáva lepšiu starostlivosť. A dokonca, nebránime sa ani tomu aby nadbytoční pediatri si doplnili vzdelanie o atestáciu z nášho odboru a potom pôsobili ako plnohodnotní PLD alebo ako žiadaní rodinní lekári.
Ako zastupuje záujmy praktických lekárov ASL SR?
Kto má záujem tieto ekonomicky teda de facto nezlučiteľné skupiny v deformovanom zdravotnom systéme združovať? Je to prezident ASL MUDr.Ladislav Pásztor. Aký benefit má z tohto umelého zlepenca?
Vo svojich verejných vystúpeniach ešte dnes si dovolí tvrdiť, že súkromní lekári nie sú schopní zvládnuť samostatné uzatváranie zmlúv s poisťovňami, že zmluvy nečítajú a sú schopní podpísať čokoľvek. Prečo ani po 10 rokoch pôsobenia asociácie a jej prezidenta MUDr.Pásztora na súkromných lekárov sa tento nelichotivý stav nezmenil? Zdá sa, že šéfovi ASL to takto asi vyhovuje, lebo môže tvrdiť, že je potrebné členstvo nielen v asociácii ale už aj v Zdravite. Len on obhajuje záujmy súkromných lekárov, obetavo a profesionálne za nich rokuje a aj podpíše za nich výhodné zmluvy. Rokuje takto už 10 rokov ale k zvýšeniu kapitácie pre praktických lekárov pre dospelých za celú túto dobu nedošlo! K prvému marcu podpísal za praktických lekárov, členov Zdravity zmluvy s ponúkanou kapitáciou v priemere 35 Sk a s navýšením 1,50 za liekový manažment, ktorý je v rozpore s etickým kódexom a v praxi prinesie pravdepodobne ešte problémy nakoľko do zmlúv to poisťovni umožnilo zakomponovať sankcie. Pán MUDr. Pásztor do konca februára na zhromaždeniach Zdravity tvrdil, že lepšie žiadne zmluvy ako zlé zmluvy a že kapitácia, ktorú presadzuje je 46 korún. Preto členovia Zdravity pribúdali až do konca februára. 1. marca sa MUDr. Pásztor rozhodol a podpísal zmluvy s kapitáciou 35 korún. A to aj napriek prebiehajúcim rokovacím aktivitám tímov Slovenskej lekárskej komory. Pán MUDr. Pásztor na rozdiel od členov ASL SR zmluvy číta a preto podpísal tieto výhodné zmluvy.
Doplnenie: Od 3.3.2006 bol vymenovaný ministrom MUDr.Rudolfom Zajacom za hlavného odborníka pre všeobecné lekárstvo MUDr.Ladislav Pásztor.

C. Na záver:

       Slovenský všeobecný praktický lekár v EU môže nájsť svoju odbornú identitu v plnohodnotnej, dobre fungujúcej odbornej spoločnosti. Budovať takúto spoločnosť je aj dnes úlohou výboru spoločnosti. Je to možné iba za prispenia veľkého počtu aktívnych členov. Spoločnosť si budujeme pre seba. Preto zdôrazňujeme potrebu profesionálnej mobilizácie všeobecných praktických lekárov v odbornej spoločnosti SP/RL. 
       Obchodné záujmy, zmluvné vzťahy s poisťovňami sú existenčnou podmienkou kvalitného poskytovania zdravotnej starostlivosti na našich ambulanciách. Súčasný deformovaný systém, ktorý vôbec nekalkuluje s kategóriou - cena práce súkromného lekára, je prekážkou rozvoja a dosiahnutia kvalitnej primárnej starostlivosti. Naša odborná spoločnosť, pre úspešné rokovania s poisťovňami, za efektívne považuje regionálne združovanie lekárov, napríklad podporujeme sekcie VPL SLK. Chceme dosiahnuť akceptovanie rovnocenného partnerského vzťahu regionálnych združení všeobecných praktických lekárov a zdravotných poisťovní pri uzatváraní zmluvných vzťahov.
       Cieľom rokovaní musí byť pokrytie našich ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré vieme presne vykalkulovať a nebojíme sa ich obhájiť v diskusii s poisťovňami, alebo aj na širšom ekonomickom fóre.
*******************************************

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk