Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Jubilejná 50.konferencia SSVPL SLS

Bronchiálna astma
Alergická rinitída
Tuberkulóza
Infekčné ochorenia a imunoterapia
Dlhodobá domáca kyslíková liečba
Spánková medicína
Aktuálne novinky v očkovaní
Workshop
IT workshop
Resuscitácia v ambulanciách všeobecných lekárov
Fotogaléria

Kompetencie všeobecného praktika     
1. Kompetencie všeobecných praktických lekárov (pneumológia, ORL, alergológia).
2. Nové odporúčané postupy (depresia, paliatívna starostlivosť, bolesť,           ......resuscitácia).
3. IT technológie.
4. Problémy primárnej starostlivosti.
               

         26.-27. októbra 2007 privítali Bojnice účastníkov Jubilejnej 50. konferencie Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Približne 400 všeobecných praktických lekárov z celého Slovenska sa tu zišlo, aby sa oboznámili s najnovšími poznatkami z rôznych oblastí praktickej medicíny s dôrazom na kompetencie všeobecných praktikov pri poskytovaní primárnej starostlivosti.  

 
Zo slávnostného zahájenia...                                               Profesori Christos Lionis a Peter Krištúfek...

   V úvode slávnostného zahájenia sme  si minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulého kolegu a zanieteného všeobecného praktika MUDr. Imricha Ceconíka z Horného Baru.
Jubilejnú 50. konferenciu SSVPL SLS pozdravil aj prezident SLS Prof. MUDr. Peter Krištúfek. Na konferencii sme privítali vzácneho hosťa z výkonného výboru Európskej spoločnosti všeobecných praktikov (WONCA Europe)  a viceprezidenta Európskej výskumnej siete všeobecných praktikov,  profesora všeobecného lekárstva Christosa Lionisa z Grécka. Prof.Christos Lionis vo svojom príhovore zdôraznil význam integrácie slovenských všeobecných praktikov vo  WONCA a v jej organizáciách.
   Táto inštitúcia vznikla v roku 1972 a v 79 krajinách sveta zastrešuje viac ako 200 000 rodinných/všeobecných lekárov. Jej základným poslaním je zlepšenie kvality života populácie na celom svete. V rámci Európy pôsobí vo svojich „sieťach“ – Networks: pre vedu a výskum EGPRN, pre učiteľov  EURACT, pre prevenciu EUROPREV, pre gastroenterológiu ESPCG, pre kvalitu EQUIP, pre mladých lekárov  Vasco da Gama Movement., pre vidiecke praxe EURIPA. Samostatné postavenie má  Európske fórum pre primárnu starostlivosť – EFPC. Všetky tieto organizácie sú otvorené pre slovenských všeobecných lekárov.
   História  všeobecného lekárstva na Slovensku. Podrobne ju zmapoval prvý prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného lekárstva a čestný prezident SSVPL MUDr. František Klimo vo svojej slávnostnej prednáške a tiež vo fotodokumentácii.

 
MUDr.František Klimo                                            Profesor Christos Lionis

Potom už nasledovali bloky odborných prednášok.

Bronchiálna astma. Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc., hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu, predniesla súčasný pohľad na epidemiológiu, diagnostiku a terapiu.
  Profesor Christos Lionis prednášal o projekte rozvoja zdravotnej starostlivosti o pacientov s alergickými ochoreniami v ambulanciách všeobecných praktikov, ktorý prebieha na Kréte v posledných desiatich rokoch.  Aktualizované guidelines pre astma bronchiale a možnosti zapojenia všeobecných praktikov do systému starostlivosti o pacientov s touto diagnózou predniesol prezident SLS a pneumológ Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.  Pohľad všeobecného lekára prezentovala  MUDr. Iveta Vaverková všeobecná lekárka z Bratislavy.

  
Profesorka Eva Rozborilová                        MUDr.Iveta Vaverková                       MUDr. Zuzana Krištúfková 
 
Alergická rinitída bola témou prednášky prim. MUDr. Tibora Bártu z ORL kliniky FN Bratislava. O novom, elektronickom systéme hlásenia chrípky a chrípke podobných ochorení – EPIS informovala epidemiologička MUDr. Zuzana Krištúfková
Tuberkulóza. O jej epidemiológii vo svete a u nás hovoril Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., expert WHO. Prof. MUDr.Eva Rozborilová, CSc.  sa venovala TBC  z  pohľadu pneumoftizeológa  a aj spolupráci pneumoftizeológa so všeobecnými lekármi pri optimálnom manažmente TBC. Zaujímavý pohľad všeobecného lekára na pacientov s TBC predstavil MUDr. Peter Marko z Kežmarku vo svojich kazuistikách.

 
Primár Tibor Bárta                          Docent Ivan Solovič                                          MUDr. Peter Marko  

Infekčné ochorenia a imunoterapia. Tejto téme sa venoval samostatný prednáškový blok. Prof. MUDr. Juraj Hromec, CSc. z Internej kliniky v Trnave vystúpil s prednáškou pripravenou spoločne s prof. J.P.Guggenbichler z Erlangenu SRN o recidivujúcich infekciách, ich patofyziológii a klinike. Doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc. z Geriatrickej kliniky v Bratislave hovoril o kombinovanej imunoterapii a chemoprofylaxii v prevencii recidivujúcich infekcií.
 
Dlhodobá domáca kyslíková liečba u pacientov s respiračnou insuficienciou. Túto problematiku ucelene predniesla Prof. MUDr.Eva  Rozborilová
Spánková medicína. Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. hovoril o syndróme spánkového apnoe a jeho následkoch a MUDr. Mariana Kubovčáková zo spánkového laboratória Buona Notte z Bratislavy prezentovala praktický postup vyšetrenia v spánkovom laboratóriu. 

   
Profesor Viliam Donič                                                                MUDr. Mariana Kubovčáková

Aktuálne novinky v očkovaní. O očkovaní dospelých v SR a vo svete hovorila MUDr. Zuzana Košťálová z konziliárnej očkovacej ambulancie v Bratislave a o praxi očkovania v ambulanciách VLD a význame pravidelného povinného očkovania dospelých hovoril  MUDr. Peter Lipták. Počas konferencie vznikla pracovná skupina SSVPL  SLS pre očkovanie. 

 
MUDr Zuzana Košťálová                                  MUDr. Dezider Kluka

V závere prvého dňa  vzbudil veľký záujem  workshop o aktuálnych problémoch za účasti zástupcu Sekcie zdravia MZ SR MUDr.Dezidera Kluku a hlavného odborníka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Doc. MUDr. Jána Gajdošíka, PhD.  Za SSVPL  sa panelu zúčastnil MUDr. Štefan Lipčák (Biznis is biznis=Pracovná zdravotná služba +Systém kvality, 576, 577, LSPP, Registračné pokladnice)  a MUDr. Peter Lipták. Diskutovala sa problematika novej legislatívy, postavenia všeobecných lekárov v systéme starostlivosti v SR, problematika pracovnej zdravotnej služby a LSPP.

 
 
Docent Ján Gajdošík                                                    MUDr. Štefan Lipčák

Takto skončil prvý deň náročného prednáškového programu a nasledoval kultúrny program a spoločenský večer SSVPL SLS, ktorý moderovala už tradične MUDr. Zuzana Nedelková.. Okrem tanečnej zábavy lekári mali aj možnosť dlho do noci v kuloároch diskutovať o rôznych problémoch všeobecnej praxe. Zahraniční hostia ocenili možnosť zúčastniť sa nočnej prehliadky Bojnického zámku oživenej vystúpeniami hradných strašidiel.

Sobotný  program jubilejnej konferencie, 27. októbra 2007,  tvorili workshopy s témami pripravovaných nových odporúčaných postupov SSVPL SLS.

 
Primárka Kristína Križanová                                                      MUDr. Peter Pekarovič

   
MUDr. Danica Bezáková                                 MUDr.Ľubomra Nemčíková                 MUDr. Eva Jurgová

Depresia MUDr. Eva Jurgová a prim. MUDr. Jozef Hašto z Psychiatrického oddelenia v Trenčíne.
Paliatívna starostlivosť MUDr. Peter Pekarovič a prim. MUDr. Kristína Krizanová z NOÚ Klenová.
Bolesť MUDr. Danica Bezáková a MUDr. Ľubomíra Nemčíková z NOÚ Klenová.

IT workshop „ Novinky v IT technológiách s využitím v praxi všeobecného lekára".  IT expert našej spoločnosti Ing. Martin Korman diskutoval s lekármi o súčasných možnostiach pripojenia na internet a uviedol aj novinku satelitné pripojenie, ktoré umožní rýchle internetové pripojenie aj v oblastiach kde doterajšie možnosti rýchle internetové pripojenie neumožňovali. Ing. Juraj Zoň  hovoril o novinkách vo využití medicínskeho softvéru a MUDr. Peter Lipták predstavil novinky na internetovej stránke SSVPL. Počas tohto workshopu sa lekári prihlásili do skupiny SSVPL pre IT – vznikla tak SSVPL IT party podľa vzoru WONCA. Zakladajúci členovia vlastnia e-maily:...  V závere IT workshopu, z účastníkov, pán profesor Viliam Donič vylosoval majiteľa nového notebooku. Ďalší výhercovia si odniesli ambulantný softvér WinAmbulancia a eISLP. USB kľúče budú pripomínať túto jubilejnú konferenciu  ďalším vylosovaným.

 
Ing.Juraj Zoň                                                   Ing.Martin Korman

Resuscitácia v ambulanciách všeobecných lekárov. Program začal  videoprojekciou - Resuscitácia z ambulancie všeobecného lekára pre dospelých. Autori MUDr. Peter Marko a MUDr. Miroslav Baník takto zahájili diskusiu, ako sa v súčasnosti vykonáva v našich ambulanciách „basic life support“.
Hlavný odborník pre urgentnú medicínu MUDr. Karol Kálig v príspevku informoval o aktuálnej organizácii záchrannej zdravotnej služby a jej právnych a etických aspektoch.
Informácie o MZ pripravovanom povinnom vzdelávaní všeobecných praktikov priniesla riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania Sekcie zdravia MZ SR PhDr. Kvetoslava Beňušová, MPH. Prednášala o procese pravidelného preškoľovania VLD v resuscitácii, kde sa otvára priestor pre participáciu i SSVPL SLS.
Ďalšie tri kvalitné videoprojekcie – Tri scenáre resuscitácie v ambulancii VLD komentoval MUDr. Tomáš Jankura z Emergency Medical Service Poprad.
    VIDEOPROJEKCIE:
a) Základná resuscitácia rozšírená o pomôcky na ventiláciu
b) Intermediárna resuscitácia so zavedením pomôcky do dýchacích ciest a intravenóznej kanyly s podaním adrenalínu
c) Základná resuscitácia s použitím AED
 

V závere tohto bloku prebehla zaujímavá diskusia  a PhDr. Kvetoslava Beňušová, MUDr. Karol Kálig  a MUDr. Peter Lipták demonštrovali spoluprácu pri vzdelávaní všeobecných praktikov v oblasti resuscitácie.

  
MUDr.Karol Kálig                      PhDr. Kvetoslava Beňušová                 MUDr. Tomáš Jankura

   Zavŕšením jubilejnej 50. konferencie všeobecných lekárov bol interaktívny workshop. MUDr. Eva Jurgová predniesla komplexnú  informáciu o procesoch  zavádzania medicínskych štandardov vo všeobecnom lekárstve v krajinách Európskej únie. Zaujímavé informácie zo svetovej konferencie všeobecných lekárov WONCA World 2007 konanej v Singapúre priniesol MUDr. Peter Pekarovič.   O letných workshopoch, ktoré sú príspevkom aj k zdokonaleniu sa v angličtine hovoril MUDr. Peter Marko. Zhodnotenie  činnosti SSVPL a jej perspektívy predniesol v záverečnej prednáške prezident spoločnosti MUDr. Peter Lipták. Vo svojej prednáške uviedol aj posolstvo konferencie WONCA Singapúr, ktoré znie:
1. Každá lekárska fakulta vo svete by mala mať katedru všeobecného praktického lekárstva.
2. Každý študent medicíny vo svete by mal mať počas svojej prípravy prax v rodinnom/ všeobecnom lekárstve čo najskôr, ako je to len možné a tak často, ako je to len možné.
3. Každá rodina by mala mať svojho praktického/rodinného lekára.

   V závere konferencie vystúpil aj prof. Christos Lionis ocenil úroveň konferencie SSVPL SLS a znovu vyzval slovenských všeobecných lekárov zúčastňovať sa práce v európskych pracovných skupinách WONCA.

Informáciu spracoval MUDr. Peter Lipták


51. konferencia bude v Bojniciach 16., 17. a 18.10.2008. Pozývame Vás.

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk