Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

XXXI.Výročná konferencia 
VŠEOBECNÝ PRAKTIK – ŠPECIALISTA NA POLYMORBIDITU

posun paradigmy – od jednotlivého problému ku komplexnému cieľu ●multidimenzionálny prístup ●tím – všeobecný praktik, zdravotná sestra a... ●starostlivosť o chronických, polymorbídnych, starých a imobilných pacientov ●upgrade vedomostí ● preventívne zameranie ●kompetencie ●financovanie

XXXI. Výročná konferencia SSVPL SLS, slovenských všeobecných lekárov sa uskutočnila v Bojniciach 21.-23.10.2010.
Registrovalo sa na nej 689 účastníkov, z toho 516 lekárov a 173 zdravotných sestier. Konferenciu organizovala naša spoločnosť spolu s kanceláriou WHO na Slovensku a po prvý krát spoločne aj so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Záštitu nad konferenciou prevzal Ministrer zdravotníctva SR, MUDr. Ivan Uhliarik. Konala sa s podporou Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu(WHO/EURO), Európskeho fóra pre primárnu starostlivosť(EFPC) celosvetovej vedeckej organizácie všeobecných lekárov WONCA World a Asociácie na ochranu práv pacientov(AOPP). 

Konferencia sa zamerala na aktuálny update vedomostí vo všetkých oblastiach všeobecnej medicíny aj na základe najnovších informácií z kongresov všeobecných lekárov EFPC v Pise, WONCA World v Cancúne a WONCA Europe v Malage. Samostatné bloky sa venovali problematike spolupráce s WHO a EFPC a tradične bol zaradený aj diskusný blok so ZP, MZSR...  V súhrne konferencia ponúkla pre lekárov 19 hodín a pre zdravotné sestry 20 hodín intenzívneho medicínskeho vzdelávania.

V súčasnej realite obmedzených finančných zdrojov sa hľadá optimálny zdravotný systém z hľadiska kvality, finančnej efektivity a dostupnosti pre pacientov. Existuje už množstvo dôkazov potvrdzujúcich, že optimálnu starostlivosť poskytujú zdravotné systémy postavené na silnej primárnej zdravotnej starostlivosti. Tieto dôkazy akceptuje WHO a EK a v Európe majú dnes zelenú práve tieto efektívne zdravotné systémy. Slovensko zatiaľ z hľadiska "end pointov"(napríklad stredná dĺžka života, detská úmrtnosť, kardiovaskulárna úmrtnosť, kvalita diabetologickej starostlivosti...) dosť zaostáva za rozvinutou Európou a znamená to, že pri rozvoji zdravotného systému na Slovensku existuje množstvo úloh. Najdôležitejšia úloha stojí pred politikmi a znamená pre nich opustenie partikulárnych záujmov a budovanie zdravotného systému postaveného na potrebách pacientov. Všeobecní lekári musia byť v tejto situácii aj na Slovensku pripravení prevziať všetky úlohy, ktoré im vyplývajú z posilňovania postavenia ich odboru v Európe.

Na základe vyhodnotenia veľkého počtu štúdií SZO konštatovala, že primárna zdravotná starostlivosť má lepšie výsledky v dosahovanej úrovni verejného zdravia, má najnižšie náklady a poskytuje najvyššiu rovnosť v zdraví. Existuje  veľa dôkazov, že dobrý vzťah medzi slobodne zvoleným lekárom primárnej starostlivosti a pacientom počas viacerých rokov, je spojený s lepšou a primeranejšou starostlivosťou, lepším zdravím, vyššou kvalitou života a oveľa nižšími nákladmi.Tento trend sa v súčasnosti  v Európe a v ostatnom rozvinutom svete posilňuje a tento proces je jednou z ústredných tém súčasných  politík WHO a EK.

Odborný program
Štvrtok 21.10.2010

Význam pregraduálneho vzdelávania pre rozvoj všeobecného lekárstva, situácia na LF v EÚ a na Slovensku
Koordinátor: I. Vaverková
Prof. Christos Lionis, MD –Porovnanie systémov pregraduálneho vzdelávania v EÚ, optimálny model podľa WONCA 
Doc. MUDr. Svatoslav Býma, CSc., Předseda SVL ČLS JEP –Systém pregraduálneho vzdelávania všeobecných lekárov v ČR
Minister zdravotníctva SR, MUDr. Ivan Uhliarik
(Doc MUDr. Ján Porubský, CSc., Štátny tajomník MZ) – Rozvoj primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, plánovanie ľudských zdrojov, úlohy, ktoré vidí MZSR pred PZS na Slovensku

Výskum vo všeobecnom lekárstve 
Koordinátor: J. Bendová VL Veľký Biel
Prof. Christos Lionis GP , MD –Možnosti výskumu vo všeobecnom lekárstve v krajinách s obmedzenými zdrojmi
Doc.MUDr.Bohumil Seifert, Ph.D., prednosta ÚVL UK Praha VL, MUDr. Norbert Král VL
Situace ve výskumu VL v ČR. WONCA World konference Praha 2013
MUDr.Lucia Kukučková, VL v príprave, Bratislava
Postantibiotické hnačky(Clostridium difficille toxin) u starších a polymorbídnych pacientov

ABC zdravia
Koordinátor: I. Vaverková VL, Bratislava
MUDr. Iveta Vaverková, MPH –Účinná primárna prevencia–spolupráca všeobecného lekára, trénera a dietológa 
MUDr. Igor Bukovský, PhD –Súčasné odporúčania zdravej výžívy

Hematológia – nové kompetencie – clopidogrel, Warfarin 
MUDr. R.Compagnone VL, Bratislava  –Antiagregačná liečba, nová kompetencia clopidogrel
MUDr. D. Buzgová VL, Bratislava–Antikoagulačná liečba, nová kompetencia Warfarin
MUDr. Mária Galčíková, VL, Slovenské Pravno –Kazuistiky a vzorové riešenia z praxe všeobecných lekárov 


Dermatológia / Infektológia  – nová kompetencia – manažment H.zoster v ambulancii VLD
Koordinátor: M. Jandzíková VL, Žilina P. Bakič VL, Zavar
Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD –Klinický obraz H.zoster, diferenciálna diagnostika, liečba
Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD –Pohľad infektológa na liečbu pacientov s H.zoster, komplikované stavy na oddelení inf. kliniky MUDr. Martina Jandzíková, VL Žilina –Kazuistiky z praxe všeobecného lekára

Obezitologická univerzita 
Koordinátori: I. Vaverková VL, Bratislava, K. Tesárová VL, Bratislava
Mgr. Adriána Račková, ÚVZ SR –Národný program prevencie obezity
MUDr. Katarína Tesárová VL Bratislava –Obezitologická prax v ambulancii všeobecného praktického lekára 
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC –Manažment obezity  
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD, primár CHO BB, predseda SOS –Chirurgická liečba morbídnej obezity na Slovensku 

Lipidy
MUDr. Peter Najmik, Košice - Liečba dyslipidémie v praxi - úloha fenofibrátu

ABC dermatológie
Koordinátori: M. Jandzíková VL, Žilina P. Bakič VL, Zavar
Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD –Diff. dg. kožných nálezov na tvári

ABC bolesti – neuropatická bolesť v ambulancii VLD
Predsedníctvo: Prim. MUDr. Andrej Mihál, MUDr. P. Pekarovič, VL Hlohovec
 Neuropatická bolesť
 Kazuistiky z praxe všeobecného lekára

Škola chrbta –  Cvičenie alebo procedúry?
Koordinátor workshopu: MUDr. Soňa Ostrovská, VL Bratislava

Odborný program
Piatok 22.10.2010

Kľúčové posolstvo
 Prof.Jan DeMaeseneer GP Gent, Belgicko, Prezident Európskeho fóra primárnej starostlivosti 
Primary Health Care as a strategy to achieve equitable care
Strategícké postavenie primárnej zdravotnej starostlivosti pre dosiahnutie kvalitnej, spravodlivej a finančne efektívnej zdravotnej starostlivosti. Paradigm shift: From Problem-oriented to Goal-oriented medical care = Posun od starostlivosti orientovanej na problém (jednotlivú diagnózu) k starostlivosti orientovanej na cieľ- celkové zlepšenie zdravotného stavu pacienta.

Primárna zdravotná starostlivosť kľúč k posilňovaniu zdravotníckeho systému
 
Predsedníctvo: D.Sedláková (WHO), J. De Maeseneer (EFPC), Sekcia zdravia MZ SR, I. Vaverková, J. Bendová (SSVPL SLS)
Prof.Dr.Manfred Maier GP, Viedenská univerzita – Disease management programs in Austria
MUDr. Peter Lipták, VL – Starostlivosť o chronicky chorých na Slovensku
MUDr. Darina Sedláková, MPH – Spolupráca WHO pri rozvoji primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku 
MUDr. Eugen Nagy, Sekcia zdravia MZSR – Úlohy, ktoré vidí MZSR pred PZS na Slovensku

Diabetes mellitus
Predsedníctvo: D.Sedláková (WHO), J. De Maeseneer GP (EFPC), Sekcia zdravia MZ SR, E.Martinka (pozvaný zástupca SDS), I.Karen(SVL ČLS JEP), I. Vaverková (SSVPL SLS), Jana Bendová (SSVPL SLS)
Prof.Dr.Manfred Maier, GP Viedenská univerzita, Chair Wonca Working Party on Ethical Issues – Odporúčanie EFPC pre starostlivosť o diabetikov v ambulanciách všeobecných lekárov, starostlivosť o diabetikov v Rakúsku
MUDr. Josef Olšr, VL Ostrava Vítkovice, MUDr. Igor Karen, SVL ČLS JEP, VL Benátky nad Jizerou – DM2 - současný stav péče v ČR

Pozvaný Doc. MUDr. Emil Martinka PhD., Predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti a požiadaný o prednášku – Starostlivosť o diabetikov v SR, perspektíva pacienta v súčasnej epidémii Diabetes mellitus typ 2, priority SDS, ospravedlnil sa a informoval konferenciu   v liste o stanovisku a prioritách SDS.

MUDr. Peter Lipták VL – Primárna zdravotná starostlivosť o diabetikov v SR
Škola očkovania 
Koordinátori: D. Buzgová VL, R.Compagnone VL
MUDr.Ivan Bakoš – Zásady správneho očkovania 
Doc. MUDr.Pavol Kristián, PhD – Vírusové hepatitídy a možnosti prevencie, prezentácia guidelinov
MUDr. Jarmila Pertinačová – Diftéria, Tetanus, Pertussis – je potrebné očkovanie? 
MUDr. Daniela Buzgová VL– Súčasné odporúčania pre očkovaciu prax VLD  


Demencia v praxi
 Workshop: MUDr. Niké Makarová (psychiater),MUDr.Peter Makara, MPH, VL Pčoliné
Demencie - rozdelenie a diagnostika
Alzheimerova demencia v praxi
Tréning pamäti a vyšetrenie kognitívnych funkcií na ambulancii VLD

Resuscitácia  
Neodkladná zdravotná starostlivosť v podmienkach ambulancie všeobecného lekára pre dospelých I. ZÁKLADNÁ NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ A AUTOMATICKÁ EXTERNÁ DEFIBRILÁCIA
Vzdelávací program založený na odporúčaní Európskej rady pre resuscitáciu.
Podporuje získanie a/alebo obnovenie teoretických vedomostí a praktických zručností v základnej neodkladnej podpore životných funkcií v rozsahu udržiavania priechodnosti dýchacích ciest, podpory dýchania a krvného obehu bez použitia pomôcok, s použitím AED a ďaších pomôcok a liekov dostupných v ambulancii všeobecného lekára.
Lektori: MUDr. Patrícia Eftimová VL, MUDr. Karol Kálig, Mgr. Vernarcová
Intenzívny kurz pre prihlásených.


Roma people
Prof. Jan De Maeseneer GP (prezident EFPC), Janique Lobbestael GP, Community Health Center Brugsepoort, Christine Leyns GP, Community Health Center De Vlier, Department of Family Medicine and Primary Health Care, Ghent University (Belgicko) - majú vo svojej starostlivosti početnú skupinu presídlených rómov z Luníka IX., slovenskí všeobecní lekári (P.Lipták, J. Bendová, P. Pekarovič). Ďalej boli pozvaní Miroslav Pollák (splnomocnenec vlády pre rómske komunity), predstavitelia rómskych aktivistov a pacientov.
Interaktívny workshop, Abstrakt AJ, Abstrakt SJ
-skúsenosti so starostlivosťou o Rómov, (zložitosť starostlivosti v ambulanciách, starostlivosť v komunitách, problematika LSPP, bezpečnosť v komunitách a podobne);
- skúmanie vplyvu životného štýlu u Rómov na ich zdravotný stav, diskusia s rómskymi pacientmi;
- ako možno poskytovať spravodlivú, kvalitnú starostlivosť pre rómskych ľudí
- aké sú možnosti všeobecných/rodinných lekárov na Slovensku/Flámsku?
- cesta vpred: možnosti medzinárodnej spolupráce pri riešení zdravotných problémov Rómov.

Interaktívna diskusia
– 
Efektívnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti v podmienkach obmedzených finančných zdrojov
Predsedníctvo: Sekcia zdravia MZ SR, HPI, B. Havelková, R. Roľná(VšZP), J.Gajdoš(pozvaný za ÚDZS), J.Gajdošík VL, J.De Maeseneer GP, D. Zanon GP, M.Maier GP, I.Vaverková VL, P.Makara VL
MUDr. Iveta Vaverková VL –Prínos odboru VL, ambulancií všeobecných lekárov a ich vplyv na ekonomiku zdravotníctva
 Ing. Peter Pažitný, MSc., MUDr. Tomáš Szalay, MUDr. Angelika Szalayová, Mgr. Henrieta Maďarová, MSc.,(HPI) –Sú trhové mechanizmy v zdravotníctve preukázateľne efektívnejšie ako štátna intervencia? Príklady manažovanej zdravotnej starostlivosti. 
Dr. Dario Zanon, GP, Benátky(5mil.obyvateľov) –Benátsky zdravotný systém - model postavený na PZS - poslal svoju prednášku
Dr. Daniela Scaramuccia, Tuscan (4mil.obyvateľov) – EFPC Pisa Tuscanský zdravotný systém (efektívny zdravotný systém, ktorý nepotrebuje zdravotné poisťovne)
Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD, VL Nové Zámky –Pohľad hlavného odborníka MZ SR na úlohy PZS v efektívne fungujúcom systéme zdravotníckej starostlivosti
MUDr. Beata Havelková, MPH a MUDr. Ružena Rolná, sekcia nákupu VšZP
Financovanie segmentu VLD v období krízy finančných zdrojov. Pohľad VšZP
Ing. Ivan Oravský – pozorovateľ Union ZP 
MUDr. P. Makara, MPH, VL Pčoliné –Predpoklady pre efektívne financovanie VLD v SR v roku 2010 -2011

Angiológia 
Predsedníctvo: K. Dostálová, P. Štec, VL Kežmarok
MUDr. Katarína Dostálová, angiológ Bratislava  –Periférne artériové ochorenie
MUDr. Katarína Dostálová, angiológ, Bratislava –Sonografické vyšetrenie žilového systému dolných končatín 
MUDr. Pavol Štec, VL Kežmarok –Projekt Dni zdravých žíl - vyhodnotenie  
MUDr. Lannert A.(MR)  –Dôležitosť použitia ARTÉRIOGRAFU pre praktického lekára 
(Az arteriográf használatának fontossága a gyakorlóorvos számára)
MUDr. I.Hajdúk, MUDr. E.Szabová –Neinvazívna diagnostika arteriálnej tuhosti a jej význam
Szabóová E., Pohl T. IV. IK LF UPJŠ –Arteriálna tuhosť a kardiovaskuklárne riziko

Onkológia
Predsedníctvo: V.Ballová, S.Kiňová, J. Chudej, E. Berešová, VL Poprad
Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD –Charakteristika a diagnostika neuroendokrinných tumorov 
MUDr. Juraj Chudej –Trendy v diagnostike a liečbe chronickej myelocytovej leukémie
MUDr. Veronika Ballová –Uzlinový syndrom

Chronické srdcové zlyhanie
Koordinátori: M. Jandzíková, VL Žilina P. Bakič, VL Zavar, P.Lipták VL
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., FESC  –Fibrilácia predsiení
Doc. MUDr. G. Kamenský, CSc., FESC  –Charakteristika a diagnostika srdcového zlyhania
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC  –Haviarova prednáška z XV.kongresu SKS: Liečba zlyhania srdca, problémy a perspektívy

KV prevencia - Svetový deň srdca, Kampaň MOST, Dni zdravého srdca 2010
Predsedníctvo: Š.Farský, G. Kamenský, M.Jandzíková VL, P.Bakič VL, P. Lipták 
Doc. MUDr. G. Kamenský, CSc., FESC –Vyhodnotenie aktivít Svetového dňa srdca - 24.9. 2010
P. Lipták, M. Jandzíková, P. Bakič  –Dni zdravého srdca 2010 - aktivita VLD
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC  –Ako ďalej v KV prevencii na Slovensku

Vylosovanie výhercu prístroja Boso ABI 100- Skríning ICHDK - z účastníkov DZS 2010
Prístroj získala MUDr. Alena Leková, VL Liptovská Lúžna  

Starostlivosť o geriatrického pacienta v teréne, v domácom prostredí
Koordinátori: R. Roľná, I. Vaverková VL, J. Marenčák
MUDr. Ružena Roľná, MPH(VšZP)  –Starostlivost o geriatrického pacienta v teréne, spolupráca s ADOS
MUDr. Iveta Vaverková, MPH VL –Riziká staroby

Všeobecné lekárstvo je sexi!
Workshop pre mladých všeobecných lekárov, podpora mladých lekárov – sieť Wonca pre mladých – Vasco da Gama(VdG)
Koordinátori: MUDr. Lenka Bachratá VL, VdG SR, MUDr. Kateřina Javorská VL, zástupca ČR vo VdG, MUDr. Norbert Král VL, UVL UK Praha
MUDr. Lenka Bachratá, VL Bratislava –Je niečo sexi na všeobecnom lekárstve??
MUDr. Kateřina Javorská, VL ČR –ČR vo Vasco da Gama Movement

Behaviorálny workshop
Jana Bendová VL, Ulrich Busch GP (Rakúsko) – Labyrint - od Minotaura k Medicíne

Odborný program
Sobota 23.10.2010

Psychiatria
Predsedníctvo: MUDr. Vladimír Hacek, MUDr. Niké Makarová (psychiatri), MUDr.Peter Makara MPH VL Pčoliné
Manažment psychiatrických diagnóz, rozdelenie práce medzi všeobecného lekára a psychiatra. 
Zvládanie agresívneho pacienta na ambulancii a pri návštevnej službe.
Kazuistiky psychiatrických pacientov v ambulancií VLD

PC workshop 
Koordinátor: P. Lipták
MUDr. Peter Lipták VL–Informačné web stránky, MUDr. Google 

Syndromy v pneumológii, diff. dg. v pneumológii
Koordinátor: J. Bendová VL, I.Vaverková VL
 MUDr. J. Bendová –Pacient s kašľom na ambulancii VLD
 MUDr. I. Vaverová, MPH –Ako na dušnosť 
 MUDr. Patrícia Eftimová VL –Kazuistiky VLD -stenóza trachey

Hypertenzia
Doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC, MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH VL, Senec – Škola hypertenzie, workshop
MUDr. Katarína Tesárová – Možnosti zlepšenia kvality liečby hypertenzie v ambulancii VLD s využitím dátových projektov

Škola odvykania fajčenia - workshop respirologickej skupiny
Koordinátori: I.Vaverková VL, J.Bendová VL
MUDr. I. Vaverková, MPH, VL –Čo bráni lekárovi v edukácii fajčiara? (Vyhodnotenie prieskumu) 
MUDr. J. Bendová VL –Ako motivovať fajčiara k nefajčeniu?
MUDr. J. Bendová VL –Argumenty fajčiara
Film – Krátka intervencia doktora Bobáka
Film – Odomknite, osloboďte fajčiara od závislosti. Ako to robí dr. Bobák z Británie


Slovensko výrazne zaostáva ...

Vyšetrovanie ciev – naše možnosti – workshop – cievne projekty SSVPL SLS
Koordinátor: J. Kaňuch, VL Raslavice K. Dostalová, P. Štec, VL Kežmarok
MUDr. K. Dostálová, MUDr. Ján Kaňuch, MUDr. Pavol Štec
MUDr. Katarína Dostálová –Meranie periférnych systolických tlakov Dopplerovou metódou, ABI v ambulancii VLD
Prevencia a starostlivosť o pacienta s ochorením žíl na ambulancii VLD
Spolupráca so Slovenskou angiologickou spoločnosťou SLS

Vyšetrovanie na mieste = POCT (Point of care testing) 
INR-Coaguchek, CRP, OK-testing, Mikroalbuminúria, HCG??, Glukomery, Tlakomery, EKG, Spirometria, AB checkery, Dopplery...
Koordinátor: M. Baník, VL Lemešany
MUDr. Peter Lipták –POCT, vyšetrovanie na mieste poskytovania starostlivosti
MUDr. M. Doleželová –ORION diagnostica (FOB, CRP)
ROCHE–Využitie POCT diagnostiky v ambulancii všeobecného praktického lekára (Coaguchek, Accutrend, Urisys)
E.Csiba, P.Čermák, Compek –Prístroje, pomocníci v ordinácii praktického lékára (Boso ABI 100)

Chrípka
Koordinátori: Z.Košťálová, VL Bratislava, D.Buzgová VL, R.Compagnone VL 
Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc. –Chrípkové vírusy, reálna hrozba
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, RÚVZ Trenčín –Zhodnotenie minuloročnej pandémie chrípky vo svete a na Slovensku, poučenie z priebehu pandémie, postoje WHO
MUDr. Luděk Hochmuth –Stratégie ako dosiahnuť vyššiu preočkovanosť proti chrípke v sezóne 2010-2011
MUDr. Jarmila Pertináčová, Bratislava –Prečo a čim očkovať proti chrípke v sezóne 2010/2011
D. Buzgová VL –Očkovanie 2010, chrípka, pneumokok, aktualizácia odporúčaní

Interaktívny workshop – Problémy VL, vzdelávanie, súčasnosť a budúcnosť PZS -členská schôdza SSVPL SLS 
Koordinátor: MUDr. Iveta Vaverková, prezident SSVPL
MUDr. E. Berešová, VL Vysoké Tatry –Postgraduálneho vzdelávania VLD, hodnotenie vzdelávacieho cyklu 2006-2010 
MUDr. K. Naďová, MPH, Trnavský SK –Využitie eurofondov, praktický postup organizácie postgraduálneho vzdelávania VLD
Pozvaná Doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD, MPH, odbor zdravotníckeho vzdelávania MZSR sa ospravedlnila

Zápisnica členskej schôdze


Odborný program pre zdravotné sestry
23.10.2010

Ošetrovateľstvo 
 PhDr. Anna Macková  –Právo a legislatíva v práci sestry
 Mgr. Jana Kobelová  –Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek
 Mgr. Jaroslava Lunterová  –Problematika ambulantnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Psychológia  
Mgr. Tatiana Harhovská  –Psychológia v práci sestry
Jana Ďurmeková  –Komunikácia s rodinou pacienta v paliatívnej starostlivosti
Bc. Jana Dorčáková  –Pomocná aktivita ambulantnej sestry voči týraným ženám a obetiam domáceho násilia
Bc. Jana Dorčáková  –Využitie kanisterapie ako účinnej terapeuticko – ošetrovateľskej metódy
Mgr. Jaroslava Lunterová  –Edukácia rodičov zameraná na ochranu mládeže pred zobrazovaním násilia v TV filme a na PC
Jana Lukáňová, Anna Grambličková  –Rakovina a sexualita z pohľadu Ligy proti rakovine
Mgr. Jaroslava Lunterová  –Ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná v súvislosti so sexuálnym zdravím u rómskej populácie
Mgr. Jaroslava Lunterová  –Stigmatizácia a bariéry vo vzťahu k pacientovi HIV pozitívnemu, alebo s ochorením AIDS
Mgr. Viktória Lukačková  –Pacient s mentálnou anorexiou v ambulancii
Mgr. Jaroslava Lunterová  –Profesionálny prístup ambulantnej sestry k pacientovi s obsedantno – kompulzívnou poruchou

Geriatria 
Mgr. Jaroslava Lunterová  –Pohľad na preventívne, diagnostické a behaviorálne aspekty stresovej inkontinencie u žien a u geriatrických pacientiek
Mgr. Tatiana Harhovská  – Účinná prevencia zlomenín krčka stehnovej kosti
 
Pozvánka na konferenciu InkoFóra
Prihláška na InkoFórum Kaskády 27.november 2010

Kardiológia 
 Mgr. Jaroslava Lunterová, MUDr. Karol Urbanec  –Nordic walking /nielen/ v kardiológii
 Mgr. Jaroslava Lunterová  –Vzťah medzi alkoholom a vznikom hypertenzie
 Mgr. Jaroslava Lunterová  –Etiologické súvislosti hypernatriémie a hypertenzie

Rôzne 
Mgr. Tatiana Harhovská  –Využitie vlastnej krvi pri liečbe ochorení pohybového aparátu
Dana Masárová, MUDr. Florián Bán  –Povrchová a hlboká žilová trombóza
Bc. Jana Dorčáková, MUDr. Anna Jolšvaiová  –Prevencia vzniku infekčných ochorení u pacienta s onkologickým ochorením
Bc. Miroslava Machálková  –Život pacienta s diagnózou Astma bronchiale
Mgr. Tatiana Harhovská, MUDr. Jozef Varholík  –Skolióza a pohybová aktivita u detíInformáciu spracoval Peter Lipták, 4.11.2010
lipp@pobox.sk


vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1852213
Celkom za 2020
51153
Tento mesiac
12859
Dnes
139