Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

XXXII. Výročná konferencia Vysoké Tatry 2011

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO – ZÁKLADNÝ PILIER EFEKTÍVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
VŠEOBECNÉ  LEKÁRSTVO  -  ZÁKLADNÝ  PILIER EFEKTÍVNEJ  ZDRAVOTNEJ  STAROSTLIVOSTI
Milan Kapusta - Velké žabie pleso a Satan

●posun paradigmy – od jednotlivého problému ku komplexnému cieľu ●multidimenzionálny prístup
●tím PZS – všeobecný praktik, zdravotná sestra ... ●starostlivosť o chronických, polymorbídnych,
starých a imobilných pacientov ●upgrade vedomostí ● preventívne zameranie ●kompetencie
●financovanie

       XXXII. Výročná konferencia SSVPL SLS slovenských všeobecných lekárov a ambulantných zdravotných sestier sa uskutočnila vo Vysokých Tatrách 13.-15.10.2011.

       Registrovalo sa na nej 775 účastníkov, z toho 527 lekárov a 188 zdravotných sestier. Konferenciu organizovala naša spoločnosť  spoločne  so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Záštitu nad konferenciou prevzal minister zdravotníctva SR, Ivan Uhliarik. Konala sa s podporou Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu(WHO/EURO), Európskeho fóra pre primárnu starostlivosť(EFPC) celosvetovej vedeckej organizácie všeobecných lekárov WONCA a Asociácie na ochranu práv pacientov(AOPP).

       Hlavná myšlienka konferencie bola „ Všeobecný lekár – základný pilier efektívnej zdravotnej starostlivosti“.
  
       Na našej výročnej konferencii vystúpili významní predstavitelia všeobecného lekárstva z Európy. 

       Najvzácnejší hosť bol európsky prezident aj nás zastrešujúcej vedeckej organizácie všeobecných lekárov Wonca World, dr. Tony Mathie . Wonca je svetovou organizáciou všeobecných lekárov, má v súčasnosti 118 členských organizácií, zastupuje viac ako 300 tisíc všeobecných/rodinných lekárov v 102 krajinách, v ktorých žije viac ako 90% svetovej populácie. Dr. Tony Mathie predniesol  kľúčové posolstvo o postavení všeobecného lekára v zdravotnom systéme.
Zo spoločných postojov predstaviteľov Wonky:      Dr. Tony Mathie                                                            
 1. Väčšina diagnostikovania a klinickej starostlivosti o pacientov sa uskutočňuje v prostredí primárnej starostlivosti. Treba mať zabezpečený dostatočný počet kvalifikovaných profesionálov v primárnej starostlivosti a v oblasti mentálneho/ behaviorálneho zdravia, so zabezpečením dostatočných zdrojov, a až potom môžeme očakávať podstatné a pretrvávajúce zlepšenie zdravotného stavu populácie.
 2. Mnohí pacienti majú viac ako jedno chronické ochorenie. Ľudia svoj stav nevnímajú ako zbierku chorôb, z ktorých každá spadá pod rozčlenenú škálu služieb. Preferujú a aj si zaslúžia, aby boli vnímaní ako ucelené osoby s problémami, ktoré sú vzájomne previazané. Dlhoročné skúsenosti ukazujú, že ľuďom sa darí najlepšie vtedy, keď ich zdravotná starostlivosť je sústredená v rukách dlhodobo jedného všeobecného lekára v primárnej starostlivosti, ktorému dôverujú a ktorý poskytuje čo najkomplexnejšie služby a koordinuje ostanú potrebnú starostlivosť.
 3. Zatiaľ čo prevažná väčšina starostlivosti sa uskutočňuje v primárnej sfére, výskum a klinické usmernenia v prípade chronických ochorení vychádzajú z podrobnejšie členených špecializovaných oblastí medicíny v akademických inštitúciách. Mnohí tvorcovia politiky si myslia, že ide jednoducho iba o sprostredkovanie expertných poznatkov z akademických pracovísk do prostredia PZS. Je to však presne naopak. Veľký podiel vedy, pochádzajúcej z akademických pracovísk nie je presný alebo relevantný pre tých, ktorí prijímajú alebo poskytujú najväčší podiel starostlivosti. Ak chceme prax vo väčšej miere založenú na dôkazoch, potom musíme mať dôkazy viac založené na praxi. Mal by sa podporovať výskum, ktorý vedie k napredovaniu komplexnej vedy, rozvíja opatrenia zamerané na kontinuálnu a komplexnú starostlivosť a venuje sa sociálnym determinantom zdravia.

       Už tradične na našu konferenciu zavítali českí kolegovia, predseda partnerskej Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP doc. MUDr. Svatoslav Býma a MUDr. Igor Karen, hlavný organizátor diabetologickej starostlivosti v primárnej praxi v ČR. V diabetologickom bloku bol vzácnym hosťom prof. MUDr. Štepán Svačina, DrSc. prednosta Pražskej diabetologickej kliniky, ktorý podporuje vzdelávanie všeobecných lekárov v diabetológii a vychováva ich ku kvalitnému poskytovaniu diabetologickej starostlivosti. 
       Konferencia sa zamerala na aktuálny update vedomostí vo všetkých oblastiach všeobecnej medicíny aj na základe najnovších Prof. Barbara Starfieldinformácií z kongresov všeobecných lekárov EFPC v Grazi a WONCA Europe vo Varšave. V súhrne konferencia ponúkla pre lekárov aj zdravotné sestry 20 hodín intenzívneho medicínskeho vzdelávania.Množstvo vzdelávacích aktivít, ktoré sme pripravili počas troch dní konferencie je uvedené nižšie. Odznelo viac ako 120 odborných prednášok a v archíve sú zaznamenané tiež uskutočnené diskusie o vzdelávaní všeobecných lekárov a o ekonomike našich ambulancií a súčasnej situácii v slovenskom zdravotníctve.

       Na začiatku podujatia sa uskutočnila tlačová konferencia SSVPL SLS, na ktorú bol pozvaný prezident Wonca Europe dr. Tony Mathie a minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik, ktorý sa jej vzhľadom k aktuálnej politickej situácii nezúčastnil. Tlačové materiály z tejto tlačovej konferencie sú dostupné v Presscentre na našej web stránke.
   
       V súčasnej realite obmedzených finančných zdrojov sa hľadá optimálny zdravotný systém z hľadiska kvality, finančnej efektivity a dostupnosti pre pacientov. WHO opakovane zdôrazňuje, že primárna zdravotná starostlivosť má lepšie výsledky v kvalite poskytovanej starostlivosti, má nižšie náklady a poskytuje väčšiu rovnosť v dostupnosti zdravotníckych služieb, ako iné spôsoby starostlivosti. Je veľa dôkazov, že dobrý vzťah medzi slobodne zvoleným všeobecným lekárom a pacientom počas mnohých rokov je spojený s lepšou a primeranejšou starostlivosťou, lepším zdravím a vyššou kvalitou života pri oveľa nižších nákladoch. To, že optimálnu starostlivosť poskytujú zdravotné systémy postavené na silnej primárnej zdravotnej starostlivosti potvrdzuje napríklad táto veľmi často citované výsledky štúdie Macinko a spol. napríklad profesorkou Barbarou Starfield:

Na pripomenutie prednáška prof. Barbary Starfield z mája 2010 na konferencii WONCA v Mexiku (Cancun):
Primárna zdravotná starostlivosť / starostlivosť u špecialistov v ére multimorbidity      

        Tieto dôkazy akceptuje WHO a aj v Európe majú dnes zelenú práve efektívne zdravotné systémy rozvíjajúce PZS. Slovensko zatiaľ z hľadiska "end pointov"(napríklad stredná dĺžka života, detská úmrtnosť, kardiovaskulárna úmrtnosť, kvalita diabetologickej starostlivosti...) dosť zaostáva za výysledkami v rozvinutých krajinách a znamená to, že pri rozvoji zdravotného systému na Slovensku existuje množstvo známych úloh. Najdôležitejšia úloha stojí pred politikmi a znamená pre nich opustenie partikulárnych záujmov a preorientovanie sa na budovanie zdravotného systému postaveného na potrebách pacientov. Všeobecní lekári musia byť v tejto situácii aj na Slovensku pripravení prevziať všetky úlohy, ktoré im vyplývajú z posilňovania postavenia ich odboru.

      Trend k posilňovaniu primárnej zdravotnej starostlivosti je jednou z ústredných tém súčasných politík OSN a WHO. Na poslednom VZ OSN, ktoré sa uskutočnilo v septembri v New Yorku bola na najvyššej úrovni jednohlasne prijatá politická deklarácia o neprenosných chorobách za účasti vrcholových predstaviteľov viac ako 120 členských štátov OSN (http://www.vpl.sk/sk/osn/) . Aj naši politici (premiérka Iveta Radičová a štátny tajomník MZ SR Ján Porubský) prijali záväzok pokračovať v komplexnom posilňovaní zdravotníckych systémov, ktoré podporujú primárnu zdravotnú starostlivosť. Zaviazali sa podporovať účinné, trvalo udržateľné a koordinované opatrenia založené na dôkazoch, nákladovo-efektívne, spravodlivé a obsahujúce integrované základné služby potrebné na odstránenie rizikových faktorov neprenosných ochorení, ich prevenciu a liečbu. Zaviazali sa podporovať posilnenie orientácie na pacienta, a celoživotný prístup daný chronickou povahou neprenosných ochorení. Ďalej uznali dôležitosť univerzálneho pokrytia v našom národnom zdravotníckom systéme, najmä prostredníctvom primárnej zdravotnej starostlivosti, kde základ tvorí všeobecný lekár a jeho tím pracujúci čo najbližšie k pacientom v ich komunitách.
Na našej konferencii sme opakovane potvrdili, že sme pripravení prijať túto politickú podporu a rozvinúť na Slovensku fungujúcu primárnu zdravotnú starostlivosť.

SSVPL SLS podľa svojich stanov podporuje myšlienky a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a realizuje jej ciele pri rozvoji primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Identifikovali sme niekoľko prekážok, bez ktorých prekonania nie je reálne naplniť politickú deklaráciu OSN:

1. Pretrváva nepochopenie úlohy PZS.
PZS má mať v systéme zdravotnej starostlivosti centrálnu úlohu. Primárna starostlivosť má charakter verejnej služby a preto by mala byť podporovaná vládou, pričom zvýšenie jej kvality znamená zlepšenie zdravotného stavu populácie a zníženie výdavkov na zdravotníctvo. V čase ekonomickej krízy keď vidíme škrtanie rozpočtov a výdavkov musí byť podpora primárnej starostlivosti na prvom mieste.

2. Nedostatočné a stále sa znižujúce financovanie. 
Je potrebný intersektorálny presun prostriedkov do primárnej starostlivosti v zmysle medzinárodných odporúčaní pre hľadanie novej dimenzie ako ukazuje graf:

Na Slovensku by sa mal zvýšiť podiel určený na financovanie primárnej starostlivosti zo súčasných 4,4% až na 15% z celkových zdrojov idúcich do zdravotníckeho segmentu. Rast výkonnosti PZS si vyžaduje zvýšenie jej kompetencií v diagnostike aj v liečbe.

3. Gatekeeping.
Obnovenie gatekeepingu v slovenskom zdravotníctve. "Systém Brownovho pohybu molekúl", ktorý zaviedol súčasný minister zdravotníctva vedie k zbytočnému plytvaniu a nedostupnosti aj kvalitnej špecializovanej starostlivosti (nedostupnosť kvalitnej primárnej starostlivosti bola už "zabezpečená" rozsiahlymi preskripčnými a kompetenčnými obmedzeniami VL). Zdravotníctvo je systém špecifický tým, že má obmedzené finančné a ľudské zdroje a to je potrebné predovšetkým rešpektovať. 

4. Prevencia. 
Podpora presunu národných preventívnych programov a ostatných preventívnych aktivít do primárnej starostlivosti, teda na miesto kde chodí 100% zdravých ľudí, na ktorých je zameraná táto preventívna intervencia. Základný nástroj prevencie je periodická preventívna prehliadka v ambulanciách VL 1x za dva roky.

5. Aging a multimorbidita. Starostlivosť o chronicky chorých multimorbídnych a starých.  
Zorganizovanie starostlivosti o chronických pacientov si nevieme predstaviť bez znovuzavedenia legislatívnej normy upravujúcej starostlivosť o pacientov s neprenosnými ochoreniami (bývalá vyhláška o dispenzarizácii bola bez náhrady zrušená v roku 2004). Je potrebné znovu zadefinovať vzťahy medzi primárnou a sekundárnou starostlivosťou, to znamená zadefinovať po aký stupeň zložitosti chronických neprenosných ochorení sú pacienti v starostlivosti všeobecného lekára a od akéto štádia ochorení je potrebné konzultovať špecialistov. V ČR naďalej platí pôvodná vyhláška z čias ČSR o dispenzarizácii dokonca s doplnkom, že pacient má právo voľby a má možnosť si vybrať starostlivosť u všeobecného lekára aj u zložitejšich ochorení. To môže mať význam pre zlepšenie kvality života pacienta aj zlepšenie jeho celkového zdravotného stavu. Platí to najmä pokiaľ sa jedná o pacientov s multimorbiditami.

6. Práca s ľudskými zdrojmi. Postavenie a vzdelávanie VL.
Je nevyhnutné uskutočňovať skutočnú prácu s ľudskými zdrojmi v odbore všeobecné lekárstvo.
To si vyžaduje:
- zlepšovať a nie zhoršovať postavenie všeobecného lekára na Slovensku tak, aby odbor VL ukázal svoju skutočnú atraktivitu.
- zaviesť financovanie rezidenčného systému postgraduálneho vzdelávania v ambulanciách VL.
- riešiť odovzdávanie praxí.

7. Organizačné zabezpečenie.
Uvedené úlohy si vyžadujú zriadiť na MZ kompetentný osobitný odbor, ktorý bude riadiť komplexnú premenu a rozvoj primárnej starostlivosti. Je potrebné získať pre túto prácu všeobecných lekárov so skúsenosťami z dlhoročnej praxe.

       Na záver konferencie sa  uskutočnil míting všeobecných lekárov so šéfom LOZ MUDr. Mariánom Kollárom,  ktorého súčasnému úsiliu sme vyjadrili podporu. Na členskej schôdzi SSVPL SLS sme prijali stanoviská s ktorými sa obráciame k laickej a odbornej verejnosti, k poslancom NR SR, MZ SR a predstaviteľom zdravotných poisťovní. Naša odborná spoločnosť SSVPL SLS podľa svojich stanov podporuje myšlienky a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a realizuje jej ciele pri rozvoji primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. V tomto duchu sme pripravení pokračovať v nastúpenej ceste budovania primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Preto žiadame o podporu politikov a slovenskú občiansku verejnosť pri budovaní moderného efektívneho zdravotného systému postaveného na potrebách ľudí.


Archív odborného programu konferencie

Štvrtok 13. 10. 2011


Traumatológia, traumatologické odd. NsP Poprad 
 Lajoš M.,Fried K.,Szabo Z.,Šperka M.,Chlebec J.,Tamáš J.:
1. Postavenie a význam traumatológie v našom regióne
 Lajoš M.,Šperka M.,Fried K.,Szabo Z.,Chlebec J.,Tamáš J.,Bryja J.,Palko J.,Rebo,Š.,Handžák M.: 
2. Bodné poranenia spôsobené nožom v našom materiáli
 Bryja J.,Tamáš J.,Palko J.,Handžák M.:
3.  Detské zlomeniny
 Palko J.,Lajoš M.,Szabo Z.,Šterka M.,Chlebec J.:
4. Kraniocerebránle poranenie
 Chlebec J.,Šperka M.,Tamáš J.:
5. Zlomeniny členka v našom materiáli

6. Horská záchranná služba   Jozef Janiga

Kazuistiky ÚDZS, súdnolekárske kazuistiky 
7.  "Z kazuistík UDZS Prešov" MUDr. Janka Hudáčková, JUDr. Susan Eleziová -
8.  Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS Poprad: Gavel A., Niezňanský S., Hamerlik L.:
„Neobvyklé náhle a neočakávané úmrtia“
9.  Súdnolekárske a patologickanatomické pracovisko ÚDZS Prešov: Kállay D., Kováč M.,
Herkeľ M., Mitaľová L.: „Náhle úmrtie 27 – ročnej ženy po pôrode“

Infektológia
10.  Prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD – AIDS vo svete a na Slovensku
11.  MUDr. E. Adamkovičová – Importované infekcie
12.  Doc. MUDr. P. Kristián, PhD – Hepatitídy, súčasné možnosti VL
13.  Prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD – Imunomodulačný účinok ATB pri infekciách DDC

Slávnostné zahájenie 

MUDr. I. Vaverková, MPH, prezidentka SSVPL SLS a prezidentka konferencie a
MUDr. E. Berešová, predsedkyňa organizačného výboru
Ing. Ján Mokoš, primátor mesta Vysoké Tatry
Dr. Tony Mathie, prezident Wonca Europe
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan Jesseniovej LF UK v Martine
PhDr. Mária Lévyová, prezidentka SKSaPA
Doc. MUDr.Svatoslav Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP

Fujarové fanfáry (Trombitáši Štefánikovci)

Súčasnosť a budúcnosť vo vzdelávaní VL
O význame pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania pre rozvoj všeobecného
lekárstva ako základného piliera zdravotnej starostlivosti v EÚ a na Slovensku
14.  Dr.Tony Mathie, prezident Wonca Europe–VL základný pilier efektívneho zdravotného
systému; Optimálny model vzdelávania VL podľa WONCA
15.  Doc. MUDr. Svatoslav Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP – Systém vzdelávania
všeobecných lekárov v ČR
16.  Prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan Jesseniovej LF UK v Martine – Súčasnosť
a budúcnosť vzdelávania VL na LF
17.  MUDr. Iveta Vaverková, záverečný komentár

Novinky v onkológii
18.  Prim. MUDr. R. Hrčka, CSc. – Odborné usmernenie k vykonávaniu skríningu KRCa v SR
19.  Doc. MUDr. J. Marenčák, PhD. – Ca prostaty
20.  Prof. MUDr. J. Danko CSc. – Súčasný stav diagnostiky a liečby ochorení prsníkov v SR
21.  MUDr. V. Ballová – Vyliečený onkologický pacient v ambulancii praktického lekára
(neskorá toxicita chemoterapie a rádioterapie)
22.  MUDr. J. Bendová – Odporúčané postupy SSVPL SLS v onkológii

Arteriálna  hypertenzia a kardiovaskulárne ochorenia
23.  MUDr. M. Galčíková – Holter TK na ambulancii VL
24.  Prof. MUDr. V. Bada, DrSc. – Kardiovaskulárne a metabolické ochorenia – originálny liek alebo generikum?
25.  MUDr. D. Buzgová – Hypertenzná emergencia a urgencia na ambulancii VL

Prevencia
26.  MUDr. P. Štec – Možnosti prevencie v ambulancii VLD
27.  MUDr. N.Král, Doc. MUDr.B.Seifert, PhD (SVL ČLS JEP) – Skríning KRCa v ČR
28.  MUDr. J. Pertináčová – Mýty a fakty o očkovaní
29.  MUDr.S. Ostrovská – Očkovanie rizikových skupín

Geriatria I
30.  MUDr. P. Belan, CSc. – Krehký geriatrický pacient v ambulancii VL
31.  MUDr. R. Compagnone – Chronické srdcové zlyhávanie(CHF) u geriatrických
pacientov.
32.  MUDr. R. Compagnone –Starostlivosť VL o pacientov s CHF v EU, čo predstavuje a ako funguje EPOS - EPCCS (European Primary Care Cardiovascular Society)

Vzdelávanie VL: Prítomnosť a budúcnosť vzdelávania VL na Slovensku
33.  MUDr. L. Pástor, MSc.: Ekonomické východiská vzdelávania VLD
34.  Doc. MUDr. Ľ. Vladár, CSc.: Martin, skúsenosti, perspektíva
35.  Prof. MUDr. PhDr. P. Kalanin, PhD: Vzdelávanie VLD na LF- Košice, skúsenosti, perspektíva
36.  MUDr. Z. Nemcová, PhD, Prof. MUDr. Ján Gajdošík, CSc.: Vzdelávanie VLD v podmienkach SZU Bratislava 

37.  Prevencia pohybom, inkontinencia, osteoporóza, škola chrbta

38.  Komunikačné a psychologické zručnosti v ambulancii VL – Mgr. P.Zemanová, Mgr. M.Zimániyová, MUDr. M.Ondrejkovič 

39.  Zdravotná starostlivosť postavená na potrebách pacientov – P. Lipták v spolupráci s AOPP, SKSaPA

Piatok 14. 10. 2011

Sympózium TEVA

40.  Prof.MUDr. Janka Jakubíková, CSc. – Liečba chrípky a prechladnutia so sinusitídou.
41.  MUDr. Marek Rác - Prvá pomoc pri tráviacich ťažkostiach
42.  Prim. MUDr. E. Ďurišová, E. Rexová, P. Rexa – Komplexná prevencia pádov - redukcia osteoporotických fraktúr

Geriatria II
43.  Prof.MUDr.P. Weber,CSc., MUDr. H.Meluzínová (Brno) – Geriatrické syndromy
44.  Doc.MUDr.M.Babčák, PhD, MUDr.F.Németh (Prešov) – Zvláštnosti liečby DM seniorov
45.  MUDr.H.Meluzínová, Prof.MUDr.P.Weber, CSc.–Demencia a kongitívne poruchy seniorov
46.  MUDr.F.Németh, Doc.MUDr.M.Babčák, PhD (Prešov)–Komplexné geriatrické hodnotenie

Klúčové posolstvo
47.  Dr. T. Mathie, prezident WONCA Europe – Všeobecný lekár je základný pilier efektívnej zdravotnej starostlivosti
– The general practitioner is the fundamental pillar of efective health care

Resuscitácia 
48.  MUDr. Iveta Vaverková, MUDr. Patrícia Eftimová –Všeobecný lekár, efektívna súčasť systému neodkladnej zdravotnej starostlivosti
49.  MUDr. Andrea Smolková  – Záchranná zdravotná služba a oddelenie urgentného príjmu, ťaháme za jeden povraz. 
50.  MUDr. Andrea Smolková – Pripravované legislatívne zmeny v systéme NZS
51.  MUDr. Karol Kálig, CSc, MUDr. Patrícia Eftimová – „Aby Vaša protišoková skrinka mala zmysel ...“ - sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov – hlavný nástroj pre bezpečné a správne poskytovanie neodkladnej podpory životných funkcií vrátane KP resuscitácie
52.  MUDr. Patrícia Eftimová, MUDr. Karol Kálig, Csc – Resuscitujeme lege artis - up to date. Odporúčania European Resuscitation Council 2010

Právo a etika
53.  Prof.PhDr.M.Nemčeková,CSc. – "Hippokratovská tradícia a súčasnosť (lekárska etika v 21. storočí)"
– pohľad z "etického" zorného uhla na problémy lekárov 1.kontaktu.
54.  MUDr. Peter Pekarovič – Etické dilemy v práci všeobecného lekára
55.  JUDr. Mária Jenčová – Najčastejšie právne nedostatky v ambulancii VLD
56.  Mgr. Beáta Šulanová Múcsková – Zákonné povinnosti všeobecného lekára

Sypózium CSC 
57.  Prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc. – Využitie lokálneho diklofenaku v terapii zápalov orofaryngu
58.  MUDr. Dušan Broďáni, PhD. – Manažment terapie bolesti nielen z pohľadu algeziológa
59.  MUDr. František Cibulčík, CSc. – Výživa a demencia

Sympózium Abbot
60.  Doc. MUDr. H. Hupková, Prof. MUDr. J. Trupl, PhD.: Stav a vývoj rezistencie na antibiotiká v ambulantnej praxi
61.  Prof. MUDr. S. Dluholucký, CSc., MUDr. F. Hrubá: Vzťah medzi preskripciou a rezistenciou voči makrolidom v SR
62.  Prof. MUDr. J. Beran, CSc.:"Kdy už konečně přestaneme chřipku podceňovat?" 

QUO VADIS MEDICUS GENERALIS?
Efektívnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti v podmienkach obmedzených finančných a ľudských zdrojov
63.  P. Makara - Predpoklady pre efektívne financovanie a rozvoj primárnej starostlivosti v SR
64.  P. Lipták - Závery summitu OSN k neprenosným ochoreniam (20.9.2011), rozdelenie zdrojov medzi horizontálne a vertikálne štruktúry zdravotného systému, EFPC
65.  S. Býma, (SVL ČLS JEP) - Situace ve financování všeobecného lékařství a v organizaci praxí VL v ČR
66.   I. Karen (SVL ČLS JEP) - Projekty SSVPL se ZP v ČR 
67.        Pažitný P., Macháček T., Szalayová, A.: Nové kompetencie všeobecného lekára
 
Endokrinológia: Odborné odporúčanie pre spoluprácu endokrinológov a VL v tyreológii
68.  Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc. – Ochorenia štítnej žľazy, odborná a organizačná stránka starostlivosti o tyreopatie
69.  MUDr. Peter Lipták – Pacient s tyreopatiou v ambulancii VL

Škola EKG
70.  Doc. MUDr. S.Filipová, CSc. – EKG obraz akútnej a chronickej ischémie myokardu
71.  Doc. MUDr. S.Filipová, CSc. – EKG obraz najčastejších arytmií

Nefrológia – Chronická obličková choroba (CKD)
72.  MUDr. M. Demeš, PhD,MPH – CKD, stratifikácia a finančná analýza
73.  MUDr. E. Illéšová, Doc.MUDr.Š.Moricová, PhD, MPH – Diagnostický algoritmus CKD
74.  MUDr.M. Hamilton, MUDr.A. Farkašová – Režimové a diétne opatrenia pri CKD
75.  MUDr.A. Farkašová, MUDr.M. Hamilton – Liečebné opatrenia pri CKD

Pracovné lekárstvo 
76.  MUDr.P.Bakič – Profesionálna expozícia hluku
77.  MUDr. M.Jandzíková –Starostlivosť o vodičov z povolania
78.  MUDr.L.Kukučková, MUDr.L.Maheľová,MUDr.K.Dostálová, Doc.MUDr.Š.Moricová, PhD, MPH – Choroba z vibrácií
79.  Doc.MUDr.I.Solovič, CSc. – Profesionálna expozícia nákaze TBC

80. Kurzy základnej resuscitácie a ovládania AED pre  VL a zdravotné sestry
   Základná neodkladná resuscitácia a AED
  Základná neodkladná resuscitácia- stláčanie hrudníka

81.  Behaviorálny workshop MUDr. Bendovej: Labyrint – od Minotaura k Medicíne

82.  Europacolon Slovensko – komunitné preventívne projekty
Projekt proti fajčeniu detí a mládeže, premietanie filmu: „Kým stúpa dym...“. Autor projektu RNDr. Jaroslavom Malchárek a autorom publikácie o projekte PhDr.Robert Ochaba PhD, MPH

Liečebná výživa s MUDr. I. Bukovským
83.  Onkologický pacient
84.  Kardiovaskulárne ochorenia

Sobota 15. 10. 2011

Varia DIFFICULT
85.  MUDr. M.Nekulová (Brno) – Marker patologické kostní degradace ICTP
86.  MUDr. Martina Šintálová – Nové možnosti všeobecného lekára pri diagnostike a liečbe potravinových alergií
87.  Prof.MUDr.Pavol Jarčuška, PhD– Potrebujeme perorálne cefalosporíny 3.generácie v ambulantnej praxi?

Diabetes Mellitus

88.  Prof. MUDr. Štepán Svačina, DrSc.(Praha) – Metformin - komplexné, systémové účinky
89.  MUDr. M. Šintálová (dietológ, Bratislava) – Praktická edukácia diabetickej diéty
90.  MUDr. I. Karen (SVL ČLS JEP, Benátky nad Jizerou)–Současná péče o pacienty s DM 2 v ambulancích VL v ČR
91.  MUDr.P.Lipták – Diabetik v ambulancii VL v SR, Primary Care Diabetes Europe – PCDE

Reumatológia
92.  Doc. MUDr. J.Lukáč, CSc. – Systémové autoimunitné choroby v ambulancii VL
93.  Prof. MUDr. J.Rovenský, Dr.Sc. – Súčasná liečba reumatických ochorení
94.  MUDr.K.Herda – Diff.dg. artralgií v ambulancii VL

Angiológia
95.  MUDr. E.Bojdová – CHVO, kedy je indikovaná chirurgická liečba
96.  MUDr. K.Dostálová, Doc. MUDr. Š. Moricová, PhD, MPH – Prevencia perioperačnej trombózy
97.  MUDr. K. Dostálová, Prof. MUDr. V.Štvrtinová, PhD – Novinky v liečbe povrchovej tromboflebitídy
98.  MUDr. P. Lipták – Dni zdravých žíl 2010, 2011

Diagnostická a interventenčná radiológia – Oddelenie diagnostickej a intervenčnej radiológie (ODIR) Poprad
  99.  MUDr.M. Heržák – Možnosti vaskulárnych intervencií
100.  MUDr.Ľ. Chalányi – Možnosti nevaskulárnych intervencií
101.  MUDr.M. Heržák – Diagnosticko-terapeutické postupy a metódy pri rôznych patolog. stavoch
102.  MUDr.Ľ. Chalányi – Perkutánna vertebroplastika

Špecifiká starostlivosti o rómskych pacientov, workshop Európskeho fóra primárnej starostlivosti
103.  MUDr. Beáta Blahová
104.  MUDr. Pavol Štec

Meranie ABI v ambulancii VL 
105.  Kurzy vyšetrovania s dopplerom Bidop Hadeco a Bosso ABI 100, PAO projekt
SSVPL SLS v spolupráci s SAS SLS, školitelia E. Bojdová, K. Dostalová, L. Kukučková.

Mladí obvoďáci, Vasco da Gama a Wonca, workshop mladých VL a SloMSA (Slovenská asociácia študentov medicíny)
106.  L.Bachratá - Byť či nebyť?
107.  N. Král - Mladí praktici ČR
108.  T. Sláviková, SloMSA - Čím byť??
109.  Vasco da Gama aktuálne

110. Vyšetrovanie na mieste poskytovania starostlivosti – Point of care testing (POCT)
– Coaguchek, CRP, OK-testing, Mikroalbuminúria, HCG, Glukomery, Tlakomery, EKG, Spirometria,
AB checkery, Dopplery, Diaton - jednoduché meranie vnútroočného tlaku na ambulancii VL...
 POCT Orion
 Meranie vnútroočného tlaku v ambulancii VL

Interaktívny workshop – členská schôdza SSVPL SLS 
A – Medzinárodná spolupráca 
111.  WONCA World 2013 - Praha (Norbert Král, Bohumil Seifert, SVL ČLS JEP)
112.  WONCA Europe 2012 - Viedeň (Ingrid Pichler, ÖGAM)
B – Súčasnosť a budúcnosť PZS na Slovensku, Podpora WHO, WONCA a EFPC, Hlavné ciele rozvoja
PZS v SR
C – Globálna stratégia rokovaní so ZP a MZ SR - Aliancia VLD
D – 1. Výzvou dneška je jednotný postup lekárov (MUDr.Marián Kolár, šéf LOZ)
2.Stanovisko členskej schôdze SSVPL SLS k problematike jednotného postupu lekálrov
E - Úloha "Nedelkovcov" v SSVPL SLS, boli pozvaní členovia výboru SSVPL SLS MUDr. Zuzana Nedelková,
MUDr. Valéria Vasilová a MUDr. Peter Marko a požiadaní o objasnenie účelu svojich súčasných postojov a aktivít.
F - Schválené dokumenty

Odborný program pre zdravotné sestry v sobotu 15. 10. 2011

Mgr. Petra Oláhová
113.  Prevencia infektov močových ciest u detí
114.  Hrozba vývoja alergií
115.  Laboratórne vyšetrenia – systémové časti tela
116.  Laboratórne vyšetrenia – telové tekutiny

Mgr. Tatiana Harhovská
117.  Edukácia pacienta po diagnostikovaní osteoporózy

Bc. Jana Dorčáková
118.  Všeobecné informácie o očkovaní
119.  Jednotlivé aspekty potravinových alergénov /éčka v potravinách
120.  Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s atopickým ekzémom
121.  Základné informácie o očkovaní proti varicelle

Mgr. Jaroslava Lunterová
122.  Informovaný súhlas pacienta v ambulancii z pohľadu sestry
123.  Agresívny pacient v ambulancii
124.  Jogging v prevencii (nielen) obezity a hypertenzie
125.  Hyperglykémia, diabetes, horúčkové ochorenie – eliminačné opatrenia
126.  BMI ako sociálny problém
127.  Opatrenia smerujúce k optimalizácii HDL cholesterolu
128.  Preventívne opatrenia vzniku cestovnej trombózy
129.  Edukácia pacientov pri ochoreniach žilového systému dolných končatín

Mgr. Iveta Michalcová 
130.  Ambulantná sestra a sťažnosti

MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH
131.  Zásady správneho očkovania

MUDr. Ivan Bakoš
132.  Očkovanie dospelých

XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia SSVPL SLS, Vysoké Tatry 11.- 13. október 2012
Milan Kapusta - dolina Zeleného plesa

Fotogalérie z konferencie:
1. Obrazová dokumentácia z odborných aktivít
2. Workshop na Teryho chate, Vysoké Tatry
3. Sponzori 

Autor textov a editor stránky Peter Lipták (10.11.2011)

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1946020
Celkom za 2020
144960
Tento mesiac
1835
Dnes
28