Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

XXX.Výročná konferencia všeobecných praktikov

PRIMÁRNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ KĽÚČ K ZLEPŠENIU ZDRAVOTNÍCKEHO SYSTÉMU

XXX. Výročná konferencia SSVPL SLS,  slovenských všeobecných lekárov sa uskutočnila  v Bojniciach 15. -17. 10. 2009. Registrovalo sa na nej 626 účastníkov.  Konferenciu zorganizovala  naša spoločnosť  spolu s kanceláriou WHO na Slovensku pod záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Richarda Rašiho, MPH.   Konala  sa s podporou Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu(WHO/EURO), Európskeho fóra pre primárnu starostlivosť (EFPC) a Asociácie na ochranu práv pacientov(AOPP). 
Konferencia sa zamerala na aktuálny update noviniek vo všetkých oblastiach všeobecnej medicíny aj na základe najnovších informácií z kongresov všeobecných lekárov EFPC na Cypre, WONCA WORLD
na Kréte a WONCA EUROPE v Baseli. Venovali sme sa preventívnym programom VLD (onkológia, kardiovaskulárne a metabolické ochorenia).  Samostatné bloky sa venovali spolupráci s WHO a EFPC a tradične bol zaradený aj samostatný diskusný blok so ZP, MZ SR. Uskutočnili sa workshopy v rámci programu zvyšovania kvality SSVPL SLS. V súhrne konferencia znamenala 20 hodín intenzívneho medicínskeho vzdelávania pre všeobecných lekárov.
Táto konferencia bola zvlášť významná, znamenala medzník, 30 rokov budovania primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Pred 30. rokmi Svetová zdravotnícka organizácia v Alma-Atskej  deklarácii podporila budovanie zdravotníckych systémov založených na dôkladnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti v sieti ambulancií lekárov vysunutých čo najbližšie k prirodzenému prostrediu pacientov t.j. v  ambulanciách všeobecných lekárov.
Svetová zdravotnícka organizácia konštatovala, že primárna zdravotná starostlivosť má lepšie výsledky, čo sa týka dosahovanej úrovne zdravia, nižšie náklady a poskytuje väčšiu rovnosť v zdraví. Existuje veľa dôkazov, že dobrý vzťah, medzi slobodne zvoleným lekárom primárnej starostlivosti a pacientom počas viacerých rokov, je spojený s lepšou a primeranejšou starostlivosťou, lepším zdravím, vyššou kvalitou života a oveľa nižšími nákladmi.

Podpora tohto  trendu sa v súčasnosti  posilňuje a je to jedna z ústredných tém súčasných aktivít WHO.Pred 30 rokmi na Slovensku vláda rýchlo akceptovala myšlienky z Alma-Aty, podporila rýchle založenie našej odbornej spoločnosti všeobecných lekárov. Veľkú zásluhu pri tomto procese mala vtedajšia námestníčka ministra zdravotníctva, všeobecná lekárka doc. Rozália Vrábeľová. Pani docentka je dodnes veľmi vitálna, dožíva sa 86 rokov. Slovenská lekárska spoločnosť sa rozhodla ju spolu so zakladajúcimi členmi našej spoločnosti všeobecných lekárov oceniť svojimi najvyššími poctami.
Na slávnostnom otvorení bolo udelených spolu 10 ocenení – strieborné a zlaté  medaily SLS, Čestné plakety akademika T.R. Niederlanda,  Medaily založenia Spoločnosti lékařsko slowanskej v Pešti a Dikantova cena oceňujúca všeobecných lekárov za vedeckú, prednáškovú a publikačnú činnosť, ktorá je dotovaná SSVPL SLS sumou 1000 EUR.
 
Vo štvrtok 15.10. odzneli pozdravy hostí. Pozdrav Ministra zdravotníctva SR, MUDr. Richarda Rašiho tlmočil generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR MUDr. Adam Hochel (1.strana listu  2.strana listu).


Úvodné prednášky o význame primárnej zdravotnej starostlivosti  o nutnosti spolupráce v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti medzi všeobecnými lekármi a špecialistami a o určujúcom momente modernej starostlivosti, totiž o fakte, že dnes je potrebné postaviť zdravotnú starostlivosť na potrebách pacientov a opustiť umelo vykolíkované priestory jednotlivých špecializácií.

1. MUDr. Peter Lipták – 30 rokov primárnej starostlivosti na Slovensku
2. MUDr. Igor Karen (SVL ČLS JEP) – Současný stav primární péče v ČR
3. Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. – EBM  odporúčania a miesto spolupráce pri manažmente pacienta v praxi (Najskôr pacient a potom kompetencie a záujmy odborov a špecializácii)Potom odzneli bloky o komplexnom prístupe k diagnostike a liečbe bronchiálnej astmy, diabetu mellitu, prevencii žilovej trombózy a embólie, dermatologickej problematike, prístupoch k chronickej bolesti, bola vyhodnotená účasť všeobecných lekárov na Svetovom dni srdca. Tohto dňa sa zúčastnilo 25.9.2009 pamätných 264 všeobecných lekárov, ktorí vyšetrili v tento deň  viac ako 5000 pacientov. Výsledky sú dostupné na interaktívnej stránke. Založili sme tak novú tradíciu propagácie hodnôt kardiovaskulárneho zdravia medzi našimi pacientmi.

Vo štvrtok odzneli tieto prednášky:

Pneumológia I  –  Astma bronchiale
1. Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. – Astma bronchiale – epidemiológia, súčasná diagnostika, liečba a manažment diagnózy
2. MUDr. Jana Bendová, VLD Veľký Biel – Starostlivosť o pacienta s AB v ambulancii VLD

Diabetes mellitus
1. Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.(LF UPJŠ, Košice) – Syndróm spánkového apnoe a Diabetes mellitus 
2. MUDr. Peter Lipták, MUDr.Tomáš Hybský – Diaprojekt  SSVPL – súčasný stav
3. MUDr. Igor Karen(SVL ČLS JEP) – Péče o diabetika v primární péči v ČR

Hematológia I – Tromboembolizmus, nízkomolekulárny  heparín
1. Prof. MUDr. Peter Labaš, PhD, dekan LFUK, prednosta 1. Chirurgickej kliniky FN a LFUK – Tromboembolizmus, operácia sa podarila, pacient zomrel, kazuistiky
2. Prim. MUDr. Hulíková, PhD  – Tromboembolizmus z pohľadu hematológa, liečba a prevencia tromboembolizmu nízkomolekulárnymi heparínmi

KV prevencia „Deň srdca 2009“
1. Prof. MUDr. J. Murín  – Vyhodnotenie aktivít Dňa srdca – 29. septembra 2009
2. MUDr. Peter Marko  – Ukazovatele kardiovaskulárnej morbidity a mortality v rómskej komunite – komunitný  rozmer starostlivosti v práci VLD
3. Doc. MUDr. Štefan Farský– Koncepcia KV prevencie postavenej na VL
4. MUDr. Peter Lipták – zhodnotenie zapojenia VLD do tohoročného Dňa srdca, dáta z projektu sú dostupné na interaktívnej webstránke na http://www.globalfamilydoctor.eu/tk/ 
EKG v hodnote 3333 EUR získala MUDr. Ľudmila Varšaníková z Uliča v okrese Snina http://www.infozemplin.sk/sitehandler.php?idtyp=592   a ďalšie EKG za najaktívnejšiu účasť (68 meraní) MUDr. Leková Alena z o. Ružomberok http://www.azet.sk/firma/408236/mudr-alena-lekova-vseobecny-lekar/  . Zúčastnilo sa spolu 264 VLD. Dáta, ktoré sme z projektu získali sú veľmi cenné.Biologická liečba, novinka v liečbe v GE, reumatológii a dermatológii
1. Reumatológia – Doc. MUDr. Zdenko Kilinger
2. Dermatológia – Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
3. Gastroenterológia – MUDr. Igor Páv
4. Pohľad pneumológa na riziká biologickej liečby –  Doc. MUDr. Ivan Solovič

ABC z dermatológie 
Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
1. Ekzém verzus dermatitída
2. Mikrobiálny ekzém
3. Mykotické ochorenia kože a nechtov
4. Ochorenia kože a kožné prejavy spôsobené hmyzom

Prednášky o bolesti 
1. MUDr. Bohumil Skála (SVL ČLS JEP) – Doporučené postupy pro léčbu bolesti pro VL v ČR – léčba akutní bolesti z pohledu NÚ
2. MUDr. Broďáni  Dušan, PhD – Novinky v liečbe bolesti
3. Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD – Bolesť nepočká - Xefo

GIT fokus
MUDr. Tibor Hlavatý – Controloc v ambulancii praktického lekára

V piatok  16.10. odzneli bloky o komplexnom prístupe k diagnostike a liečbe chronickej obštrukčnej choroby, problematike odvykania fajčenia, aktualizácia informácií k chrípkovej sezóne aj z pohľadu súčasných reálnych hrozieb pandémie chrípky. Veľmi dôležitý bol blok WHO, kde predstavitelia WHO z Kodane predstavili ambiciózne plány a postupné kroky rozvoja primárnej starostlivosti v euroregióne. Diskutovali sme o situácii u nás a hľadali sme konkrétnu cestu pre zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku rozvinutím primárnej starostlivosti. V ďalšom bloku sme sa navrátili ako keby do Rakúsko - Uhorska a spolu s predstaviteľmi lekárskych spoločností a katedier všeobecných lekárov z Maďarska, Rakúska, Česka, ale tiež Ukrajiny, Poľska, Dánska a Holandska sme hľadali spoluprácu pri rozvoji primárnej starostlivosti vo väčšom regióne EÚ. Zaujímavý a dôležitý bol blok s predstaviteľmi MZ SR a zdravotných poisťovní o prerozdelení finančných zdrojov smerom k financovaniu efektívnej primárnej zdravotnej starostlivosti. Túto otázku je potrebné riešiť práve teraz aj pre to, že je kríza vo financovaní a to nielen zdravotníctva a  je potrebné práve teraz využiť finančnú efektivitu primárnej starostlivosti. Z odborných tém, okrem iných, bola veľmi dôležitá téma o vyšetrovaní CRP v ambulanciách všeobecných lekárov a s tým súvisiaca možnosť podstatnej úspory používania antibiotík, kardiologické prednášky o liečbe chronickej ischemickej choroby srdca, urologické prednášky o prístupoch k ochoreniam močového mechúra.

V piatok odzneli tieto prednášky:

Pneumológia II CHOCHP
1. MUDr. Elena Kavcová, PhD. (JLF UK a MFN Martin) – Epidemiológia chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP)
2. Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. (JLF UK a MFN Martin) – Súčasná diagnostika a liečba CHOCHP
3. MUDr. Iveta Vaverková (VLD Bratislava) – Manažment CHOCHP pacienta v ambulancii všeobecného lekára

Chrípka 
1. RNDr. Gustáv Russ, DrSc. – Chrípkové vírusy, reálna hrozba
2. Doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD – Epidémia a pandémia chrípky - správna prax lekára prvého kontaktu, odporúčania WHO
3. Doc. MUDr. A. Liptáková, PhD – Pripravenosť Slovenskej republiky pri ochrane obyvateľstva počas pandémie z pohľadu zdravotníctva

Blok WHO - Primárna zdravotná starostlivosť – kľúč k zlepšeniu  zdravotníckeho systému
M. Pellny (WHO/EURO)
1. Primary health care, including health system strengthening
2. Slovak Primary Care Collaboration Program  with WHO


Hematológia II – Warfarin
1. Prim. MUDr.  M. Hulíková, PhD  – miesto antikoagulačnej liečby v súčasnosti
2. MUDr. Jaroslava Laňková, MUDr. Peter Lipták, MUDr. Dana Buzgová – Nové kompetencie všeobecných lekárov v prevencii  VTE, praktický postup pri liečbe Warfarínom Škola odvykania fajčenia
1. Doc.MUDr. Tibor Baška, PhD, MUDr. Elena Kavcová, PhD, MUDr. Miloš Lisý – Využívanie efektívnych postupov odvykania od fajčenia u všeobecných lekárov v dennej praxi – problémy, rezervy a možnosti zlepšenia
2. MUDr.D.Paulovič, Odd. PaF FN Nitra – Je možné nikotinizmus úspešne liečiť?
3. MUDr. Eva Jurgová, Europrev Wonca – Majú pacienti záujem o rady lekára v boji proti fajčeniu? Európska štúdia

Blok kazuistík a váriá
1. MUDr. Jarmila Platová – Rozbor ochorení a úmrtnosti na onkologické ochorenia v APLD v Kysaku, kazuistika
2. MUDr. Zuzana Nedelková – Epidémia TBC v Drahovciach
3. Prof. MUDr. J.Rovenský, DrSc., MUDr. P. Masaryk, CSc.,  Ing.M.Stančíková, CSc. – Význam kalcia a vitamínu D nielen v prevencii a liečbe osteoporózy
   
Infektológia – využitie CRP versus spotreba antibiotík1. Lars Bjerrum MD, PhD – “CRP measurement in general practice – influence on antibiotic prescribing in patients with respiratory tract infections” Associate profesor, coordinator of project HAPPY AUDIT, Senior researcher Institute of Public Health, IPH, Research Unit of General Practice
2. Rogier Hopstaken MD PhD – " CRP finger prick in general practice: does it hurt? " general practitioner, researcher, Foundation of Primary Health Care Centers Eindhoven (SGE), The Netherlands
3. Peter Marko, MD, VLD Kežmarok – "Klinické skúsenosti s využitím CRP v praxi VLD  na Slovensku.“

Všeobecné lekárstvo v okolitých štátoch – prečo je potrebná cezhraničná komunikácia a dobrá spolupráca?
1. Poľsko – Dr. Adam Windak, Univerzita Krakov
2. Ukrajina – Dr.  Viktor Biryukov, Univerzita Odessa  
3. Maďarsko – Dr. Imre Rurik, Univerzita Debrecín
4. Rakúsko – Dr. Gustav Kamenski,  Dr. Ulrich Busch, Ögam - Rakúska spoločnosť pre všeobecné a rodinné lekárstvo
5. Česká republika – Dr. Igor Karen, SVL ČLS JEP
6. Holandsko – Rogier Hopstaken MD PhD, general practitioner, researcher, Foundation of Primary Health Care Centers Eindhoven (SGE), The Netherlands

Novinky v diagnostike a liečbe
1. Prof. MUDr. ILLYÉS Miklós, PhD (Budapešť) – Teoretické a praktické otázky merania arteriálnych funkcií
2. PharmDr. Dominik Tomek, MPH   – Nové onkologické lieky v rokoch 2008 – 2009 a ich ekonomické parametre
3. Prim. MUDr. Ivan André – Liečba BPSD tiapridalom rozšírenie terapeutických možností VL
 
Interaktívna diskusia –  MZ, ZP, SSVPL – postavenie segmentu VLD pri financovaní zdravotnej starostlivosti v období krízy finančných zdrojov
1. MUDr. Peter Lipták – Kategorizačná komisia – Kompetencie všeobecných lekárov,  List na MZ ku kompetenciiám v preskripcii
2. MUDr. Zuzana Nedelková –  Prínos odboru VL, ambulancií všeobecných lekárov a ich vplyv na ekonomiku zdravotníctva
3. Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD  – Pohľad hlavného odborníka MZ SR na úlohy PZS v efektívne fungujúcom systéme zdravotníckej starostlivosti
4. MUDr. Dušan Michalička, MPH  –  VšZP
5. Ing. Oravský  – Union ZP. Pohľad a možnosti Union ZP na financovanie VL
6. MUDr. P. Makara, MPH – Predpoklady pre efektívne financovanie  VLD  v SR v roku 2010

Infekcie, imunita a ortomolekulový princíp
1. Recidivujúce infekty, slizničná imunita, nové možnosti liečby a profylaxie (J. Hromec, J.P.Guggenbichler)
2. Možnosti imunoterapie v prevencii infekcií a ich komplikácií (M. Hrubiško)
3. Recidivujúce močové infekcie – imunoterapia, profylaxia – výsledky po 2 a 3 rokoch (S.Krčméry, J.Hromec)
4. Ortomolekulový princíp – úvod do problematiky, možnosti ovplyvnenia imunity (I. André, J.Hromec)

Urologický workshop – Diagnostika a liečba hyperaktívneho močového mechúra
1. Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD  urolog. odd. NsP Skalica – Hyperaktívny močový mechúr v roku 2009
2. MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD., Urologická klinika  LF  UPJŠ  Košice
3. Hartmann Rico pomáha pri prevencii, projekt vzdelávania verejnosti o problematike porúch udržania moču, MOLIMED A MOLIKLUB spolu proti ľahkej inkontinenci – Mgr. Miroslava Kanjaková, Brand Manager SR, Hartmann Rico
4. Kegelove cviky, ukážky cvičení, odborný výklad, užitočné a praktické rady pre pacientky – Lenka Besedová, fyzioterapeutka

Prevencia myokardiálnej ischémie u stabilnej anginy pektoris
1. MUDr. František Mikla – Stabilná angina pektoris: patofyziológia, diagnostika a princípy liečby
2. Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc – Význam manažmentu artériovej hypertenzie pri stabilnej angine pektoris
3. Prof. MUDr. Ján Murín, CSc – Betablokátory a stabilná angina pectoris

V sobotu 17.10.  prebiehali diskusné stretnutia na témy cievnych ochorení dolných končatín, depresie, onkologická problematika, problematika infekcie Helicobacter Pylori, resuscitácie, očkovania. Atraktívny bol workshop pre mladých lekárov „ Všeobecné lekárstvo je sexi!“ s účasťou aj mladých lekárov z ČR a USA. Náš odbor je považovaný v zahraničí za veľmi atraktívny a aj na Slovensku potrebujeme pritiahnuť nových mladých lekárov. Podľa slov európskeho prezidenta WONCA ( vedecká organizácia všeobecných lekárov),  profesora Igora Švaba - „Všeobecní lekári využívajú vo svojej starostlivosti o pacienta ten najsofistikovanejší nástroj, ľudskú bytosť“. Preto my aj naši pacienti potrebujeme, aby tí najlepší mladí lekári pochopili krásu našej práce a stali sa všeobecnými lekármi. Preto potrebujeme aj u nás zaviesť výuku všeobecného lekárstva už na lekárskych fakultách. Ako uviedol Tomáš Kubričan  z USA tam je situácia na lekárskych fakultách taká, že na fakultách kde prebieha výuka primárnej medicíny tam sa hlási za všeobecných/rodinných lekárov 17% absolventov oproti menej ako 1% na fakultách kde táto výuka nie je zavedená.

V sobotu odzneli tieto prednášky:

Pracovná skupina pre respirológiu. Spiroprojekt SSVPL
1. MUDr. Jana Bendová   
Naša skupina pneumológov VLD, respirologické aktivity SSVPL SLS   Členstvo v IPCRG - International primary care respiratory group
2. MUDr. Blanka Šperková, VLD Poprad – Diferenciálna diagnostika perzistujúceho dráždivého kašľa
3. MUDr. Jana Bendová, MUDr. Iveta Vaverková – Spiroprojekt, ako sa zapojiť

Onkológia
1. Prim.MUDr. M. Karaba  – Karcinóm prsníka, spolupráca chirurga a praktického lekára
2. MUDr. V. Ballová – Ako neprehliadnuť myelom
3. MUDr. K. Dostálová – Žilová trombóza ako paraneoplastický jav
4. MUDr. P. Lipták, L. Kostková – Preventívne onkologické programy SSVPL SLS

HP – Testuj a lieč – workshop
MUDr. Lenka Kostková – súčasný stav projektu HP- Testuj a lieč!

Psychiatria – workshop
1.  MUDr. Niké Makarová, MUDr. Peter Makara – Manažment psychiatrických diagnóz, kazuistiky psychiatrických pacientov 
2.  PharmDr. Dominik Tomek, MPH  – Farmakoekonomika a náklady na antidepresíva – pohľad spoločnosti a pohľad zdravotnej poisťovne

Vyšetrovanie ciev  – workshop  –  cievny projekt SSVPL
1. MUDr. K. Dostálová, angiológ – Periférne arteriálne ochorenie
2. MUDr. J. Kaňuch, VLD – Čo je PAO?Resuscitácia – workshop
MUDr. Anton Hanušín  – praktická demonštrácia a nácvik súčasných resuscitačných postupov na figurínach s využitím počítačovej simulácieOčkovanie – workshop pracovnej skupiny pre očkovanie SSVPL
1. MUDr. Zuzana Košťalová, expert SSVPL na očkovanie  – Očkovanie v praxi všeobecných lekárov pre dospelých, aktuálne problémy, aktuálne antivakcinačné aktivity
2. MUDr. Ivan Bakoš – Očkovanie proti hepatitíde B pri chronických ochoreniach, nové odporúčania
3. MUDr. Peter Lipták
 
Všeobecné lekárstvo je sexi! – workshop pre mladých všeobecných lekárov,  Vasco da Gama
 Jana Bendová a Lenka Bachratá

 Kateřina Sklářová(ČR)

 Tomáš Kubričan(USA)

Interaktívny workshop problémy VL, vzdelávanie, súčasnosť a budúcnosť PZS 
Organizácia postgraduálneho vzdelávania VLD, využitie eurofondov, praktický postup MUDr. Katarína Naďová, lekárka trnavského samosprávneho kraja

V závere konferencie sa uskutočnil míting všeobecných lekárov a bola prijatá  Deklarácia primárnej starostlivosti všeobecných lekárov SR, s ktorou sa obráciame k laickej aj odbornej verejnosti, k poslancom NR SR, vláde, MZ SR a predstaviteľom zdravotných poisťovní. Naša odborná spoločnosť SSVPL SLS podľa svojich stanov podporuje myšlienky a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a realizuje jej ciele pri rozvoji primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.  V tomto duchu sme pripravení pokračovať v nastúpenej ceste budovania kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Spracoval MUDr. Peter Lipták.

Dokumenty:

 Program konferencie

 List pre médiá informujúci o XXX. výročnej konferencii

 Deklarácia primárnej starostlivosti všeobecných lekárov SR

Konferencia v médiách:

1. Denník SME + videá
2. Správa TASR po skončení konferencie


Postery:1. Projekt kvality SSVPL

2. Osud chronického polymorbídneho pacienta v systéme zdravotníckej strarostlivosti v SR

3. Projekt HP Testuj a lieč!

4. Úlohy špecialistov a úlohy všeobecných praktikov v prevencii, onkologické preventívne projekty

5. Diaprojekt SSVPL

6. Očkovacie centrum

7. Svetový deň srdca

8. SVETOVÝ DEŇ SRDCA 25.9.2009 - interaktívne vyhodnotenie projektu

Diskusné fórum: XXX.Výročná konferencia Bojnice 2009
vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1852213
Celkom za 2020
51153
Tento mesiac
12859
Dnes
139