Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

XXXV. Výročná konferencia SSVPL

Všeobecné lekárstvo - Ľudská stránka medicíny
Výber z videoprojekcií na www.meditrend.sk

Naše programové tézy:
●všeobecné lekárstvo - ľudská stránka medicíny ●upgrade vedomostí ●zmena prístupu – od jednotlivého  problému ku komplexnému cieľu ●integrovaná starostlivosť ●špecializácia na multimorbiditu ●multidimenzionálny prístup ●guideliny verzus pacient ●umenie nerobiť nič ●tím PZS - všeobecný praktik a sestra ●chronickí, polymorbídni, starí, imobilní, inkontinentní trpiaci pacienti v domácom prostredí ●veda a výskum vo všeobecnom lekárstve ●kompetencie VLD ●spravodlivé financovanie ●zjednotenie VLD

   Slovenskí všeobecní lekári sa stretli v dňoch 16. až 18. októbra 2014 v Starom a Strednom Smokovci na svojom najväčšom odbornom podujatí pod heslom: „ Všeobecné lekárstvo – ľudská stránka medicíny“. Nad podujatím organizovaným Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva prevzala záštitu ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Zvolenská.

Na úvod niekoľko čísiel: registrovaných bolo 866 účastníkov, z toho bolo 700 všeobecných lekárov a viac ako 100 sestier a zástupcov pacientov. Odznelo 153 odborných prednášok v piatich paralelných blokoch. Podujatie podporilo 35 farmaceutických partnerov.

Názov konferencie „Všeobecné lekárstvo -ľudská stránka medicíny“ je dlhodobo hlavným motívom vyhlásení generálnej riaditeľky WHO Margaret Chanovej, veľmi aktívnych prezidentov svetovej organizácie všeobecných lekárov Wonca Nicka Robertsa (USA, past prezident), Michaela Kidda (Austrália, prezident), Amandy Howeovej (Veľká Británia, prezident elect) a ďalších významných osobností všeobecnej medicíny ako profesorky Iony Heatovej z Britskej kráľovskej spoločnosti všeobecných praktikov a profesora Igora Svaba, ktorý viedol spoločnosť európskych všeobecných lekárov Wonca Europe, ktorá má dnes viac ako 70 000 členov vrátane 1400 slovenských všeobecných lekárov, ktorý sa našej konferencie osobne zúčastnil.

Hlavný zahraničný hosť profesor WONCA  Igor Švab vyzval všeobecných lekárov aby milovali svojich pacientov. Vyjadril presvedčenie, že „pacient nie je klient všeobecného lekára, ale je jeho partner“. Vyzdvihol, že „Všeobecný lekár používa najsofistikovanejší pracovný nástroj zo všetkých - ľudskú bytosť!“

Ďalej na konferencii odzneli aj postuláty Amandy Howeovej, ktorá nastupuje do funkcie prezidenta Wonca World:
1. Zabezpečovať na komunite založené služby, ktoré sú realizované klinikom, ktorý v danej komunite pôsobí, z pohľadu orientácie na osobu (pacienta) t.j. všeobecným lekárom.
2.Podporovať bezpečnosť pacienta tým, že sa zabezpečí aby všeobecní lekári mohli ďalej konať ako samostatní obhajcovia svojich pacientov – s dôrazom na osobu (pacienta) a nie pod vplyvom inštitúcií.

Na konferencii bola formulovaná aj nespokojnosť VL so súčasnou situáciou a obavy z budúceho vývoja v slovenskom zdravotníctve tak ako je to vyjadrené vo  vyhlásení účastníkov konferencie.

Podľa vyhlásenia účastníkov konferencie sú VL pripravení pokračovať v ceste budovania integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku podľa odporúčaní WHO - posilňovaním súčasnej siete VLD.  Budúcnosť zdravia národa je v integrácii lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych a sociálnych pracovníkov v komunitách a našich pacientov. Vnímame to tak, že rozpory medzi nás zasievajú politici, ktorí nám dnes vládnu. V skutočnosti lekári, sestry a pacienti žijúci v komunitách a aj farmaceutické firmy môžu byť tými najlepšími spojencami. Úlohou organizácie VL je toto spojenectvo rozvíjať v záujme plnenia  povinností VL pri zlepšovaní zdravotného stavu slovenského obyvateľstva.


Prednášky:


ŠTVRTOK


IT
1. Mucha,C.: Jak poznat dobrý SW, aneb co by měl dobrý ambulantní SW umět
2. Vereš, .: E-Zdravotníctvo Dôvery, online služba „Bezpečné lieky“
3. Petru,V.,Hanáček,Z.: Komunikace zdravotní pojišťovny a lékaře. Spolupráca ZP MV ČR a
CGM - cesta k praktickému e-Helath

4. Hencel,J.: Čo je nové v ambulantných softvéroch a elektoronizácii v SR?

Kazuistiky UDZS
1. Gavel,A.,Nižňanský,S.,Hamerlík,L.: Kostrové nálezy vo Vysokých Tatrách
2. Nižňanský,S.,Hamerlík,L.,Gavel,A.: Diaľnicu na Spiši by bolo vhodné čo najskôr dokončiť
3. Hudačková,J.,Hamerlím,L.,Daňo,J,: ATB profylaxia a akútne brucho
4. Kováč,M.: Neočakávaná príčina smrti

Výživa pod lupou
1. Brát,J.: Vím co jím a piju,o.p.s., „Funkčné potraviny s rastlinnými sterolmi“
2. Zadák,Z.: Hodnotenie stavu telesných zásob horčíka v populácii a potencionálneho rizika
jeho nedostatku

Ľudská stránka medicíny a novinky v PZS
1. SSVPL (Makara P.): Všeobecné lekárstvo - ľudská stránka medicíny
2. UNION ZP: Program prevencie Union zdravotnej poisťovne, a.s.
3. Priestor rezervovaný pre zástupcov MZSR, AOPP, VšZP a ZP Dôvera

Nové trendy v ošetrovateľstve
1. Antoniová: ADOS - cesta za pacientom - čo máme spoločné
2. Pikora: Hypodermoclysis - staronová metóda infúznej subkutánnej rehydratácie pacienta
3. Antoniová: ADOS - pacient na umelej ventilácii

Právo
1. Advokátska kancelária: Nové právne úpravy v ochrane osobných údajov
2. Úrad na ochranu osobných údajov: Kontrolné mechanizmy pri novej úprave ochrany osob-
ných údajov
3. Striško-Senčáková,J.: Porovnanie počítačových programov v danej problematike
4. Herda,R.: Projekt „Slovenský pacient“

Projekt ONLIFE 
1. Minárik P.: ONLIFE – nová iniciatíva propagácie zdravej životosprávy ako prevencie rako- viny, Osvetový, edukačný a prieskumný projekt
2. Minárik P., Mináriková,D.:Význam stravy a výživy pri prevencii kolorektálneho karcinómu

2. Česko-Slovenský deň 
1. Býma,S.: Všeobecné praktické lékařství v ČR v roce 2014
2. Palušková, M.: Reforma všeobecného lekárstva - nová forma komplexnej starostlivosti o pa-
cienta
3. Pekez-Pavlisko,T.: EURIPA: Organizácia rodinného lekárstva na vidieku v turistických ob-
lastiach Chorvátska
4. Herber O.:Ambulantní monitoring krevního tlaku-AMTK-nové kompetence VPL v ČR
5. Vojtíšková J.: ABI - nové kompetence VPL v ČR v diagnostice ICHDK
6. Macháčová M., Šimková A.: Dni zdravého srdca 2014
7. Blahová B., Jandzíková, M.: CRCA v SR VPL
8. Seifert,B.: CRCA, trendy v ČR
9. Karen I.: Diabetes mellitus - souhrn kompetencí

Nové kompetencie VLD
1. Palušková M.: Logistika delegovaných odberov v ambulancii VL
2. Eftimova P.: Odborné usmernenie MZ SR o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovými zdravotnými výkonmi s potrebou anesteziologickej starostlivosti. Komentár so zameraním na prax všeobecného lekára
3. Romanová Ľ., Palenčíková E., Repeľ R.: Čo očakáva anesteziológ od predoperačného vyšetrenia všeobecným lekárom

Srdcové zlyhanie
1. Murín J.: Srdcové zlyhávanie – čo má vedieť praktik?
2. Pernický M.: Čo ponúka ambulancia pre srdcové zlyhávanie?
3. Compagnon R.: Úloha VLD v manažmente srdcového zlyhávania

Fibrilácia predsiení
1. Murín,J.: Predsieňová fibrilácia - prístup k liečbe
2. Macháčová M.: Prevencia CMP pri FP, doporučené diagnostické a terapeutické postupy
3. Šimková,A., Šimko,J.: Je warfarín zastaralý liek?
(dávkovanie na základe genetického vyšetrenia)

Reumatológia / Varia
1. Zimanová J., Rybár I.: Najčastejšie bolestivé afekcie v oblasti horných a dolných končatín
2. Macejová Ž.: Očakávania a riziká biologickej liečby v reumatológii (inf. komplikácie vrá-
tane tbc,vírusové hepatitídy, očkovanie,tehotenstvo...)
3. Rybár I.: Dna,jej klinické prejavy, formy a ich liečba
4. Pálová E.: Racionálna liečba insomnie

Workshopy:
Krnáč Š.: WONCA Lisabon 2014
Panhofer,B.,Bendová,J.,Blahová,B.: Bálintovská skupina alebo Ako nevyhorieť
Eftimová .P.  ... aby vaša protišoková skrinka mala zmysel. Hypertenzná kríza v praxi
Eftimová,P.:... aby vaša protišoková skrinka mala zmysel. Anafylaxia v praxi VL
Lipták P.: Centrá primárnej zdravotnej starostlivosti garantované SSVPL – integrovaná starostlivosť v praxi
Makara P. Bakič P. : Okrúhly stôl - ZP, MZ SR, HO, SSVPL


PIATOK

Vektormi prenášané infekcie
1. Holečková,K.: Vektormi prenášané infekčné ochorenia
2. Pertináčová,J.: Kliešťová encefalitída
3. Bérešová,E.: Lymská borelióza - nové odborné usmernenie

CHVO
1. Makara,P.: Kľúčová úloha všeob. lekára v liečbe chronického venózneho ochorenia
2. Žernovický, F.: Úloha chirurga v liečbe chronického venózneho ochorenia
3. Jurgoš,Ľ.: Efektívnosť konzervatívnej liečby hemoroidov

Hypertenzia a antihypertenzíva
1. Gonsorčík,J.: Voľba antihypertenzíva a dopad na prognózu hypertonika
2. Pella,D.: Ochrana cieľových orgánov vďaka správnemu výberu antihypertenzíva
3. Filipová,S.: Ovplyvní dodržiavanie antihypertenzívnej liečby prognózu pacienta?

Kardiológia a diabetológia
1. Raška, B.: Fixná kombinácia BB a diuretika v praxi
2. Macko,M.: 5 krokov k úspešnej liečby pacienta s DM 2. typu – každý je dôležitý
3. Letavay, P.: Kyselina acetylsalicylová v sekundárnej prevencii KVO a sprievodné GIT kom-
plikácie

Nové možnosti liečby vírusových ochorení
1. Jarčuška P.: Súčasné možnosti prevecie a liečby Herpes zoster
2. Jarčuška P.: Úvod do problematiky vírusových hepatitid
3. Dražilová S.: Nové trendy v liečbe Hepatitídy C

Gastroenterológia
1. Jurgoš Ľ.: Nové aspekty v liečbe funkčnej dyspepsie
2. Rác M.: Manažment pacienta s cholestázou
3. Rác M.: Výhody kombinácie alverínu a simetikonu v liečbe abdominálnej bolesti
4. Kukučková,L.,Suchá,V.,Dostálová,K.,Móricová,Š.(FVZ SZU): Novinky v diagnostike liečbe klo-
strídiovej enteritídy

Švab I. Kľúčové posolstvo profesora WONCA
(Mis)understanding family medicine - (Ne)porozumenie rodinnému lekárstvu

Hypertenzia a hypolipidemiká
1. Šimko F.:Východiská pre epidemiologické sledovanie „Zrkadlo“, patofyziologické implikácie
2. Gajdošík J.: Výsledky ročného sledovania - artériová hypertenzia
3. Dukát A.: Výsledky ročného sledovania – dyslipidémia
4. Filipova S.: Postavenie fixných kombinacii v súčastnej koncepcii antihypertenzivnej liečby

Angiológia
1. Lipták P.: Praktické skúsenosti VP s automatickým pristrojom Boso ABI - system
2. Kaňuch J.: PAO zamieňané s ischialgiou a artralgiou váhonosných kĺbov
3. Hencel J.: ABI - je štandardný diagnostický postup v SR podľa metodického listu?

Psychiatria 
1. Patarák M.: Vybrané atroficko degeneratívne demencie, alebo to čo Alzheimer nepopísal
2. Dragašek J.: Organické psychotické poruchy v praxi VL
3. Beznoščáková D.: Organické afektívne poruchy v praxi VL
4. Moťovský B.: Anhedónia u pacientov s depresívnou poruchou - výsledky slovenského
prieskumu

Varia III
1. Sokol R.: Moderná liečba erektilnej dysfunkcie
2. Boháč M.: „Nový prsník“. Dnešné možnosti rekonštrukcie po liečbe pre Ca prsníka
3. Babeľa R.: Antimikrobiálna rezistencia: máme stále šancu vyhrať?
4. Korytárová J.: Moderný životný štýl a bakteriálny lyzát

Telovýchovné lekárstvo
1. Malovič P.: „Prečo je dôležitá lekárska prehliadka športujúceho?“
2. Gulán Ľ.: „Doplnky výživy a doping“. Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
3. Hlavatý T.: „Golden Oldies - medicínske aspekty športovania v strednom a vyššom veku“
4. Sedliak M.: „Alternatívne formy zlepšovania fyzickej zdatnosti seniorov - výsledky medzi-
národnej štúdie MOBIL“

Dermatológia/Varia
1. Péč J.: Psoriáza a jej komorbidity
2. Kampe T: Systémová liečba psoriázy
3. Masnica Š.: Nové možnosti liečby akútnych infekcií HCD - skúsenosti otorinolaryngológa
4. Matusová M., Ľuptáková J.: Škorica: potenciálna nová liečebná metóda pre diabetes mel- litus typ 2?

Workshopy
Resutíková Ľ.: Mladí praktici, SLOMSA - prednášky mladých praktikov na stránke http://mladipraktici.sk/node/27
Buran Ivan: „...aby chrbát nebolel, a nie len vašich pacientov.“
Záborský T., Bakič P., Ľuptáková M., Jandzíková M.: Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v ambulancii VLD. (Odborné usmernenie MZSR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci)
Eftimová P.: ...aby vaša protišoková skrinka mala zmysel. Čo by v nej nemalo chýbať
Eftimová P.: Tips & Triks - nové odborné usmernenia a ako na to
POCT INR
1. Lipták P.: Zahájenie a kontrola liečby Warfarínom
2. Vrablicová J.: Praktické použitie prístroja CoaguCheck
3. Lipták .D.: Prehľad o využívaní vyšetrenia INR v ambulanciách VLD na Slovensku– dáta za posledný rok
4. Poláková E.: Súčasné a pripravované cenové podmienky preplácania výkonu stanovenia INR v ambulanciách VLD
Polách L.: Moderné a efektívne metódy komunikácie s pacientom
Vojtičková,S.: „Kráčajme za zdravím"


SOBOTA

Hepatológia
1. Adamcová-Selčanová S.: Manažment liečby hepatocelulárneho karcinómu v ambulantnej praxi
2. Jankovská Z.: Psychologické aspekty zvládania liečby hepatocelulárneho karcinómu
3. HEGITO kol.,odd.FNsP FDR BB: Transplantácia pečene z pohľadu praktického lekára
4. Jarčuška P.: Epidémia chorôb pečene na Slovensku - správna diagnostika vedie k efektívnej liečbe

Závislosť od alkoholu - nové možnosti liečby
1. Dluhá M.: Diagnostika a liečba závislosti od alkoholu
2. Vido J.: Redukcia škôd ako nový prístup k liečbe pacienta závislého od alkoholu
3. Minár M: Prevencia a podporná liečba začínajúcej demencie

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v ambulancii VLD s dôrazom na ochorenia pohybového aparátu
1. Osina O.: Choroby chrbtice a pracovné zaradenie
2. Ľuptáková M.: Fyzická záťaž v pracovnom prostredí
3. Bakič P.: Manipulácia s bremenami

Angiológia II
1. Lipták P.: „Guideline“ CHVO v ambulancii VP
2. Bojdová E.: Diferenciálna diagnostika bolesti dolných končatín z pohľadu angiológa
3. Dostálová K.,Moricová Š.,Kukučková L.,Maheľová L.(FVZ SZU): Edukácia pacienta v diferenciálnej diagnostike bolesti dolných končatín
4. Vojtičková,S.: Nordic walking a zdravotné benefity

Očkovanie
1. Lišková A.: Rezistencia, aktuálna situácia
2. Palušková M.: Vieme ovplyvniť spotrebu ATB očkovaním?
3. Berešová E.: Očkovanie proti chrípke, benefity kvadrivalentnej vakcíny
4. Avdičová M., Jandzíková M.: Veľa otáznikov okolo pertusis. Máme odpovede?
5. Bakoš I.: Očkovanie cestovateľov chráni nielen na cestách

POCT – nové príležitosti
1. Pásztor L.: Súčasnosť a budúcnosť POCT na ambulancii VLD
2. Lipták D.: POCT INR na ambulancii VLD
3. Hencel J.: POCT FOB na ambulancii VLD
4. Lipták P.: POCT dôležitý nástroj integrácie zdravotnej starostlivosti

Workshopy:
Krnáč,Š.: Malá chirurgia
Buran Ivan: „...aby chrbát nebolel, a nie len vašich pacientov.“
Vojtičková,S.: „Kráčajme za zdravím“


Odborný program pre sestry 18.10.2014


I. PRAKTICKÉ SÚČASTI OSETROVATELSKÉHO PROCESU V AMBULANTNEJ OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI
1. Bc. Janka Francúzová: Čo by mal vedieť pacient užívajúci Warfarin
2. Bc. Janka Francúzová, MUDr. Ján Hencel: ABI projekt – Záchyt včasnej aterosklerózy
3. Bc. Janka Hagendorfová: Edukácia pacienta s diabetes mellitus
4. Bc. Zuzana Bočkayová: Domáca umelá pľúcna ventilácia

II. PODPORA A PREVENCIA AKO VÝRAZNÉ PRVKY OŠETROVATEĽSKEJ PRAXE
PhDr. Beáta GREŠŠ HALÁSZ:
5. Vedomosti a postoje sestier k manažmentu preležanín
6. Prevencia preležanín: Walesky projekt „Zero Tolerance“
Mgr. Ing. Ľubica KOČANOVÁ
7. Kontinuita prevencie v starostlivosti o bezvládneho pacienta v komunite
8. Podporná rola príbuzných v liečbe pacienta doma

III. MANAŽMENT VYBRANÝCH OBLASTÍ AMBULATNEJ PRAXE
9. MUDr. Jozef VANČO: System financovania NZZ po roku 2005
10. MUDr. Iveta Vaverková, MPH: Nové odborné usmernenia v ambulancii VLD
11. Mgr. Jaroslava LUNTEROVÁ: Benefity silného a erudovaného tandemu „lekár-sestra“ v ambulancii
12. Mgr. Iveta MICHALCOVÁ: Zmeny v procese hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

IV. ROLA LEKÁRA A SESTRY V TÍMOVOM PRAKTICKOM PROCESE – INFEKČNÉ, ANGIOLÓGIA, KARDIOLÓGIA
Mgr. Petra OLÁHOVÁ
13. Lymská borelióza v ambulancii praktického lekára
14. Zlepšenie diagnostiky demencie v primárnej praxi
15. Ing. Mgr. Ľubica Kočanová: Týranie starých a bezvládnych ľudí – kazuistika
16. Mgr.Hajnalová Daniela, MUDr. Dostálová Katarína, MUDr. Moricová Štefánia (FVZ SZU): Trombóza cestovateľov – edukácia pacienta
17. Mgr. Kolláthová Eva: Edukácia pacienta s hypercholesterolémiou v ambulancii VLD
18. Mináriková,M.: „... ja chcem len recept na tlak, sestrička.“ alebo čo by mala vedieť sestra o arteriálnej hypertenzii.

Stránku spracoval Peter Lipták 3.11.2014

Diskusné fórum: Vaše pripomienky ku konferencii
vytlačiť | na vrch stránky

Dotazník spokojnosti

Vyjadrite svoju spokojnosť na stupnici 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, kde 1 je najlepšie a 10 je najhoršie hodnotenie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ako hodnotíte prestíž konferencie medzi všeobecnými lekármi na Slovensku (n=22)
Informovanosť o konferencii v tlačených materiáloch, na web stránke, e-mailingom (n=22)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Odborný program konferencie (n=22)
Spoločenské a kultúrne podujatia konferencie (n=21)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Úroveň registrácie účastníkov (n=22)
Registrácia kreditov SLK (n=21)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stravovanie (n=19)
Ubytovanie (n=18)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kvalita odborných prednášok (n=22)
Úroveň vystavovateľov (n=22)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Výška poplatkov (n=22)

Diskusia - Vaše pripomienky ku konferencii

pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1852175
Celkom za 2020
51115
Tento mesiac
12821
Dnes
101