Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

XV.Kongres SLS

 Zhodnotenie XV.kongresu SLS (Prof. MUDr. Krištúfek v Zdravotníckych novinách č.19/2011)

Jubilejný, XV. Kongres Slovenskej lekárskej spoločnosti
(Žilina, 28-29.apríl 2011)

Pri pohľade do oficiálnych epidemiologických prehľadov vo svetovej literatúre si ľahko overíme, že onkologické choroby sa spolu s nami prehupli do druhej dekády tretieho tisícročia a ich výskyt a mortalita majú šancu klesať iba v štátoch s dôslednou prevenciou a sledovaním rizikových osôb. Preto po súhlase Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) sme sa v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou všeobecných praktických lekárov (SSVPL) SLS a za aktívnej spoluúčasti všetkých odborných spoločností, ktorých významnou náplňou činnosti sú maligné choroby, podujali zorganizovať jubilejný XV. kongres SLS s hlavnou témou „Onkologický pacient v ambulancii všeobecného praktického lekára“.
Praktický všeobecný lekár má práve tie nástroje, ktoré sú potrebné jednak na kvalitnú preventívnu starostlivosť, mal by mať komplexný prehľad o živote pacienta, o jeho rodinom i pracovnom prostredí a je aj najvhodnejším partnerom pri poskytovaní terminálnej, paliatívnej domácej starostlivosti. Nový prístup, ktorý u nás uplatňuje predovšetkým Liga proti rakovine sa nazýva Integratívna onkológia, ktorá rieši tak kvalitu života pacienta, ako aj psychologické a sociálne problémy pacienta.
Do programu podujatia sme zaradili pohľady odborníkov z viacerých odborov, ale aj všeobecných praktických lekárov (VPL), ktorí sa aktívne zaoberajú onkologickou problematikou. Splnili sme si sľub a na kongres sme priviezli čerstvo vydanú publikáciu:
Všeobecné preventívne a vyhľadávacie postupy pri nádorových ochoreniach v primárnej starostlivosti, ktorej prípravu mimoriadne erudovane zvládli autori zo SSVPL SLS (MUDr. Jana Bendová a MUDr.Ján Kaňuch) a recenzovali odborníci – onkológovia. Podujatie bolo starostlivo pripravené po odbornej a organizačnej stránke, podporené z edukačných grantov niektorých firiem. 

V programe prvého dňa kongresu zazneli referáty na témy:

všeobecná onkológia a lekári 1. kontaktu
Trendy súčasnej onkológie
J. Mardiak
Metastáza ako prvá diagnóza
J. Šufliarsky
Možnosti všeobecného lekára v prevencii onkologických ochorení
P. Lipták
Úloha psychologickej podpory zo strany praktického lekára
P. Pekarovič

onkologické ochorenia v pneumológii a možnosti preventívneho očkovania
Riziká CHOCHP a ďalších pneumologických ochorení vo vzťahu
k vzniku a rozvoju onkologických chorôb

P. Krištúfek
Úloha praktického lekára v diagnostike karcinómu pľúc
J. Bendová
Stop fajčeniu našich pacientov
I. Vaverková
Možnosti prevencie onkologických ochorení očkovaním
Z. Krištúfková

onkologické ochorenia v dermatológii 
Prejavy chorôb na koži – hodnotenie v ambulancii VL
D. Bezáková
Prevencia rakoviny kože
J. Chudíková
Nádory kože a ich včasná diagnostika ako výsledok spolupráce VL
a dermatoonkológa
J. Polakovičová
Prevencia vzniku kožných nádorov u rizikových pacientov
P. Mečiarová

onkologické ochorenia v gastroenterológii a v hepatológii
Stav skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku
R. Hrčka
Europacolon Slovakia – prezentácia makety hrubého čreva
Nádorové ochorenia hornej časti GIT a pankreasu– klinický obraz,
diagnostické možnosti v ambulancii VL

D. Malík
Výživa onkologického pacienta v ambulancii VL
I. Vaverková
Onkologické ochorenia pečene a žlčových ciest
Š. Hrušovský

Súčasťou bola aj prezentácia nadrozmernej makety hrubého čreva v rámci programu neziskovej organizácie Europacolon Slovensko, ktorá je paneurópskou organizáciou, združujúcou krajiny Európy v boji proti kolorektálnemu karcinómu.

XV. Kongres SLS bol venovaný životnému jubileu MUDr. Evy Siráckej, DrSc., zakladateľke a hlavnej predstaviteľky Ligy proti rakovine, dlhoročnej členke SLS. Menovaná bola ocenená SLS a mnohými významnými inštitúciami. Je nositeľkou Radu Ľ. Štúra. Svetová lekárska asociácia ju v roku 2005 zaradila medzi 65 najvýznamnejších medicínskych osobností z 58 krajín sveta. Na návrh SLS, podporený MZ SR, si v máji t.r. prevezme v Ženeve, na 64. Svetovej konferencii WHO, prestížne ocenenie SASAKAWA Health Prize, ktoré sa udeľuje za inovatívnu činnosť v oblasti rozvoja zdravia. Vo svojej prezentácii na tému: Prečo treba zmeniť postavenie všeobecných praktických lekárov v onkologickej starostlivosti?sa jubilantka zaoberala veľmi aktuálnymi celosvetovými problémami komplexnej starostlivosti o onkologického pacienta. Auditórium ju za jej slová a celoživotné krédo odmenilo dlhotrvajúcim potleskom postojačky (standing ovation).
Vyvrcholením prvého aj druhého dňa kongresu bolo odovzdávanie pôct a cien SLS. Čestná cena akademika T.R. Niederlanda, je najvyššou cenou SLS a ocenením celoživotnej odbornej, vedeckej, pedagogickej a publikačnej čínnosti osobností slovenskej medicíny. V tomto roku ju Prezídium SLS udelilo prof. MUDr. Adriene Sakalovej, DrSc. z Kliniky hematológie SZU v Bratislave, dlhoročnej poprednej reprezentantke Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti SLS. Laureátka sa prezentovala čestnou prednáškou na tému:  Komplexná diagnostika a liečba mnohopočetného myelómu a iných malígnych gamapatií. V prítomnosti riaditeľa vydavateľstva Osveta, Ing. Farkaša, sme spoločne uviedli do života jej monografiu: „Klinická hematológia“, ktorú pripravila s kolektívom žiakov a spolupracovníkov.
Cenu zakladateľa Spoločnosti Lékařsko–slowanskej (1833) Jonáša Bohumila Guotha, určenú pre mladých členov SLS do veku 35 rokov, Guothovu cenu, si prevzal doc. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., z Gynekologicko–pôrodníckej kliniky JLF UK v Martine. Menovaný je vzorom mladej medicínskej generácie pre svoje vysoké pracovné nasadenie, výsledky odbornej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce a ľudský prístup.

V programe druhého dňa kongresu zazneli referáty na témy:

starostlivosť o onkologického pacienta
Kostné markery ICTP v diagnostike a monitorovaní kostných metastáz
M. Nekulová
Liečba bolesti u onkologického pacienta – neoddeliteľná súčasť
komplexnej starostlivosti

D. Broďáni
Omyly včasnej diagnostiky mezoteliómu pohrudnice – kazuistika
D. Bezáková
Význam nešpecifickej imunomodulácie u onkologického pacienta
Ľ. Sanisló
 
venózny tromboembolizmus a onkologický pacient
Onkologický pacient a riziko vzniku venózneho tromboembolizmu
V. Bugáň
Odporúčania odborných spoločností
Z. Pribulová
Manažment onkologického pacienta s akútnym venóznym
tromboembolizmom
I. Vacula

onkologické ochorenia v urológii, gynekológii
Význam včasného záchytu a diagnostiky karcinómu prostaty
J. Kliment
 Včasná diagnostika, prevencia nádorov močového mechúra
J. Marenčák
Ochorenia prostaty z pohľadu praktického lekára
M. Jandzíková
Súčasný stav diagnostiky a liečby ochorení prsníkov na Slovensku
J. Danko
Aké sú kompetencie praktického lekára pri skríningu karcinómu prsníka?
S. Ostrovská

onkologických ochoreniach v stomatológii, v stomatochirurgii a v ORL
Nádory hlavy a krku v praxi praktického lekára
E. Bérešová
Včasné a neskoré príznaky rakoviny hltana a hrtana
I. Šebová
Nádory v ústnej dutine
L. Czakó
Kazuistika – karcinóm štítnej žľazy
H. Rolková

onkologické ochorenia v hematológii
Chronická myelocytová leukémia
E. Mikušková
Význam sérových nádorových onkomarkerov v primárnej starostlivosti
onkologických ochorení

Ľ. Sanisló
Anémia pri onkologických ochoreniach – patofyziológia, diagnostika
a terapia, „State of the art"
T. Lipšic
Komplexná diagnostika a liečba mnohopočetného myelómu a iných
malígnych gamapatií

A. Sakalová
Chronická lymfatická leukémia 
Z. Nedelková - prepis prednášky podľa zvukového záznamu, spracoval Peter Lipták

V početných diskusiách dokumentovali účastníci svoj záujem o riešenie odborných kompetencií a o zlepšenie multidisciplinárnej spolupráce. Spoločným menovateľom väčšiny prezentácii a diskusií boli výstižné slová MUDr. Evy Sirackej, DrSc.:
   "Onkologickým pacientom sme stále veľa dlžní, preto by sme mali urobiť všetko pre to, aby sme boli integrujúcim a motivujúcim prvkom pre pacientov, lekárov, politikov, médiá a širokú verejnosť v boji proti tejto zákernej chorobe."

Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezident SLS (text článku zo ZN č.19/2011)   Program kongresu        Prihláška       Prihlasovanie online         Ubytovanie Žilina

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1855180
Celkom za 2020
54120
Tento mesiac
725
Dnes
197