Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

CRP = STOP zbytočným ATB

Súťaž CRP kazuistík:
Na XXXIII. Konsolidačnú konferenciu boli vybraní odprednášať najlepšie kazuistiky:
1. MUDr. Marián Sivoň (Popudinské Močidlany)
2. MUDr. Edita Vávrová (Bratislava) - predniesla MUDr. Soňa Ostrovská
3. MUDr. Beata Blahová (Krompachy)
4. MUDr. Peter Gazdík (Kapušany)
5. MUDr. Mária Dúhová (Žilina)
6. MUDr. Petra Račková (Senica) - predniesol MUDr. Peter Bakič
7. MUDr. Marta Ľuptáková (Martin)

Pri elektronickom vyhodnotení najviac bodov získala kazuistika MUDr. Beaty Blahovej z Prešova, ktorá si do Prešova odniesla aj nový prístroj QuikRead. Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie projekty.

Do projektu sa prihlásili:

 1.  Androvičová Anna, Liptovský Mikuláš, androvicova@centrum.sk
 2.  Bakič Peter, Zavar
 3.  Baláži Jozef, Prešov, beatkab97@gmail.com
 4.  Blahová Beáta, Krompachy, bblahova46@gmail.com
 5.  Bolebruchová Jana,Dubnica nad Váhom, janabolebruchova@azet.sk
 6.  Dúhová Mária, Žilina, mudr.duhova@gmail.com
 7.  Hrivnáková Alena, Jelšava, hrivnakova@zoznam.sk
 8.  Gazdík Peter, Kapušany, peter.gazdik@centrum.cz
 9.  Jakubek Patrik, Vranov nad Topľou, jakubek@atlas.sk 
10. Kalocsay Koloman, Hriňová, mudrkolomankalocsay@zoznam.sk
11. Kovačič Karol, Senica, kovacic.karol@zoznam.sk - ospravedlnil sa že nemôže 
12. Kurajdová Tatiana, Hnúšťa, kurajdova.t@zoznam.sk
13. Lysina Roman, Pohorelská Maša, romanl66@azet.sk
14. Ľuptáková Marta, Martin
15. Macháčová Michaela, Topolčany, machacovam@gmail.com
16. Marčíšová Žofia, Senica
17. Mitanová Denisa, Stará Turá, dmitanova@yahoo.com
18. Murcková Viera, Bratislava, vmurckova@azet.sk
19. Nemčoková Eva, Levice, eva_nemcokova@post.sk
20. Račková Petra, Senica, rackovap@yahoo.com
21. Radošinská Jana, Bratislava, jana.radosinska@post.sk
22. Rusznyák František, Šahy, frusznyak@gmail.com
23. Sivoň Marián, Popudinské Močidlany
24. vrová Edita, Bratislava, vavrovaedita@gmail.com
25. Zbojovský Peter, Prešov, peter.zbojovsky@hotmail.com

Príklady vypracovaných kazuistík:
MUDr. Pitáková - SS 25 ročná žena, LM 27 ročná žena, IV žena narodená 1936
MUDr. Majerová - PN 26 ročný muž
MUDr. Křečková - XY 54 ročná žena
MUDr. Majerová - DV muž narodený 1952
MUDr. Majerová - EP žena narodená 1975
MUDr. Majerová - JB muž narodený 1925 

 Výnos MZ SR o materiálno - technickom vybavení ambulancií z roku 2008 dotýkajúci sa aj vybavenia prístrojom CRP, ktoré je povinné aj v ambulanciách VLD od 1.1.2011.

Zapojte sa do projektu CRP=STOP zbytočným ATB

- projekt na zachovanie účinnosti antibiotík a obmedzenie šírenia antibiotickej rezistencie.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

          dovoľujeme si Vás vyzvať k spolupráci na projekte vedúceho k podpore racionálnej antibiotickej terapie a zlepšeniu informovanosti laickej verejnosti o správnom používaní antibiotík a k zabráneniu ich zneužívania.
          Z Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL vyplývajú minimálne požiadavky na materiálno – technické vybavenie zdravotníckych ambulancií, medzi ktoré je zaradený prístroj na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) s možnosťou stanovenia ďalších parametrov podľa použitých testov a možnosti softwarového vybavenia na ďalšie testy, pokiaľ nie je výsledok vyšetrenia dostupný do 15 minút.
          Vyšetrenie CRP je veľmi dôležitým a citlivým indikátorom začiatku zápalového procesu. Používa sa na rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie, pri monitorovaní bakteriálnej infekcie a účinnosti antimikrobiálnej terapie, taktiež pri monitorovaní a kontrole pooperačných infekcií. Akýkoľvek patologický stav spojený s invazívnou bakteriálnou infekciou, zápal alebo poškodenie tkanív, zvyšuje hladinu CRP v pacientovom sére. Nárast hladiny CRP je rýchly a zvýšenie hodnôt je detekovateľné v priebehu 6–12 hodín od začiatku zápalového procesu. Vyšetrovanie CRP sa zásadne podieľa na racionálnej antibiotickej terapii a úspore financií na predpísané antibiotiká.
          Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva v spolupráci so spoločnosťou Orion Diagnostica vyhlasuje projekt „CRP=STOP zbytočným ATB“, ktorý vyústi do vyhodnotenia Vaších skúseností z praxe (KAZUISTÍK) pri príležitosti konania XXXIII. Konsolidačnej výročnej konferencie SSVPL SLS, ktorá sa uskutoční v dňoch 10.-13.10.2012 v Starom Smokovci, Vysoké Tatry. Účastníci kongresu vyberú pomocou hlasovacieho zariadenia 1 výhercu z prednesených 10 najlepších kazuistík vybraných odbornou porotou. Výherca bude odmenený prístrojom QuikRead alebo spotrebným materiálom pre prístroj QuikRead spoločnosti Orion Diagnostica v rovnakej hodnote.
Účastníci projektu si budú môcť počas jeho priebehu zapožičať a vyskúšať prístroj QuikRead vo svojej ambulancii. Pokiaľ máte záujem prihlásiť sa do projektu, vyplňte návratku a pošlite ju na adresu SSVPL SLS, Námestie SNP 10, 814 66, Bratislava.
Predĺžili sme možnosť prihlásiť sa do tohto projektu. Do projektu sa môžete prihlásiť do 31.7.2012. Spracovanú kazuistiku je potrebné zaslať do 31.8.2012.
 Návratka projektu na stiahnutie vo formáte doc

PRIORITY A CIELE PROJEKTU

1) Zlepšenie informovanosti a posilnenie spoluzodpovednosti laickej verejnosti za zachovanie účinnosti antibiotík a obmedzenie šírenia antibiotickej rezistencie

Priorita: Edukácia pacientov zameraná na posilnenie spoluzodpovednosti laickej verejnosti za správne používanie antibiotík a obmedzenie ich zneužívania.
Ciele:
 Zlepšiť informovanosť laickej verejnosti o hrozbe antibiotickej rezistencie, ktorá spôsobuje stratu účinnosti antibiotík, obmedzuje možnosti účinnej liečby infekcií, zvyšuje morbiditu, mortalitu a náklady na zdravotnú starostlivosť.
 Prispieť k obmedzeniu zneužívania antibiotík a k redukcii šírenia antibiotickej rezistencie.
 Vysvetliť, kedy sú antibiotiká nevyhnutné pre liečbu či profylaxiu infekcií a kedy je ich použitie nevhodné.
 Obmedziť samoliečbu antibiotikami bez konzultácie s lekárom a vysvetliť nevyhnutnosť obmedzeného výdaja antibiotík (t.j. iba na základe lekárskeho predpisu).

2) Vzdelávanie predpisujúcich lekárov a zdravotníckeho personálu v správnom používaní antibiotík s cieľom kontroly nárastu antibiotickej rezistencie

Základné argumenty: Začlenenie prevencie a kontroly antibiotickej rezistencie do systému pregraduálneho, postgraduálneho a kontinuálneho vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov má kľúčový význam pre racionálne preskripčné chovanie lekárov v klinickej praxi, pre obmedzovanie vzostupu antibiotickej rezistencie a pre dlhodobé zachovanie účinnosti antibiotík. Vzdelávacie aktivity musia byť dôsledne nezávislé na farmaceutickom priemysle.
Priorita: Aktívna podpora a realizácia vzdelávacích aktivít medzi odbornou verejnosťou.
Ciele:
 Nájsť efektívny model podpory a realizácie vzdelávacích aktivít zameraných na oblasť uvážlivého používania antibiotík a obmedzovania vzostupu antibiotickej rezistencie v pregraduálnom, postgraduálnom a kontinuálnom vzdelávaní lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov smerujúceho k prospechu účinného presadzovania zásad správnej a racionálnej antibiotickej liečby.
 Nadviazať aktívnu spoluprácu so špecialistami v oblasti antibiotickej politiky (špecializačné odbory, lekárska mikrobiológia, infekčné lekárstvo a epidemiológia).

Do projektu vás všetkých pozývame.

MUDr. Peter Lipták, organizátor projektu
MUDr. Iveta Vaverková, MPH, prezidentka SSVPL SLS

 CRP prístroj QuickRead

 Jednoduchý návod na použitie

 OuickRead 4 karty(CRP, FOB, Strep A, U-ALB)

 OuickRead go CRP

 Prístroj QuickRead go

Európsky deň boja proti zbytočnej antibiotickej liečbe

Diskusné fórum: CRP=STOP zbytočným ATB
vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk