Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

2008

Materiály:
 Vestník ÚDZS 3/2007- Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2006
 Mimoriadne rokovanie výborov Sekcií VLD RLK Prešov a Košice dňa 7.12.2007 
 Stanovisko k rozdeľovaniu zdrojov, MUDr. Peter Makara 5.2.2008 
 Prednáška MUDr. Petra Makaru a MUDr. Petra Marka o financovaní ambulancií VLD, 8.2.2008 
Spolupráca liptak-teremova-dragula pri obhajovani zaujmov clenov SLK na rokovaniach so zdravotnymi poistovnami - ZN č.5
Uznesenie sekcií VLD RLK Prešov Košice zo dňa 26.1.2008
Prešovská výzva
Splnomocnenie VLD
List na ÚDZS z 31.12.2007
Odpoveď ÚDZS 2008
Porovnanie nárastu kapitácie VLD a VLDD od roku 1999 
Tu si môžete vytlačiť protinávrh zmluvy s VšZP odporúčanú VLD ZV SLK na rok 2008


Požiadavky VLD pre rokovanie s poisťovňami o zmluvách na rok 2008:

Súčasná situácia(7.7.2008) v rokovaniach VLD s poisťovňami :
VšZP v súčasnosti rozosiela dodatky, ktoré neboli konzultované s jednotlivými subjektmi VLD ani so zástupcami VLD. Tieto dodatky sú pre VLD a pre pacientov nevýhodné. Neodporúčame ich podpisovať. Prípadných nátlakových formulácií v listoch z VšZP a nátlakových telefonátov sa netreba obávať nakoľko VšZP je zaviazaná dodržiavať platnú zmluvu, kde je v čl. 9. ods. 7. uvedené „Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán.“ Teda akýmkoľvek dodatkom logicky musia predchádzať rokovania. Akceptujeme tieto dodatky ako pozvanie k nim.
ZP Dôvera + neakceptovala návrh SSVPL SLS na zmenu hodnotiacich koeficientov, ktoré podľa nášho názoru v súčasnej podobe poškodzujú záujmy VLD aj záujmy poistencov . Ak nedôjde k dohode budeme odporúčať VLD aby vypovedali zmluvy s touto poisťovňou a informovali o tom svojich pacientov a poistencov ZP Dôvera + ešte pred termínom 30. septembra 2008 tak, aby títo na to stihli zareagovať prestupom do inej ZP.
Aktuálna požiadavka VLD:
1. kapitácia od 18 rokov, výška od 1.1.2009 zohľadňujúca prechod na Euro.
2. vykazovanie OK testu bez dotazníka GES SLS, iba cez počítač s použitím osobitných kódov pre pozitívny a negatívny výsledok testu.
3. platba za výkony nad rámec kapitácie (EKG, návšteva, očkovanie, prevencie).
Vyzývame VLD k spoločnému postupu pri rokovaniach o zmluvných záležitostiach so zdravotnými poisťovňami. Iba spoločným postupom všetkých VLD môžeme dosiahnuť rešpektovanie našich požiadaviek.

MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL, splnomocnený Prešovskou výzvou VLD


1. VšZP


Rokovanie všeobecných lekárov pre dospelých s VšZP 8.2.2008, Prešov 

8. februára sa uskutočnilo v Prešove rokovanie všeobecných lekárov pre dospelých (Peter Lipták, Ján Kaňuch, Juraj Staško, Miroslav Baník, Miroslav Šveda, Milan Ivanco) s predstaviteľmi VšZP (Ing. Monika Baková – Generálne riaditeľstvo VšZP, PaedDr.Jaroslav Suchý – riaditeľ krajskej pobočky Prešov a MUDr.Vladimír Jelínek – riaditeľ krajskej pobočky Košice). Toto stretnutie malo pracovný charakter a nieslo sa vo vzájomne korektnej atmosfére.
MUDr. Kaňuch predniesol prehľad o financovaní všeobecných lekárov pre dospelých a porovnanie so všeobecnými lekármi pre deti a dorast od roku 1999 až do súčasnosti a názory všeobecných lekárov pre dospelých na spravodlivé financovanie ambulantného sektora (materiály autorsky spracované MUDr. Petrom Makarom a MUDr. Petrom Markom). MUDr. Lipták predniesol aktuálne požiadavky všeobecných lekárov pre dospelých (VLD), zdôraznil, že t.č. VLD nemajú ďalšie cenové požiadavky. Terajšiu cenovú ponuku VšZP, tak ako bola dohodnutá v rámci ZV SLK od 1.4.2008 (kapitácie 19-50r. 50 Sk, 51-60r. 55 Sk, 61-80r. 60 Sk a nad 81 rokov 62 Sk) považujeme v súčasnej situácii za zodpovedajúcu finančným možnostiam VšZP. Trváme ale na podmienke kapitácie pre VLD od 18 rokov, vykazovanie OK testu bez dotazníka gastroenterologickej spoločnosti, preplácanie výkonov EKG a návštevy nad rámec kapitácie. Ing. Baková prejavila záujem o prednesené materiály. Dohodli sme sa, že jej ich poskytneme aby VšZP mohla urobiť ich podrobnú analýzu. Až potom bude Ing. Baková vedieť k nim zaujať definitívne stanovisko. Nasledovala diskusia o potrebe definovania obsahu kapitačnej platby, o systémoch financovania kapitačnou platbou versus platbami za výkony a hovorili sme o možnostiach spolupráce aj pri riešení týchto otázok. Ing. Baková súhlasila s ďalšími rokovaniami, ktoré sú dohodnuté predbežne o mesiac.
Na stretnutí nás Ing. Baková presvedčila o záujme VšZP o sektor VLD. Svojím vystupovaním si získala našu dôveru. Presvedčila nás, o perspektíve spoločného budovania fungujúceho modelu zdravotnej starostlivosti. Na základe hodnotenia týchto rokovaní s Ing. Bakovou a záruky ďalších rokovaní a spolupráce odporúčame VLD podpísať zmluvy s VšZP tak ako ich predložila s platnosťou od 1.1.2008.

Peter Lipták, Ján Kaňuch, Juraj Staško, Miroslav Baník, Miroslav Šveda, Milan Ivanco


Kapitácie pre VLD

v 2007:

od 19 do 40 rokov 45 Sk
od 41 do 50 rokov 45 Sk
od 51 do 60 rokov 47,20 Sk
od 61                      47,20 Sk

od 1.1.2008:

od 19 do 40 rokov  48 Sk
od 41 do 50 rokov  48 Sk
od 51 do 60 rokov  50 Sk
od 61 do 80 rokov  51 Sk
od 81 a viac            62 Sk

od 1.4.2008:

od 19 do 40 rokov 50 Sk
od 41 do 50 rokov 50 Sk
od 51 do 60 rokov 55 Sk
od 61 do 80 rokov 60 Sk
od 81 a viac           62 Sk

Aktuálna požiadavka VLD:
1. kapitácia od 18 rokov
2. vykazovanie OK testu bez dotazníka GE spoločnosti
3. platba za výkony nad rámec kapitácie (EKG a návšteva)


Zástupcovia VLD v ZV SLK odporúčajú nepodpisovať zmluvy s VšZP od 1.1.2008!

Vážení kolegovia !

Sme znepokojení postupom VšZP pri rokovaniach o cenových podmienkach pre VLD na r. 2008 ktorá rozosiela neodkonzultované zmluvy aj pre nás VLD. Súčasne posiela Dohodu o ukončení zmluvy v termíne do konca roku 2007. O tomto postupe VšZP sme na rokovaniach neboli v ZV SLK vôbec informovaní.
V tejto situácii Vám navrhujeme:
Keďže sme rozdelení na tých, ktorým končí zmluva 31.12.2007 - skupina 1 a na tých, ktorým končí zmluva až 31.3.2008 - skupina 2, navrhujeme diferencovaný postup.

Pre skupinu 1:
Nepodpisujte zmluvu zasielanú VšZP ale podpíšte a zašlite zmluvu schválenú predstaviteľmi VLD v ZV SLK, ktorá je priložená k tomuto listu. Je potrebné na nej doplniť údaje na prvej strane tak ako máte uvedené v zmluve zaslanej z VšZP a doplniť na prílohy čísla zmluvy tak ako je na prílohách z VšZP, na prílohu 6 dajte svoju pečiatku kde sú uvedené príslušné požadované kódy a ostatné údaje a dopíšte uväzok.
Každú stranu zmluvy a príloh podpíšte a opečiatkujte v pravom dolnom rohu.
Na poslednej strane doplňte mesto a dátum a podpíšte ju.
Oba výtlačky zašlite doporučenou poštou na pobočku VšZP čo najskôr.
Poisťovňa je povinná uzavrieť s nami lekármi VLD podľa zákona zmluvu takže ak využijeme túto výhodu v legislatíve mohli by sme uspieť.
Od každého z Vás si to vyžaduje určitú dávku osobnej statočnosti. Každý sa musí rozhodnúť, či sa postaví za svoje právo na spravodlivú zmluvu alebo sa dá VšZP oklamať a pokoriť.
Keď si preštudujete našu navrhovanú zmluvu tak vidíte, že sme išli kompromisom v ústrety poisťovni VšZP a žiadame navýšenie platieb o 15% tak ako je deklarované navýšenie zdrojov v zdravotníctve na rok 2008.
Upravili sme znenie preventívnych výkonov, zaradili sme preplácanie výkonu EKG a návštevnej služby tak ako bola aj pôvodná dohoda s VšZP.
Odmietame väzbu vyšetrovania OK testu na vypĺňanie dotazníka GE spoločnosti, je neprípustné zo zdrojov verejného zdravotného poistenia hradiť prieskum GE spoločnosti..
Ďalej odmietli sme reguláciu preskripcie liekov a postih lekárov za prekročenie limitov a tiež sme odmietli limitáciu výkonov nad úroveň stanovenú zákonom – celú prílohu 7. VšZP sme úplne vypustili. Takéto praktiky VšZP podľa nášho názoru porušujú súčasne platné zákony.
Zaradili sme prílohu 5 definujúcu prístrojové vybavenie našich ambulancií – nie je v tejto tlači, takúto prílohu si každá ambulancia ak to bude potrebné doplní neskôr. Takisto nie je teraz potrebné prikladať prílohy č. 1 a 4.- nie sú priložené ani k zmluve, ktorú zasielala VšZP.
Situácia je vážna, preto zvážte akceptovanie navrhovaného postupu. Pokúste sa aj o regionálnu koordináciu. My v rokovacom tíme VLD v ZV SLK sme vám k dispozícii zodpovedať Vaše otázky. Ďalšie informácie a návrhy zmlúv pre tlačenie nájdete aj na našej internetovej stránke www.vpl.sk.
VšZP sa pri rokovaniach nechová štandardne a tvrdohlavo navrhuje podmienky zmluvy nevýhodné pre VLD a súčasne porušujúce platnú legislatívu. Informujeme ÚDZS o tomto nátlakovom a nezákonnom postupe VšZP a súčasne informujeme ÚDZS aj o tom akú zmluvu s VšZP sme navrhli za VLD my a o tom, že nevidíme dôvod brániaci jej bezproblémovej akceptácii VšZP. ÚDZS bude informovaný o tom, že naša zmluva neobsahuje žiadne neprimerané podmienky pre VšZP a že ak VšZP sa bude brániť ju podpísať tak porušuje zákon nakoľko VšZP je povinná podľa zákona toto urobiť.

Pre skupinu 2:
Keďže Vám končí zmluva s VšZP až 31.3.2008 nepodpisujte a nezasielajte „ Dohodu o ukončení“ . Nepodpisujte zmluvu ktorú zasielala VšZP. Doplňte a podpíšte a zašlite doporučene protinávrh zmluvy („Našu zmluvu“). Dáme tak jasne VšZP najavo náš jednotný postoj a vytvoríme si tak priestor na ďalšie rokovania. Zainteresujeme do tohto procesu aj ÚDZS tak ako už bolo napísané. Zdôrazňujem ukážme VšZP jednotný postoj. Počas troch mesiacov sme pripravení s VšZP opakovane rokovať predkladať naše požiadavky a požiadame o pomoc aj ÚDZS. Sme pripravení organizovať aj kampaň v médiách. Počas troch mesiacov je čas pripraviť sa aj na možnosť, že ak VšZP odmietne podpísať zmluvy odporúčané ZV SLK sa ocitneme nie vlastnou vinou od 1.4.2008 v nezmluvnom vzťahu. O všetkom Vás budeme včas informovať písomne e-mailingom alebo na našej web stránke. Veľmi by som uvítal keby Ste našli medzi sebou regionálnych koordinátorov našej akcie.
Do budúcnosti je potrebná spolupráca všetkých rokovacích tímov ak majú byť požiadavky VLD akceptované. Podporujeme aj ostatné sektory v úsilí o uzatvorenie spravodlivých zmlúv.

Chcem poďakovať vedeniu Zdravity a osobne MUDr. Pásztorovi, že napriek hrubému nátlaku VšZP nepodpísal nevýhodné zmluvy a vytvára naďalej aj nám priestor na rokovania s VšZP. Som presvedčený, že naše úsilie ak bude spoločné bude úspešné.

Za rokovací tím VLD v ZV SLK
MUDr.Peter Lipták
Prezident SSVPL SLS
Ambulancia praktického lekára
Námestie SNP 10
81466 Bratislava
tel.:+421 2 57887 258
fax: +421 2 57887 259
mobil: +421 903 44 00 16
e-mail: lipp@pobox.sk

2. SZP 2008

Požiadavka VLD z rokovania ZV SLK so SZP 7.2.2008
o zmluvách na dobu určitú od 1.4.2008 -29.3.2009:

SZP
1.Kapitáciu u VLD akceptovať od 18 rokov
2. Navýšenie kapitácie VLD na úroveň súčasne dohodnutých platieb s VšZP od 1.4.2008 – to je návrh zo strany zástupcov VLD v ZV SLK pod úroveň ktorého už nie je možné klesnúť:

Vekové
skupiny    Kapitácia
18-50         50 Sk
51-60         55 Sk
61-80         60 Sk
nad 80       62 Sk

3. Výkony nad rámec kapitácie:

– preventívny bod – 0,90 Sk– na ocenenie preventívnych zdravotných výkonov:

► Preventívne prehliadky –1x za dva roky výkon č. 160 – 350 bodov
► OK test – 1x za dva roky test na okultné krvácanie do stolice, vykazovať ako výkon 159a pre negatívny test a 159p pre pozitívny test, výkon vykazovať spolu s diagnózou Z12.1. Hodnota výkonu 159p je rovnaká ako výkonu 159a t.j. 180 bodov. V cene vyšetrenia nie je započítaná cena použitého diagnostického testu, ktorá sa vykazuje osobitne ako pripočítateľná položka podľa skutočných nákladov na jeho obstaranie.
► Očkovanie – výkon č. 252b(70b) + výkon 4a(80b) pri vykazovaní spolu s dg. podľa očkovacieho kalendára pre dospelých na rok 2008
► Vykonanie dychového testu na Helicobacter pylori u poistencov od 19 do 20 rokov veku, výkon č. 738 – 4700 bodov

– bod- poistenci EÚ – 0,60 Sk
– bod- neodkladná starostlivosť pre nekapitovaných – 0,30 Sk
– bod- prístrojové výkony- EKG vyšetrenie výkon č 5702, 550 bodov, cena bodu 0,50 Sk
– návštevná služba- výkon č. 25 – 285 bodov, bod = 1 Sk

3. Apollo 2008
Tá istá požiadavka ako pre ZP Dôvera +.

4. Dôvera+ 2008
Požiadavky VLD pre rokovanie s poisťovňami o zmluvách na rok 2008:

Dôvera +
1. Kapitáciu u VLD akceptovať od 18 rokov
2. Navýšením kapitácie VLD priblížiť sa na úroveň platieb pre VLDD, alebo na úroveň, ktorú nám prepláca poisťovňa EZP, ponúkame dva alternatívne návrhy:
Návrh A
Jednotná kapitácia 80,00 Sk
Návrh B
Navrhujeme koeficienty podľa vekových kategórií vychádzajúce z indexov nákladovosti, jednotkovú kapitáciu stanovenú v tej istej výške ako u pediatrov v prelínajúcej sa vekovej skupine 18-19 ročných navrhujeme = 50 Sk

Vekové
skupiny Koeficient Kapitácia

18-28           1           50,0 Sk
28-40           1,15      57,5 Sk
40-60           1,8        90,0 Sk
60-80           2,5      125,0 Sk
nad 80         3,0      150,0 Sk

3. Výkony nad rámec kapitácie - cena bodu
– preventívny bod – 1,0 Sk– na ocenenie preventívnych zdravotných výkonov:

► Preventívne prehliadky –1x za dva roky výkon č. 160 – 350 bodov
► OK test – 1x za dva roky test na okultné krvácanie do stolice, vykazovať ako výkon 159a pre negatívny test a 159p pre pozitívny test, výkon vykazovať spolu s diagnózou Z12.1. Hodnota výkonu 159p je rovnaká ako výkonu 159a t.j. 180 bodov. V cene vyšetrenia nie je započítaná cena použitého diagnostického testu, ktorá sa vykazuje osobitne ako pripočítateľná položka podľa skutočných nákladov na jeho obstaranie.
► Očkovanie – výkon č. 252b(70b) + výkon 4a(80b) pri vykazovaní spolu s dg. podľa očkovacieho kalendára pre dospelých na rok 2008
► Vykonanie dychového testu na Helicobacter pylori u poistencov od 19 do 20 rokov veku, výkon č. 738 – 4700 bodov

– bod- poistenci EÚ – 1,0 Sk
– bod- neodkladná starostlivosť pre nekapitovaných – 1,0 Sk
– bod- prístrojové výkony- EKG vyšetrenie výkon č 5702+ cena bodu 0,50 Sk
– návštevná služba- výkon č. 25 – 285 bodov, bod = 1 Sk

4. Do budúcnosti navrhujeme uvažovať o stimulačných a diferenciačných kritériách s akceptáciou kritéria – koeficient % odosielania k špecialistom

5. ZP Union 2008
Tá istá požiadavka ako pre ZP Dôvera +.

6. EZP 2008

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk