Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

Požiadavky pre zmluvy so ZP v roku 2013

Súčasná požiadavka VLD
(pracovná verzia z 30.1.2013)

Predkladám členom sekcie VLD SLK na diskusiu návrh na spoločnú požiadavku VLD spracovanú na základe
doterajšieho vývoja. Ako ukázala naša anketa na www.vpl.sk, 94 % všeobecných lekárov žiada od poisťovní
iba pokrytie svojich prevádzkových nákladov, ktoré sú dnes pokryté iba na cca 60 %. Navýšenie až o 70-90 %
našich súčasných platieb je úplne logická a legitímna požiadavka. Na výpočet prevádzkových nákladov máme
k dispozícii auditovaný kalkulátor (na stiahnutie na našej web stránke).

A. Kapitácia
 
Pomocou kalkulátora nákladov ambulancie vieme vypočítať celkové náklady ambulancie. Počítame
so všetkými ekonomicky oprávnenými nákladmi potrebnými na chod ambulancie (investičné, prevádzkové,
mzdové). Ak má fungovať ambulancia potom platby musia pokryť tieto náklady. Dnes cca 80% platieb
v ambulancii VLD predstavuje kapitácia a 20% platby za výkony nad rámec kapitácie a priame platby.

Súčasná definícia kapitácie:
Kapitáciu najjednoduchšie definujeme ako platbu pokrývajúcu 80% celkových nákladov ambulancie potrebných
na jej prevádzku.

Všeobecný lekár tým, že mu kapitačná platba zabezpečuje prevádzkové náklady ambulancie nie je stimulovaný k indukovaniu zbytočných nákladov v zdravotnom systéme. Stáva sa práve vďaka kapitačnej platbe strážcom finančnej efektivity zdravotného systéímu zloženého zo subjektov primárnej, sekundárnej a terciárnej zdravotnej starostlivosti.


V ČR bola situácia v kapitačných platbách v roku 2011 ako je uvedené v tabuľke 1 a aj preto neexistuje dôvod
prečo by sme mali v SR akceptovať dnešné nedostatočné platby.

Tabuľka 1 Kapitačné platby v ČR v roku 2011 stanovené podľa indexu nákladov pre jednotlivé vekové skupiny
poistencov:

Veková
skkupina
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-99
Index
nákladov
3,91 1,70 1,35 1,00 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,35 1,45 1,50 1,70 2,00 2,4 2,90 3,40
Kapitácia
ČR 2011 €
7,73 3,36 2,67 1,98 1,78 1,88 1,98 2,06 2,18 2,67 2,87 2,97 3,36 3,96 4,94 5,74 6,72


Tabuľka 2 Vývoj kapitačnej platby PZS v SR a návrh požiadavky od 7/2012:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Veková
skupina
VśZP
12
2011
VśZP
1-6
2012
VśZP
7-12
2012
Zvýšenie
od 12
2011
VśZP
1-6
2013
Reálne ceny 2013
so zohľadnením
inflácie 2%
(pokles cien)
Reálny pokles
cien od
12/2012
%
SR nákladové
indexy podľa veku
(prepočet z 
indexov ČR)
Požiadavka
na kapitáciu
od 7/2013
Požiadavka
na zvýšenie
od 7/2013
%
do 1 4,95 4,95 5,73 16 5,73 5,62 -1,92 3,77 7,84 36,82
1-5 3,45 3,45 3,93 14 3,93 3,85 -2,04 3,03 6,30 60,30
6-14 2,56 2,56 3,93 14 2,92 2,86 -2,05 1,43 2,98 34,25
15-18 1,78 1,78 2,92 15 2,04 2,00 -1,96 1 2,08 1,96
18 1,79 1,85 2,04 14 2,04 2,00 -1,96 1 2,08 1,96
19-40 1,66 1,72 1,89 14 1,89 1,85 -2,12  1 2,08 10,05
41-50 1,66 1,72 1,89 14 1,89 1,85 -2,12 1,13 2,34 23,81
51-60 1,83 1,89 2,08 14 2,08 2,04 -1,92 1,35 2,81 35,10
61-80 1,99 2,06 2,31 16 2,31 2,26 -2,17 1,85 3,85 66,67
od 81 2,06 2,13 2,62 27 2,67 2,62 0,00 3,01 6,26 138,93

Komentár k tabuľke 2:
V stĺpci 6
su dnes platné kapitácie. Ako ukazuje stĺpec 7 a 8, ak započítame existujúcu infláciu 2% tak v skutočnosti došlo
k zníženiu kapitačných platieb pod úroveň dohodnutú na minulý polrok. V stĺpci 9 som prepočítal nákladové indexy používané
pre výpočet kapitácie všeobecných lekárov v ČR na u nás používané rozdelenie na vekové skupiny. V stĺpcoch 10 a 11 je návrh
našej požiadavky. Základom je jednotková kapitácia u 18 ročných, ktorá bola 7-12/2012 2,04 €. Po jej zvýšení o infláciu 2 % v roku
2013 to predstavuje 2,08 €. Po prepočítaní indexom nákladov v stĺpci 10 sú uvedené odpovedajúce kapitačné platby pre jednotlivé vekové skupiny. V stĺpci 11 je potom požadované percentuálne navýšenie od 7/2013 oproti dnešnej situácii. Tento stĺpec je alarmujúci, ukazuje o koľko dostávame menej než odpovedá zabezpečeniu primárnej starostlivosti konkrétnej vekovej
skupine pacientov v susednej ČR. Ako vidieť z tabuľky, najlepšie sa dnes máme možnosť postarať o zdravých 18 ročných pacientov.

B. Výkony uhrádzané nad rámec kapitácie

Tabuľka 3 Požiadavky na výkony uhrádzané nad rámec kapitácie:

Výkon
číslo výkonu/počet bodov
Výška úhrady
€/bod
Výška úhrady
€/výkon
1 Preventívne výkony 160/350 bodov(aj poistenci EÚ) 0,050 17,50
2 Očkovanie (252b/70 + 4a/80, spolu 150 bodov) 0,035 5,25
3 Návštevy-výkony 25;26;29;30; - 10,00; 25,00; 35,00; 30,00;
4 Vyšetrenie CRP 4548/380 bodov 0,016 6,08
5 EKG preventívne=diagnostické 5702/550 bodov 0,010 5,50
6 TOKS výkony 159a; 159z; 159x; - 6,04; 6,04; 3,02;
7 Predoperačné vyšetrenie ASA I a ASA II - 11
8 Starostlivosť o diabetikov, 4x ročne výkon

Komentár k tabuľke 3:
Riadok 1
výška preventívneho bodu by mala odpovedať nenahraditelnej úlohe prevencie pri znižovaní celkových nákladov
v zdravotnom systéme, pre zlepšenie kvality života pacientov, predĺženie strednej dĺžky života bez choroby, predĺženie strednej
dĺžky života absolútne a zmenšenie parametra PYLL(potenciálne stratené roky života). Sú to všetko významné ekonomické parametre a aby sme ušetrili finančné prostriedky je potrebné logicky zvýšiť hodnotu preventívneho bodu aspoň o 50 %.
Riadok 2očkovanie (ak očkovaciu vakcínu hradí zdravotná poisťovňa) je preventívny výkon, ktorý sa skladá z vyšetrenia
pred očkovaním a zo samotného výkonu očkovania. Vieme predložiť dôkazy, že každé euro vložené do očkovania sa spoločnosti
niekoľkonásobne vráti. Žiadame toto zohľadniť pri stanovení ceny za očkovanie.
Riadok 3návštevy. Prebieha diskusia o LSPP. Hovorí sa o jej skrátení do 22.00 hod. Alternatívou k LSPP je zlepšiť ohodnotenie návštevnej služby. Ak by každý všeobecný lekár urobil 1-2 návštevy svojich pacientov denne tak by LSPP stratila úplne zmysel. Úplne by postačovala LSPP cez víkendy a sviatky od 8.00 do 18.00 hod. LSPP dnes poskytuje zásadne iba starostlivosť, ktorá má odkladný charakter. Určite pacienti s týmito diagnózami vydržia odklad od večera do rána. V prípade akútnych život ohrozujúcich stavov a úrazov je dostupná akútna pomoc cestou RZP. Žiadame pokryť finančne návštevnú službu v primárnej starostlivosti tak, aby boli pokryté všetky jej nákladové položky. Na pokrytie financovania lekárskych návštev všeobecných lekárov u ich pacientov sa nachádza dosť prostriedkov v dožívajúcom segmente LSPP.
Riadok 4 – CRP. Vyšetrenie CRP na mieste v ambulancii je kľúčom k znižovaniu zbytočnej antibiotickej liečby, čo predstavuje
nemalé finančné úspory zdravotných poisťovní a predovšetkým to zvyšuje kvalitu liečby a bezpečnosť pacientov. Aby bolo možné
realizovať výnos MZ SR o materiálno - technickom vybavení ambulancií z roku 2008 zavádzajúci aj vybavenie ambulancií VLD aj
prístrojom CRP, je najprv potrebné konečne stanoviť jeho úhradu zdravotnými poisťovňami a to vo výške prepočítanej podľa
skutočných nákladov na jedno vyšetrenie t.j. cca 6 €.
Riadok 5 – EKG. EKG preventívne aj diagnostické má rovnaké náklady, diagnostické EKG má dokonca pre pacienta oveľa vyššiu
cenu a od lekára vyžaduje vyššiu odbornú erudíciu. Je nelogické uhrádzať za diagnostické EKG menej ako za preventívne. EKG
prístroje sú drahé a je potrebné sa v úhradách priblížiť reálnym cenám, tak aby si mohli všeobecní lekári svoje ambulancie dovoliť
vybaviť kvalitnými prístrojmi.
Riadok 6 – TOKS. Toto vyšetrenie dnes odráža reálne náklady. Vo VšZP dnes ale vyžadujú guajakový test tromi papierikmi,
čo je už považované za obsolentné vyšetrenie a preferuje sa jedno vyšetrenie imunochemickým testom kvalitatívne alebo
dokonca kvantitatívne stanovenie OKS. Cena modernejších vyšetrení je porovnateľná a VšZP by v definícii TOKS mala akceptovať súčasné trendy v prevencii KRCa.
Riadok 7 – predoperačné vyšetrenie, logická kompetencia pre VLD, vykonávať ho v menej rizikovej triede ASA I a II . Doporučená cena 11,- Eur hradené nad rámec kapitácie (u internistu tento výkon stojí 14-15,- Eur, ak internista počíta aj náklady na odbery a zhodnotenie laborat. výsledkov- tento výkon stojí 18-20,- Eur)
Riadok 8 – starostlivosť o diabetikov

C. Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované neregistrovaným poistencom,
(nekapitovaní poistenci slovenských ZP, poistenci EÚ a bezdomovci)

       Starostlivosť poskytnutá pacientovi neregistrovanému  u poskytovateľa sa uhrádza na základe bodovania. Požiadavka
na výšku bodu je nasledovná:

Okruh osôb Výška úhrady €/bod
neregistrovaní poistenci 0,040

       Nekapitovaní poistenci slovenských ZP, poistenci EÚ aj bezdomovci majú spoločné to, že sú to poistenci neregistrovaní.
Náklady na ošetrovanie pacientov sú rovnaké, nech sa jedná o bezdomovca či poistenca EÚ. Pacienti by
nemali byť diskriminovaní v prístupe k základnej t.j. primárnej starostlivosti. Za týchto pacientov nedostávame kapitáciu, preto by
výška bodu mala odpovedať reálnym nákladom na ošetrovanie(jednoduché vyšetrenie cca 10€, komplikovanejšie
vyšetrenie cca 20€).


D. Makroekonomický rámec

       V súčasnosti sa na celý segment primárnej starostlivosti (VLD 2,58% aj VLDD 1,55%) spotrebuje ročne 4,13%
celkových zdrojov zdravotníctva t.j. cca 170 mil. €. V EÚ je objem zdrojov v rámci intersektorálneho členenia zdrojov
8-15% pre primárnu starostlivosť. V súčasnosti žiadame navýšenie zdrojov o cca 60% t.j. o cca 100 mil. € tak, aby
sme dosiahli aspoň 7% z celkových zdrojov slovenského  zdravotníctva.
Výdaje na LSPP (0,41% z celkových zdrojov) ročne predstavujú cca 20 mil. € a to je finančný objem, ktorý je
dostatočnou rezervou pre úhradu nákladov návštevnej služby, t.j. toľko preferovanej komunitnej orientácie
v primárnej starostlivosti.
Avšak kde vziať tých 100 mil. €? Komu zobrať? Pediatrom? Učiteľom? Špecialistom? Kňazom?
Odpoveď je jednoduchá. Efektivita slovenského zdravotníctva je dlhodobo na úrovni cca 65% (MUDr. Rudolf
Zajac 2004, prof. Peter Staněk 2012) a nijako sa nemení. Z odvodov vyzbieraných od občanov sa minimálne 1,33
mld. € každoročne stráca v zisku ZP, premysleným tunelovaním zdrojov a úmyselne neefektívnym nastavovaním
systému. Máme záujem o časť týchto peňazí a žiadame ZP a MZ SR, ktorí regulujú tieto procesy, aby potrebných
100 mil. € pre primárnu starostlivosť uvoľnili z týchto zdrojov.

Diskusné fórum: Požiadavky pre zmluvy so ZP v roku 2013
vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk