Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3220

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

2007

Rok 2007
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Spoločná požiadavka zdravotného výboru SLK, na ceny výkonov VLD u zdravotných
poisťovní UNION ZP, Dôvera+ a APOLLO od 1.1.2007 :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


1.Zdravotná poisťovňa UNION (UZP)

???

Vyhlásenie predstaviteľov všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí rokujú so zdravotnými poisťovňami v rokovacích tímoch SLK o zmluvách na rok 2007, zo dňa 21.12.2006:

1.K výsledkom rokovaní s UZP:
Union zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej UZP) prezentuje ako úpravu po vzájomnej dohode najnovšie tieto ceny kapitácie:
45 Sk(19-50rokov)
55 Sk(51-60rokov)
65 Sk( 61 rokov a vyššie).
a zvýšenie o 1 korunu u držiteľov certifikátu kvality ISO 9001.
Prvý návrh Unionu bol:
45 Sk(19-60rokov)
55 Sk.(61 rokov a vyššie)
Náš návrh bol:
58 Sk(19-50rokov)
66 Sk(51-60rokov)
76 Sk( 61 rokov a vyššie).

Napríklad, v najnižšej vekovej kategórii, 46 Sk bola minimálna požiadavka na jar 2006, vypočítaná na základe našich ekonomicky oprávnených nákladov. T.č. sme požadovali +5 Sk za zrušenie poplatku 20 Sk a +7 Sk vzhľadom k návýšeniu objemu financií na rok 2007, teda výsledná suma by bola 58 Sk (analogicky sme dospeli k sumám za ostatné vekové kategórie).
Interval pre dohodu s UZP bol teda 45-58 Sk. Napriek zdôvodneniu našich ekonomicky oprávnených nákladov pri rokovaniach, UZP nezvýšil kapitáciu v najfrekventovanejšej vekovej skupine ani o 10 halierov a zotrval na sume, ktorú si stanovil ešte predtým ako bolo známe, koľko financií príde na rok 2007 zo štátneho rozpočtu. UZP teda vôbec nereagoval na zvýšenie finančných zdrojov v systéme a ponechal svoj návrh napriek očakávanému vyššiemu príjmu, ktorý bude mať od 1.1.2007 minimálne do 30.4.2007 z dôvodu zvýšenia platieb štátu za poistencov štátu zo 4% na 5%, bez zmeny, na úrovni akceptovateľnej pre rok 2006. Teda bez zvýšenia kompenzujúceho zrušený poplatok 20 Sk a bez zvýšenia zohľadňujúceho vyšší príjem poisťovne v roku 2007 za poistencov štátu. Zavedenie kategórie od 51 r. do 60 r. a vyššiu úhradu v kategórii nad 61 rokov považujeme iba za kozmetickú úpravu, ktorá nezodpovedá možnému reálnemu presunu finančných prostriedkov k poskytovateľom, pretože v poistnom kmeni UZP tieto vekové kategórie z hľadiska počtu poistencov nie sú významné.Za tejto situácie poisťovňa UZP dostáva od začiatku nálepku poisťovne, ktorá sa nechce dohodnúť, ale chce diktovať poskytovateľom svoje ceny, ktoré sú pre poskytovateľov nevýhodné, nepokryjú im ich reálne náklady na prevádzku zdravotníckych zariadení. Teda poisťovňa UZP patrí k poisťovniam, ktoré nútia poskytovateľov aby ošetrovali jej poistencov na svoje vlastné náklady. Finančné zdroje, ktoré reálne dostane na svojich poistencov nechce poskytnúť prostredníctvom poskytovateľov svojim poistencom, ale necháva si ich ako svoj perspektívny zisk.
V tejto situácii nemôžeme odporúčať podpisovanie zmlúv s poisťovňou UZP. Je na zváženie každého poskytovateľa, či zmluvu podpíše alebo prejde s poisťovňou UZP na nezmluvný vzťah.
V priebehu roku 2007 odporúčame poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – všeobecným lekárom pre dospelých zintenzívniť manažment poistencov smerom k poisťovniam, ktoré poskytujú výhodnejšie podmienky pre poskytovateľov.

2.Jednotnosť a koordinácia zástupcov všeobecných praktických lekárov pri rokovaniach:

Podpísaní predstavitelia všeobecných lekárov pre dospelých v súčasnosti zastupujúci pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami v štruktúrach SLK všeobecných praktických lekárov vyhlasujú, že vo svojom postupe sú jednotní a svoje kroky navzájom koordinujú. To znamená, že podporujú kroky centrálne vedených rokovaní, kde ich v Zdravotnom výbore SLK zastupuje MUDr.Peter Lipták, ale súčasne sú si všetci vedomí veľkej dôležitosti a možností dosiahnuť úspešnosť rokovaní so zdravotnými poisťovňami na regionálnej úrovni, kde v oblasti primárnej starostlivosti majú poisťovne povinnosť pokrytia minimálnej siete v každom regióne. Východisko k rokovaniam z pozície regionálnych predstaviteľov v primárnej sfére má rovnakú silu ako rokovania na centrálnej úrovni, ale je tu možnosť lepšej regionálnej koordinácie špecifických podmienok v konkrétnom regióne. Preto v oblasti primárnej starostlivosti očakávajú podpísaní predstavitelia VLD, že sa v blízkej budúcnosti prenesie väčší dôraz na rokovania v aktívnych regiónoch, centrum bude mať úlohu koordinovať tieto aktivity a prenášať úspešnosť jednotlivých regionálnych rokovaní aj na menej aktívne regióny. Bude potrebné zadefinovať inštitút regionálneho vyjednávania a stanoviť vzájomné vzťahy regionálnych organizácií sekcií VPL SLK a koordinujúceho centrálneho orgánu - zdravotného výboru SLK.

Podpisy:

MUDr.Peter Lipták, zastupujúci v Zdravotnom výbore SLK VLD
Za sekciu VPL RLK Prešov MUDr.Miroslav Šveda, MUDr. Peter Marko
Za sekciu VPL RLK Košice MUDr.Štefan Lipčák, MUDr.Valéria Vasiľová

Všeobecným praktikom, ktorí sa rozhodnú zmluvy s UZP nepodpísať odporúčam mať vyvesený na dverách svojich ambulancií oznam:

OZNAM PRE POISTENCOV UNION zdravotnej poisťovne (UZP)

S UZP nemáme podpísanú zmluvu, poistenci tejto zdravotnej poisťovne, ktorí majú záujem byť ošetrovaní v našej ambulancii platia za zdravotnú starostlivosť v hotovosti (netýka sa to neodkladnej zdravotnej starostlivosti) podľa cenníka pre poistencov nezmluvných poisťovní.
Ambulancia MUDr. XY


Plné zmenie zmluvy navrhnuté poisťovňou Union

Posledné rokovanie ZV SLK s predstaviteľmi UZP bolo 8.1.2007, z ktorého vyhotovila MUDr. Katarína Kafková, riaditeľka nákupu zdravotnej starostlivosti UZP zápis, časť týkajúca sa VLD nasleduje:

2.Všeobecný lekár pre dospelých(píše MUDr. Kafková)– UZP v decembri 2006 rozčlenila vekové kategórie z pôvodných dvoch (do 60 rokov a nad 61 rokov s kapitáciou vo výške 45 a 55 Sk) na tri vekové kategórie – do 50 rokov, od 51 do 60 rokov a od 61 rokov s kapitáciou 45, 55 a 65 Sk), napriek tomu SLK predložila novú požiadavku na výšku kapitácie, tiež žiada osobitnú úhradu očkovania a ďalšie navýšené platby (ako je uvedené vyššie). V rámci motivačných prvkov navrhuje sledovať počet vykonaných preventívnych prehliadok u poskytovateľa, nákladovosť na konkrétneho poistenca (na lieky, zdravotnícke pomôcky, SVLZ výkony, na indukovanú zdravotnú starostlivosť) a porovnávať poskytovateľov, sledovať spotrebu liekov vo všetkých druhoch zdravotnej starostlivosti, odosielanie poistencov na hospitalizáciu, sledovanie točivosti poistencov u VLD, sledovanie, akú zdravotnú starostlivosť všeobecný lekár poistencovi poskytuje a ako odosiela poistenca do ŠAS.

Tento zápis som vzhľadom k nepresnostiam písomne pripomienkoval:
Opakovane som na stretnutí informoval generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva UZP Ing. Bôrika, že interval pre dohodu v skupine do 50 rokov bol 45-58 Sk, teraz sme ho znížili na 45-54 Sk a že počas polročných rokovaní nedošlo zo strany UZP k žiadnemu posunu, ponúka kapitáciu 45 Sk. Zdôraznil som znova naše nákladové kalkulácie, ktoré sú pre každého voľne dostupné na www.vpl.sk v časti ekonomická sekcia. Po požiadavke UZP predložiť kalkulácie rozdelené na jednotlivé oblasti Slovenska som informoval, že my nemáme prečo robiť prácu pracovníkov poisťovne, naše priemerné kalkulácie a presná metodika sú na www a UZP ak chce ísť cestou určitej individualizácie nech si to prepočíta a navrhne, má na to svojich špecialistov. Opakovane som upozornil, že ak UZP chce začať realizovať zdravotné poistenie tak na rozbeh svojho biznisu potrebuje mať určitý vstupný kapitál a musí počítať s určitým podnikateľským rizikom. Nie je predstaviteľné aby sme my súkromní lekári úverovali súkromnú spoločnosť aby mohla začať podnikať. My musíme myslieť na naplnenie nášho rozpočtu, bude potrebné zvýšiť platy zamestnancov v súlade s pripravovaným zvýšením v štátnej sfére o 30%... Za SLK VLD som diskutoval o možných motivačných prvkoch alebo o indikátoroch kvality, nič som zatiaľ nenavrhoval. Z uvedených kritérií MUDr. Kafkovej sme určite nehovorili o točivosti pacientov u VLD- vzhľadom k tomu, že sú platení kapitačnou platbou je u nich točivosť nezmysel. Toto je problém ŠAS s nízkym bodom. Nakoniec sme sa dohodli, že ak predložíme za VLD do konca mesiaca, akceptovateľné jednoduché motivačné kritérium, tak na ambulanciách, ktoré ho splnia, od 1.2.2007 UZP navýši kapitáciu o 20% v skupine do 50 rokov, teda na 54 Sk. V tomto prípade s navrhovanými kapitáciami UZP v ostatných vekových skupinách môžeme súhlasiť ale trváme s úhradou výkonov nad rámec kapitácie tak ako je uvedené pre segment VLD v písomnom návrhu SLK
(viď spoločný návrh ZV SLK na začiatku tejto strany).

Za VLD SLK som zaslal MUDr. Kafkovej návrh motivačných kritérií pre VLD nasledovne:

Za VLD navrhujem motivačné kritérium:
Písanie receptov a SVALZ žiadaniek cez počítač.
V prípade akceptovania tohto kritéria UZP a navýšenie kapitácie od 1.2.2007 pre ambulancie VLD, ktoré ho už spĺňajú( pre ostatné ambulancie navýšenie od termínu splnenia tohto motivačného kritéria) v skupine do 50 r. na 54 Sk za splnenia ostatných požiadaviek SLK tak ako boli špecifikované v návrhu môžem za VLD konštatovať, že došlo k dohode s UZP a doporučiť podpisovanie zmlúv. V opačnom prípade zostávame na doterajších pozíciách a doporučujeme postup v zmysle vyhlásenia VLD SLK z 21.12.2006.

Nakoľko MUDr. Kafková na našu ponuku a naše výzvy na jednania v zmysle predchádzajúcej dohody nereagovala a ani nikto z UZP, vo vzťahu k UZP zostávame na našom doporučení v zmysle vyhlásenia VLD SLK z 21.12.2006. To znamená zmluvy po zvážení individuálnej situácie:
1.podpísať
2.nepodpísať a realizovať nezmluvný vzťah
3.nepodpísať a pokračovať v rokovaniach na regionálnej úrovni( v prípade, že sa dokážu zjednotiť VLD regionálne).

V každom prípade s poistencami UZP uskutočňovať v priebehu roku 2007 intenzívny manažment smerom k poisťovniam, ktoré poskytujú výhodnejšie podmienky pre poskytovateľov.


2.APOLLO


Rokovania Zdravotného výboru s poisťovňou APOLLO prebiehajú.


3.Dôvera +

Poisťovňa, ktorá má pravdepodobne problémy pri spájaní s poisťovňou Sidéria. Pravdepodobne pre jej zaneprázdnenosť zatiaľ neprebehli žiadne rokovania o kompenzácii poplatkov.

Zmluvy. ktoré predkladá táto poisťovňa sú bez ďalšieho jednania neakceptovateľné, zdravotný výbor SLK ich v tejto podobe nedoporučuje podpisovať.

4.Európska zdravotná poisťovňa

Spoločné vyhlásenie predstaviteľov Európskej zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej EZP) a všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí rokujú so zdravotnými poisťovňami v rokovacích tímoch Slovenskej lekárskej komory (ďalej SLK) o zmluvách na rok 2007:


Na rokovaní Zdravotného výboru SLK v Trenčíne 19.12.2006 došlo k dohode, ktorá potvrdila úspech regionálnych rokovaní zástupcov sekcií VPL (všeobecných praktických lekárov) RLK Košice a RLK Prešov. Na rokovaniach Zdravotného výboru SLK v Trenčíne, kde všeobecných praktických lekárov zastupoval MUDr. Peter Lipták sa dohodlo, že ceny pre všeobecných lekárov pre dospelých (ďalej VLD) budú vychádzať z kalkulácií zohľadňujúcich ekonomicky oprávnené náklady ambulancií. MUDr.P.Lipták predložil kalkulácie ceny práce VLD vypracované v rámci SSVPL Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory, ktoré vychádzajú z platnej legislatívy ( Zákon o cenách 18/1996 Z.z.) . Ich zdôvodnenie a výpočty EZP akceptovala. Dohodla sa kapitačná platba pre VLD bez prístrojového vybavenia 75 Sk pre všetky vekové kategórie a 80 Sk pre VLD s prístrojovým vybavením. Prevencie budú hradené nad rámec kapitácie, výška preventívneho bodu sa dohodla na 0,80 Sk, výkony s prístrojovým vybavením budú bodované nad rámec kapitácie, výška tohto bodu sa dohodla na 0,45 Sk. Generálny riaditeľ EZP Ing. Boris Procik a riaditeľka úseku hlavných činností Ing. Etela Kissová potvrdili, že ich poisťovňa má ambíciu byť najlepšou poisťovňou nielen pre pacientov ale aj pre poskytovateľov. Za kvalitnú prácu je poisťovňa pripravená aj primerane zaplatiť. Očakáva od VLD vyššiu zainteresovanosť na riešení problémov pacientov, zlepšenie úrovne kvality primárnej starostlivosti, manažment v prospech vyriešenia ťažkostí pacientov na ambulanciách VLD.
Tiež sa podarilo vyriešiť problém, ktorý by mohol vzniknúť tým, že s niektorými skupinami poskytovateľov sú už uzatvorené menej výhodné zmluvy. Vzhľadom na skutočnosť, že Slovenská lekárska komora zastupuje pri rokovaniach všetkých členov SLK, lepšie zmluvné podmienky dohodnuté pri rokovaniach EZP so zástupcami SLK ponúkne EZP za splnenia tých istých podmienok aj ostatným VLD-členom SLK alebo ich splnomocnencom.

Podpisy:

Za EZP, a.s. : Za všeobecných praktikov:

Ing. Boris Procik MUDr.Peter Lipták, zastupujúci v Zdravotnom výbore SLK VLD
predseda predstavenstva, generálny riaditeľ Za sekciu VPL RLK Prešov MUDr.Miroslav Šveda, MUDr. Peter Marko
Ing. Etela Kissová Za sekciu VPL RLK Košice MUDr.Štefan Lipčák, MUDr.Valéria Vasiľová
riaditeľka úseku hlavných činností

EZP pri rokovaniach o zmluvách na rok 2007 deklarovala záujem na rozvoji ambulancií všeobecných praktických lekárov, akceptovala, že v kalkulačnom vzorci ceny zdravotnej starostlivosti je normálna položka aj primeraný zisk. Dohodli sme sa, že naše kalkulácie uvedené na http://www.vpl.sk/cps/rde/xchg/sprlsk/xsl/ekonomicka-sekcia.htm uzná EZP pre nasledujúce obdobie ako priemerné a na zisku 10% pre ambulanciu bez prístrojového vybavenia a 20% s prístrojovým vybavením. Tak sme dospeli k vypočtu výšky kapitácie 75 Sk pre lekára bez prístrojového vybavenia a 80 Sk s prístrojovým vybavením. Vytvorí sa tak priestor pre zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov a pre obmenu prístrojového vybavenia obdobne ako tento rok plánuje uskutočniť vláda v štátnom zdravotníckom sektore.

Vzorová zmluva dohodnutá ZV SLK pre VLD má takúto prílohu č. 3:


Takúto zmluvu dohodol ZV SLK pre všetkých VLD, teda aj pre členov ZDRAVITY. Samozrejme členovia ZDRAVITY využívajú to, či takúto zmluvu chce pre nich podpísať MUDr. L.Pásztor.

Pozrite aj : http://www.ezp.sk/

5.VšZP

VšZP predložila návrh dodatku pre VLD, ku ktorému sme dospeli na základe dohody o cenách od 1.1.2007 nasledovne:

Tento dodatok Zdravotný výbor SLK doporučuje VLD podpísať.
Do budúcnosti zostáva doriešiť otázku hradenia očkovania (výkonu 252b) nad rámec kapitácie a otázku úhrady prístrojových výkonov na ambulancii VLD.
K tejto otázke sa vrátime pri ďalších rokovaniach.


6.SZP

Rokovania Zdravotného výboru s poisťovňou SZP naďalej prebiehajú.


Ponuka poisťovne SZP:

informuje MUDr.Peter Lipták, člen Zdravotného výboru SLK za VPL


vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk