Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

49. konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS

Paliatívna starostlivosť
O bolesti
Resuscitácia
Farmakoekonomika
Geriatria
Psychiatria
Bolesti hlavy (Cefalea)
Kardiovaskulárna prevencia
Onkológia
IT blok
Hepatológia
Workshop
Kontakty
Fotogaléria

V Bojniciach sa konala 49. odborná konferencia všeobecných praktických lekárov. Približne 500 všeobecných praktických lekárov sa tu zišlo 18. a 19. mája aby sa oboznámili s najnovšími poznatkami z oblasti medicíny s dôrazom na nové odporúčania v resuscitácii, v prevencii srdcovocievnych a onkologických ochorení, v starostlivosti o umierajúcich a v liečbe bolesti.

Prvý deň, v piatok, si zúčastnení mohli vypočuť prenášky erudovaných odborníkov. Paliatívnu starostlivosť prednášala primárka MUDr. Kristína Križanová z onkopaliatívneho oddelenia NOÚ Bratislava, hlavná odborníčka pre paliatívnu starostlivosť MZ, etické otázky umierania a aj postoj bioetiky k eutanázii boli predmetom prednášky MUDr. Petra Križana, filozofa a genetika, ktorý v súčasnosti zastáva aj post predsedu etickej komisie Ministerstva zdravotníctva (MZ). O paliatívnej starostlivosti v praxi všeobecných lekárov hovoril MUDr. Peter Pekarovič, všeobecný lekár z Hlohovca. S odporúčaným postupom- „Paliativní péče, doporučený postup pro praktické lékaře ČR“ - nás oboznámil MUDr. Bohumil Skála všeobecný praktik z Lanškrouna v ČR, ktorý zastupoval na konferencii partnerskú Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP.

O liečbe bolesti veľmi dôkladne hovorila MUDr. Ľubomíra Nemčíková z NOÚ Bratislava, hlavná odborníčka pre liečbu bolesti MZ. MUDr. Bohumil Skála, predniesol odporúčaný postup pre liečbu bolesti pre všeobecných praktikov v ČR a MUDr. Danica Bezáková doplnila zaujímavé kazuistiky zo svojej ambulancie v Zemianskych Kostoľanoch.

Resuscitácia. Do posledného miesta dokázal naplniť bojnickú kongresovú sálu riaditeľ operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR MUDr. Karol Kálig, ktorý teoreticky ale aj prakticky na figurínach demonštroval nové postupy v zachraňovaní. Resuscitačný blok veľmi obohatili aj expresívne videá zo záchranárskych akcií Emergency Medical Service z Popradu. O situácii V ČR informoval MUDr. Rudolf Červený, všeobecný praktik z Prahy (rodák z neďalekých Trenčianskych Teplíc).

O farmakoekonomike prednášal riaditeľ ŠUKL a predseda kategorizačnej komisie MZ SR, PharmDr. Ján Mazag, ktorý zdôraznil dôležitú úlohu generických liekov pri umožnení modernej, účinnej liečby čo najširšiemu okruhu pacientov.

V geriatrickom bloku hovorili Prof. MUDr. Štefan Kovaľ z Košickej geriatrickej kliniky o problematike Ageingu, Prof. MUDr. Štefan Krajčík z Bratislavskej geriatrickej kliniky o triáde veľkých D v geriatrii - Depresia, Demencia, Delírium. Na dôležitú problematiku upozornil MUDr. Ján Jiskra z 1. LF Praha vo svojej prednáške o význame včasného záchytu hypothyreózy u starnúcich žien. Nesklamal MUDr. Karol Herda a veľmi zaujal svojou prednáškou „Starnem spolu so svojimi pacientmi“.

V psychiatrickom bloku problematiku depresií vyčerpávajúcim spôsobom prezentoval prim. MUDr. Jozef Hašto z Trenčína. Potom za všeobecného úsilia auditória udržať pozornosť a prekonať únavu nasledovala detailná prednáška o chronickej únave Doc. MUDr. Jana Praška Pavlova z pražského psychiatrického centra a na záver miesto-predsedníčka pre vzdelávanie partnerskej českej SVL ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková, praktická lekárka z Kamenice nad Lipou predstavila Odporúčaný postup na diagnostiku a liečbu depresie v ambulanciách všeobecných lekárov v ČR.

Takto skončil prvý deň náročného prednáškového programu a nasledoval kultúrny program a spoločenský večer SSVPL SLS, ktorý moderovala už tradične MUDr. Zuzana Nedelková. Okrem tanečnej zábavy lekári mali aj možnosť dlho do noci v kuloároch diskutovať o rôznych problémoch všeobecnej praxe. Zahraniční hostia zase ocenili možnosť zúčastniť sa nočnej prehliadky Bojnického zámku oživenej vystúpeniami hradných strašidiel.

V sobotu pokračoval maratón prednáškami o bolesti hlavy, primárka MUDr. Jolana Marková z Neurologickej kliniky IPVZ a FTN Praha, prezidentka Czech headache society vystúpila s problematikou primárnych bolestí hlavy so zameraním na diagnostiku a liečbu migrény. Primár Bojnickej neurológie MUDr. Andrej Mihál prednášal o etiológii a diagnostike sekundárnych bolestí hlavy a MUDr. Danica Bezáková všeobecná lekárka zo Zemianskych Kostolian predniesla kazuistiky pacientov s bolesťami hlavy. Nový odporúčaný postup pre všeobecných praktických lekárov na diagnostiku a liečbu bolestí hlavy a špeciálne migrény predniesol MUDr. Peter Lipták. Kompetencie praktikov v oblasti diagnostiky a liečby bolestí hlavy spontánne podporila primárka Marková keď komentovala, že v ČR praktickí lekári už dva roky bežne liečia migrénu špecifickými antimigrenikami ( triptanmi) a po toto obdobie neboli z ich strany zaznamenané žiadne opomenutia v diagnostike ani vo vhodnosti nasadenej liečby, čo potvrdzuje že táto liečba patrí do rúk všeobecného praktického lekára.

V bloku kardiovaskulárnej prevencie prednášal o hypertenzii prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti Profesor MUDr. Ján Murín, CSc., problematiku hyperlipidémií MUDr. Lubomíra Fábryová predsedníčka SAA a Diabetes mellitus II typu MUDr. Zbyněk Schroner z diabetologickej ambulancie v Moldave nad Bodvou.. Všetci traja prednášatelia kládli vo svojich záveroch veľký dôraz na dôležitosť spolupráce lekárov špecialistov s ambulanciami všeobecných lekárov. Na záver tohto bloku MUDr. Peter Lipták, predstavil odporúčaný postup SSVPL SLS – Kardiovaskulárna prevencia, ktorý vzniká za spolupráce odborných spoločností SLS.

Onkológia. Všeobecnú onkologickú prevenciu predniesol profesor Ivan Koza, ktorý apeloval na praktických lekárov, aby vykonávali preventívne prehliadky dôkladne, v ich rukách je veľká zodpovednosť, môžu včas diagnostikovať onkologické ochorenia a tým zachrániť veľa pacientov. Podporil všeobecných praktických lekárov v ich úsilí o zvyšovanie ich kompetencií. Súhlasne a s uspokojením komentoval nové odporúčané postupy pre praktických lekárov v odvykaní od fajčenia a v mamografickom skríningu. Odporúčaný postup pre mamografický skríning organizovaný v ambulanciách všeobecných praktických lekárov veľmi pozitívne ohodnotila aj jeho hlavná recenzentka profesorka Janka Slobodníková, ktorá je poprednou slovenskou odborníčkou na mamodiagnostiku a ktorá vo svojej prednáške uviedla niekoľko ďalších aktuálnych informácií. Obaja profesori vyjadrili veľkú podporu ďalšej spolupráci so spoločnosťou slovenských všeobecných praktických lekárov (SSVPL SLS). O problematike ochorení prostaty, možnostiach včasnej diagnostiky, princípoch spolupráce s lekármi primárnej starostlivosti prednášal Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD z martinskej urologickej kliniky. MUDr. Elena Kavcová, PhD z martinskej pneumologickej kliniky uviedla vo svojej prednáške odporúčaný postup pre všeobecných lekárov - Liečba tabakovej závislosti. MUDr. Peter Lipták predstavil nové onkologické odporúčané postupy SSVPL SLS (Screening Ca prsníka organizovaný v ambulanciách všeobecných praktikov, Depistáž Ca hrubého čreva, Liečba tabakovej závislosti).

IT blok. Jedna z priorít spoločnosti SSVPL je rozvoj využívania IT technológií v našich ambulanciách. Bol tomu venovaný samostatný blok, kde RNDr. Mikuláš Popper, PhD prezentoval aktivity Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI SK) s dôrazom na eHealth stratégie EÚ a SR. MUDr. Cyril Mucha všeobecný praktik z Prahy, expert SVL ČLS JEP na IT problematiku prezentoval IT odporúčaný postup pre praktických lekárov ČR. Mgr. Zuzana Saboóvá prezentovala využitie e-lab v praxi a Oskar Kadlec uviedol aplikácie IT užitočné v ambulanciách (medicínsky znalostný portál a internetové komunikačné centrum). Expert našej spoločnosti na IT Ing. Martin Korman predniesol základnú IT stratégiu SSVPL a súčasné možnosti pripojenia na internet. Profesor všeobecného praktického lekárstva zo Sydney Michael Kidd nás informoval o stave komputerizácie a využíti IT technológií v ambulancii všeobecného praktika v Austrálii. Z účastníkov tohto bloku pán profesor Kidd vylosoval majiteľku Notebooku HP. Veríme, že jej bude na dobrej pomoci pri práci.

Hepatológia. V bloku o vírusových hepatitídach profesor MUDr. Ivan Schréter CSc. predniesol problematiku hepatitídy A a B. MUDr. Marián Oltman PhD podrobne informoval o problematike hepatitídy C. Profesor Michael Kidd prednášal o manažmente liečby hepatitídy C v ambulanciách všeobecných praktických lekárov v Austrálii.

Tradične sme na konferencii zorganizovali aj Workshop o problémoch v odbore, ktorý moderoval MUDr. Karol Herda. Hlavné problémy v primárnej starostlivosti v SR predniesol MUDr. Peter Lipták, MUDr. Štefan Lipčák hovoril o aktuálnych problémoch v školiteľstve vo všeobecnom lekárstve. O medzinárodných vzťahoch prednášal MUDr. Peter Pekarovič a MUDr. Eva Jurgová hovorila o význame organizácie WONCA pre aktivizáciu a rozvoj nášho odboru. Profesor Michael Kidd vo svojej prednáške hovoril o primárnej starostlivosti a zdôraznil jej dôležitú úlohu v systéme zdravotníckej starostlivosti.

Prehlbuje sa medzinárodný charakter našich konferencií, tradičná je účasť kolegov z Čiech. Tohto roku sme začali budovať novú tradíciu priateľstva s kolegami z Austrálie. Zvlášť cenná bola návšteva profesora všeobecného praktického lekárstva, všeobecného praktického lekára zo Sydney Michaela Kidda, ktorý štyri roky pôsobil ako prezident austrálskej kráľovskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov a teraz kandiduje na funkciu prezidenta celosvetovej organizácie všeobecných praktických lekárov WONCA World. Tento mladý sympatický človek plný energie ako samozrejmosť prezentoval všeobecného praktického lekára ako vysoko erudovaného špecialistu na primárnu starostlivosť a povzbudil slovenských lekárov aj tým, že povedal, že naši pacienti nás potrebujú a majú nás radi a zaslúžia si, aby sa o nich staral lekár s atribútmi lekára primárnej starostlivosti. V Austrálii, ktorá je kolískou systému primárnej starostlivosti majú záujem pracovať práve tí najlepší študenti ako všeobecní praktickí lekári. Tento odbor je príťažlivý práve svojou komplexnosťou, kontinuálnym a komunálnym zameraním.

Zaujímavé bolo, keď na otázku ako je to s platbami zdravotných poisťovní, pán profesor odpovedal, že v primárnej starostlivosti v Austrálii nepôsobí žiadna poisťovňa, všeobecní praktickí lekári sú platení vládou. Vyjadril názor že nie je vhodné, aby zdravotná poisťovňa rozhodovala o rozsahu, v oblasti rozhodujúcej zdravotnej starostlivosti (kam patrí v Austrálii aj primárna starostlivosť). Úradníci poisťovne motivovaní jej ziskom majú prirodzenú tendenciu zužovať tento rozsah. V Austrálii rozhodujú o potrebnom rozsahu tejto starostlivosti ošetrujúci lekári. Komerčné poisťovne pôsobia iba v pripoistení v nemocniciach. Ďalšou zaujímavosťou bolo keď profesor Kidd na slovenských praktických lekárov spontánne apeloval, aby si boli vedomí svojho ťažkého povolania, toho, že lekári často páchajú samovraždy. Preto by mali na to myslieť a keď vidia depresívneho kolegu, mali by sa o neho včas zaujímať a poskytnúť takémuto kolegovi podporu.

Veľmi zaujímavé boli jeho informácie o komputerizácii ordinácií praktických lekárov v Austrálii, ktorá sa podarila v uplynulých dvoch rokoch iba vďaka finančnej podpore vlády.

To, že pán profesor Kidd nie je iba erudovaný odborník na informačné technológie a organizáciu zdravotných systémov, čo bezpochyby dokazuje aj to, že už niekoľko rokov pôsobí ako poradca Austrálskej vlády, ale aj špičkový lekár ukázala jeho medicínsky erudovaná prednáška o systéme liečenia hepatitídy C v ambulanciách praktických lekárov. Ukázal, že v Austrálii rozumejú špecifikám primárnej starostlivosti a preto ak sú ochorenia súvisiace s komunitou ako je HIV, hepatitídy, alebo chronické ochorenia( kardiometabolické, onkologické) kde je potrebný kontinuálny a interdisciplinárny prístup, tak ako samozrejmosťou sú riešením týchto problémov poverení lekári-špecialisti z primárnej starostlivosti, teda všeobecní praktickí lekári.

Záverom možno konštatovať, že na tejto konferencii bolo: 1. Prednesených cca 30 prednášok na vysokej odbornej úrovni špičkovými slovenskými a zahraničnými odborníkmi. 2. Predstavené nové odporúčané postupy pre všeobecných praktických lekárov, ktoré sú dostupné v aktualizovanej verzii na internetovej stránke SSVPL SLS – www.vpl.sk. 3. Konferencia hovorila o e-Health ceste v SR, o úlohe všeobecných praktických lekárov v tejto problematike, o možnostiach vytvorenia internetových komunikačných sietí všeobecných praktikov. 4. Účasť profesora Kidda bola obrovským prínosom. Spolupráca s pánom profesorom bude aj naďalej pokračovať a slovenskí praktickí lekári sa budú usilovať pokračovať v emancipácii všeobecného praktického lekárstva na Slovensku v súlade s medzinárodnými skúsenosťami. Najbližšie budú mať možnosť naši všeobecní praktici pokračovať vo výmene skúseností a hľadaní inšpirácie na konferenciách WONKY v Singapúre a Paríži. Taktiež už pravidelná účasť kolegov z ČR veľmi pomáha možnosťou komparácie primárnej starostlivosti v blízkych krajinách, ktorých zdravotné systémy vyšli z nedávnych rovnakých podmienok. 5. Konferencia opäť potvrdila trend SSVPL SLS využívať moderné technológie, okrem už osvedčenej elektronickej registrácie účastníkov, bolo intenzívne využívané aj interaktívne hlasovacie zariadenie a s úspechom sme otestovali simultánne tlmočenie. Profesor Kidd vyjadril veľkú spokojnosť s úrovňou našej konferencie, ubezpečil že v tomto duchu napíše report pre exekutívu WONKY ale aj pre svojich kolegov v Austrálskej kráľovskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov a očakáva, že už na našej jesennej konferencii sa bude zúčastňovať celá skupina lekárov z Austrálie.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti - SSVPL SLS (organizátor konferencie) organizuje dve konferencie ročne, na jar a na jeseň. Ďalšia, jubilejná 50. odborná konferencia sa bude konať 26.-27. októbra 2007 opäť v Bojniciach.

Informáciu spracoval MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL SLS

E-mailové adresy prednášajúcich v jednotlivých blokoch:

Paliatívna starostlivosť
Prim. MUDr. Kristína Križanová kristina.krizanova@gmail.com
MUDr. Bohumil Skála PhD bohumil.skala@tiscali.cz
MUDr. Peter Pekarovič peterpekarovic@pobox.sk
MUDr. Peter Križan, CSc. peter.krizan@erudis.sk

O bolesti
MUDr. Igor Martuliak PhD imartuliak@nspbb.sk
MUDr. Ľubomíra Nemčíková nemcikova@nou.sk
MUDr. Bohumil Skála, PhD bohumil.skala@tiscali.cz
MUDr. Danica Bezáková bezakova.danica@stonline.sk

Resuscitácia
MUDr. Karol Kálig CSc. kalig1@t-zones.sk
MUDr. Patrícia Krajňáková, MUDr. Tomáš Jankura tjankura@ems-sro.sk, Gabriel Tomko, Karol Novotný,
MUDr. Rudolf Červený rudolfcerveny@seznam.cz

Farmakoekonomika
PharmDr. Ján Mazag mazag@sukl.sk
Mgr. Miroslav Hutka
MUDr. Pavol Masaryk CSc. masaryk@nurch.sk

Geriatria
Prof. MUDr. Štefan Koval, PhD stefankoval@gmail.com
Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc. stefan.krajcik@geriatria.sk
MUDr. Jan Jiskra, PhD Jan.Jiskra@lf1.cuni.cz
MUDr. Karol Herda herda@bojnice.sk

Psychiatria
Prim. MUDr. Jozef Hašto hasto@nsptn.sk
Doc. MUDr. Jan Praško Pavlov, CSc. prasko@pcp.lf3.cuni.cz
MUDr.Jaroslava Laňková lankova@svl.cz

Bolesti hlavy (Cefalea)
Prim. MUDr. Jolana Marková jolana.markova@ftn.cz
Prim. MUDr. Andrej Mihál drmihal@hotmail.com
MUDr. Danica Bezáková bezakova.danica@stonline.sk
MUDr. Peter Lipták lipp@pobox.sk

Kardiovaskulárna prevencia
MUDr. Ľubomíra Fábryová lfabryova@milosrdni.sk
MUDr. Zbyněk Schroner zbynek.schroner@pobox.sk
Prof. MUDr. Ján Murín, CSc. murin@faneba.sk
MUDr. Peter Lipták lipp@pobox.sk

Onkológia
Prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc. ivan.koza@nou.sk
Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD svihra@jfmed.uniba.sk
Prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. slobodnikova@tnuni.sk
MUDr.Peter Lipták lipp@pobox.sk

IT blok
RNDr. Mikuláš Popper, PhD mikulas.popper@nczisk.sk
MUDr. Cyril Mucha mucha@doktor-mucha.cz
Mgr. Zuzana Saboóvá, Ing. Ľuboš Bohucký lubos.bohucky@medirexgroup.sk
Ing. Oskar Kadlec kadlec@posam.sk
Ing. Martin Korman martin.korman@stonline.sk
Michael Kidd michael@gp.med.usyd.edu.au

Prevencia a liečba fajčenia
MUDr. Elena Kavcová, PhD elena.kavcova@jfmed.uniba.sk
MUDr. Zuzana Miškovská miskovsk@svl.cz
MUDr. Peter Lipták lipp@pobox.sk

Hepatológia
Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. schreter@upjs.sk
MUDr. Marián Oltman,PhD oltman.marian@pobox.sk
Michael Kidd michael@gp.med.usyd.edu.au

Workshop
MUDr. Peter Lipták lipp@pobox.sk
MUDr. Peter Pekarovič peterpekarovic@pobox.sk
MUDr. Eva Jurgová e.jurga@prax.sk
Christos Lionis, MD, PhD lionis@galinos.med.uoc.gr
MUDr.Štefan Lipčák lipcak@stonline.sk

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1852252
Celkom za 2020
51192
Tento mesiac
12898
Dnes
178