Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Všeobecní praktici v znamení prevencie a internetizácie.

Osteoporóza
Pneumologický blok
Kardiovaskulárny blok
Metabolický blok
Onkologický blok
Prevencia
Workshop
Kontakty
Fotogaléria

Historické Bojnice sa tradične stali 27. - 28. októbra 2006 miestom konania 48. konferencie Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS. Ústrednou témou bola prevencia v ambulancii všeobecného praktika a využitie moderných informačných technológií v primárnej zdravotnej starostlivosti. Nad podujatím akreditovaným 14 kreditmi CME prevzal záštitu minister zdravotníctva SR MUDr. Ivan Valentovič. Počas oboch dní konferencie sa registrovalo 503 účastníkov z celej Slovenskej republiky.

Netradičným začiatkom konferencie bola prvá internetová videokonferencia Bojnice-Bratislava, ktorú moderovali MUDr. Karol Herda a MUDr. Peter Lipták. V Bojniciach účastníkov pozdravili předseda ČLS JEP Prof.MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. a prezident SLS Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. Za partnerskú českú organizáciu všeobecných praktikov vystúpil místoprědseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr. Otto Herber, ktorý v úvode odovzdal prezidentovi konferencie a Slovenskej spoločnosti VPL SLS MUDr. Petrovi Liptákovi autorizovanú knihu kolektívu českých autorov „Všeobecné praktické lékařství“ a pozval všetkých na konferenciu českých praktikov do Karlových Varov (8.-11.11.2006). V Bratislave bol na internetovej videokonferencii prítomný štátny tajomník MZ SR MUDr. Daniel Klačko, ktorý zdôraznil vo svojom príhovore význam primárnej starostlivosti ako základného článku každého zdravotného systému. Taktiež podporil snahy SSVPL SLS o zavádzanie moderných informačných technológií do ambulancií všeobecných praktických lekárov a zdôraznil aj prvenstvo a význam tejto 1.internetovej videokonferencie v slovenskom zdravotníctve.

V prvom bloku prednášok o prevencii a liečbe osteoporózy predseda České lékařské společnosti JEP Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. predniesol podrobnú prednášku o súčasnom stave vedomostí, prevencii, liečbe a aj o spolupráci s všeobecnými praktikmi v ČR, uviedol aj doporučený postup pre diagnostiku a liečbu osteoporózy vypracovaný pre českých všeobecných lekárov (okrem iných je autorom Doc. MUDr. Svatoslav Býma predseda SVL ČLS JEP). Pohľad slovenského všeobecného praktika na problematiku osteoporózy v našej praxi prezentoval MUDr. Peter Marko, vedecký sekretár SSVPL SLS. O činnosti osteologických a denzitometrických pracovísk na Slovensku informoval MUDr. Zdenko Killinger, PhD z pracoviska prof. MUDr. Juraja Payera, CSc. O komplexnom prístupe k liečbe bolesti pri osteoporóze prednášala MUDr. Elena Ďurišová primárka rehabilitačného centra z Hlohovca, ktorá predstavila na konferencii aj svoju knihu venujúcu sa tejto problematike.

Včasnému vyhľadávaniu a liečbe chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa v komplexnej prednáške venoval prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. Kazuistiku CHOCHP s diferenciálno-diagnostickým postupom predniesol MUDr. Tibor Hlavatý. Zaujímavá bola prezentácia občianskeho združenia „Stop fajčeniu“, ktorú predniesol Mgr. Peter Šťastný predseda tohto občianskeho združenia.

Popoludňajší piatkový maratón 48. konferencie bol opäť v znamení moderných internetových technológií ale aj prevencie kardiovaskulárnych ochorení. Najprv sme mali možnosť si vypočuť prednášku tak povediac fenomenálneho interdisciplinárneho experta a môžeme si myslieť, že aj spolupracovníka a priateľa Ing. Martina Kormana, ktorý prezentoval svoju prednášku na tému využitia internetových technológií v praxi všeobecného lekára. Zaujal napríklad fotografiou nervovej bunky rastúcej na počítačovom čipe. Po takomto začiatku nasledoval jeden z vrcholov našej konferencie internetová videokonferencie Bojnice – Ottava. Zúčastnili sa jej spolu s účastníkmi v sále významní svetoví preventívni kardiológovia. Najprv kardiovaskulárne dáta z Európy a osobitne z ČR prednášala Doc. MUDr. Renata Cífková, CSc. z pracoviska preventívnej kardiológie IKEM Praha, ktorá pôsobí aj ako vedecká sekretárka Európskej hypertenziologickej spoločnosti. Z Ottavy sa tejto internetovej videokonferencie zúčastňoval Prof. George Fodor MD, PhD, FRCPC, Head of Research, Prevention and Rehabilitation Research, University of Ottawa Heart Institute, ktorý prednášal o manažmente rizikových faktorov v kanadskej praxi a o súčasnom stave kardiovaskulárnych preventívnych programov v Kanade. Podporil nenahraditeľnú úlohu lekárov primárnej starostlivosti v preventívnych programoch. Za slovenských všeobecných praktikov vystúpil v tomto bloku MUDr. Imrich Ceconík, ktorý prezentoval prácu o liečení svojich hypertonikov v Hornom Bare a ukázal ako sa mu darí dosahovať cieľové hodnoty krvného tlaku kombinačnou liečbou. K bloku internetovej videokonferencie s Ottavou prebehla bohatá diskusia, kde sme si vymenili s prof. Fodorom dôležité myšlienky a poznatky.
V druhom kardiovaskulárnom bloku všeobecní praktici mali možnosť sa oboznámiť s výsledkami programu NEMESYS, ktorý mapuje kardiovaskulárnu realitu v Slovenskej republike, s ktorou vystúpil Doc. MUDr. Ján Lietava, CSc. Potom vystúpila Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc, FESC, z kardiologickej kliniky SÚSCH Bratislava, vedecká sekretárka kardiologickej spoločnosti, s problematikou prehypertenzie a s otázkou, či je možná prevencia arteriálnej hypertenzie. Veľmi dôležité informácie priniesla všeobecným praktikom prednáška prezidenta Slovenskej kardiologickej spoločnosti Doc. MUDr. Gabriela Kamenského CSc., FESC, ktorý v súčasnosti pôsobí ako koordinátor MZ SR pre kardiovaskulárne preventívne programy s témou: Celonárodný kardiovaskulárny program na Slovensku pre roky 2007 - 2012. K tomuto bloku sa rozvinula veľká diskusia kde MUDr. Peter Lipták obhajoval kľúčovú úlohu a postavenie všeobecných praktických lekárov v primárnej starostlivosti. Záverom bolo vzájomné ubezpečenie kardiológov a všeobecných praktických lekárov o spolupráci v primárnej prevencii kardiovaskulárnych ochorení.

V nasledujúcom metabolickom bloku predniesla MUDr. Ľubomíra Fabryová, vedecká sekretárka Slovenskej spoločnosti pre aterosklerózu, podrobnú prednášku o metabolickom syndróme. Kľúčové postavenie všeobecného praktického lekára v starostlivosti o pacientov s metabolickým syndromom ozrejmil MUDr. Zdeňek Hamouz praktický lekár z Chomutova ako predstaviteľ Inštitútu metabolického syndromu ČR. MUDr. Otto Herber, místoprědseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a praktický lekár z Kralup nad Vltavou informoval o realizovaných štúdiách českých praktických lekárov. Štúdie Atlet, S-CARD a S-CARD DM umožnili českým praktikom odbúrať preskripčné obmedzenia na statíny. Dyslipidémie na Žitnom ostrove II - prezentoval MUDr. Imrich Ceconík.
Bohatý piatkový odborný program trval so živou diskusiou až do 18:30 hod.

Atraktívnym spestrením v rámci sprievodných podujatí na 48. konferencii SSVPL SLS bola pre lekárov návšteva pristaveného T-Com trucku, v ktorom sa nachádzalo 16 počítačov s pripojením na vysokorýchlostný 4G internet. Prebiehalo tu paralelné školenie v rozsahu:

  1. Zručnosti potrebné pri ovládaní internetu a e-mail pošty, založenie e-mail schránky
  2. Medicínske servery a vyhľadávanie medicínskych informácií na internete
  3. Internetová stránka SSVPL SLS
  4. Vytvorenie vlastnej internetovej stránky
  5. Medicínske aplikačné softvéry – nové možnosti v našej práci
  6. Projekt eSLIP – možnosť využívať najaktuálnejšie informácie o liekoch, eLab - internetová komunikácia s laboratóriom.

Program zabezpečili IT oddelenia T-Comu, Zentivy, Softprogresu a portálu ZZZ. Garantami školenia za SSVPL SLS boli MUDr.Peter Lipták a MUDr. Miroslav Šveda. Školenia sa zúčastnilo spolu 242 všeobecných praktikov. Celkom 76 členov SSVPL SLS využilo osobitne zvýhodnenú akciu pre pripojenie k vysokorýchlostného internetu pre takmer 100 nových DSL prípojok. Program PRAKTIK Home získali od 303,-Sk s DPH a PRAKTIK Ambulance od 404,-Sk s DPH / mesačne. Prvých 50 záujemcov o pripojenie DSL s viazanosťou 24 mesiacov získalo súčasne PC zostavu IBM za 1,-Sk bez iných záväzkov. Pre pokračujúci záujem všeobecných praktikov o akciové pripojenie k 4G internetu pre domáce aj ambulantné použitie, trvanie DSL akcie bolo predĺžené do 31.12.2006,s možnosťou zaslania žiadosti o pripojenie DSL vedeckému sekretárovi SSVPL SLS MUDr. Petrovi Markovi na e-mailovú adresu: mudrmarko@mail.t-com.sk , alebo na čísle: 0907 / 330 880.
Sprievodným programom 48. konferencie SSVPL bola medicínska premiéra nového osobného automobilu KIA CEE´d, ktorý sa začína vyrábať v žilinskej automobilke. Rozruch spôsobil nielen moderný dizajn a výbava CEE´d-u, ale taktiež neobvyklá záručná doba 7 rokov! Členovia odbornej spoločnosti môžu nakupovať vozidlá KIA Motors so zľavami ako prioritní klienti v sieti autosalónov spoločnosti Motor Car Group a takisto využívať sieť ich autoservisov.
Piatková konferencia pokračovala kultúrnym programom - vystúpením študentov a profesorov Bojnickej ZUŠ a spoločenským večerom. Zúčastnilo sa ho 331 lekárov a po večeri hrala do tanca kapela z Piešťanských kúpeľov. Vyvrcholením výbornej atmosféry bolo žrebovanie hodnotnej tomboly. 1. miesto v tombole, počítačovú zostavu IBM, ktorú venovala spoločnosť T-Com, získal kolega z Topoločian MUDr. Peter Katina. Spoločenský večer zorganizovala a moderovala viceprezidentka SSVPL pre kvalitu, MUDr. Zuzana Nedelková.

Sobotný program 48. konferencie bol zameraný na onkologické preventívne programy. MUDr. Peter Lipták predniesol prednášku pripravovanú spolu s primárom MUDr. Hrčkom: Stav skríningového programu kolorektálneho karcinómu v SR. Vyzval všeobecných praktikov k širokej účasti na tomto programe. O situácii v prevencii a skríningu KRCa v ČR informoval MUDr. Bohuslav Seifert, vedecký sekretár SVL ČLS JEP. Pre zaujímavosť v ČR sa tohto programu zúčastňuje 97% všeobecných praktikov na Slovensku iba 40%. Vzhľadom k nedostatku času neodznela prednáška slovenských praktikov - Horňáková, Bista, Cibulková, o skúsenostiach z praxe skríningu KRCa v jednotlivých ambulanciách VPL a o ich výsledkoch skríningu.
O prevencii a liečbe rakoviny prsníka prednášala za SR Prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. z Trenčianskej univerzity, pohľad českého praktika priniesla, jej spolužiačka MUDr. Zuzana Miškovská, praktická lekárka z Prahy, ktorá prezentovala doporučený postup skríningu rakoviny prsníka v ČR pre praktických lekárov. Praktický lekár v ČR indikuje a odosiela na diagnostickú aj preventívnu mamografiu. O postavení slovenského všeobecného praktika v tejto problematike informovala MUDr. Zuzana Nedelková, ktorá uviedla aj zaujímajú kazuistiku, ktorá podčiarkla význam vyšetrovania prsníkov v ambulanciách VPL aj na Slovensku. Záverom búrlivej diskusie bolo, že MUDr. Peter Lipták a MUDr. Zuzana Nedelková za SSVPL sa dohodli s Prof. MUDr. Janou Slobodníkovou a MUDr. Zuzanou Miškovskou na spolupráci na urýchlenej tvorbe odporúčaného postupu pre slovenských všeobecných praktikov v oblasti mamárnej prevencie.
V prednáškovom bloku venovanom rakovine prostaty primár MUDr.Boris Eliáš z urologickej kliniky FN Martin predniesol tému Karcinóm prostaty - epidemiológia, možnosti včasnej diagnostiky, princípy liečby. MUDr. Otto Herber predstavil situáciu v ČR a oboznámil s „Odporúčaným postupom pre praktických lekárov v ČR - Starostlivosť o pacientov s BPH a možnosti skríningu Ca prostaty v ambulanciách VPL". MUDr. Peter Lipták konštatoval, že na Slovensku nám chýba podobný doporučený postup a získal prísľub primára MUDr. Eliáša na interdisciplinárnu spoluprácu na tvorbe odporúčaného postupu pre slovenských praktických lekárov.
V časti venovanej rakovine krčka maternice podrobnú prednášku prezentoval Prof. MUDr. Pavol Šuška PhD. V nej zdôraznil úlohu všeobecného praktika pri kontrole uskutočňovania preventívnych gynekologických vyšetrení a požiadal prítomných všeobecných praktických lekárov o maximálnu spoluprácu s gynekológmi. Vo svojej prednáške hovoril po prvý krát na odbornom slovenskom medicínskom fóre o očkovaní proti rakovine krčka maternice. Situáciu za všeobecných praktikov komentovala MUDr. Danica Bezáková.

Pojmom „diagnostická a intervenčná prevencia“ bol venovaný blok, v ktorom český hosť MUDr. Jozef Čupka z Ústavu všeobecného lékařství 1.LF Univerzity Karlovy v Prahe predostrel možnosti začlenenia ČR a SR do medzinárodných projektov prevencie v primárnej zdravotnej starostlivosti EÚ. MUDr. Peter Lipták oboznámil so situáciou v SR, kde v súčasnosti v priestore primárnej starostlivosti vzniká z hľadiska situácie v EÚ anomália, všeobecní praktici sú pri preventívnych aktivitách vytláčaní špecialistami a aj Úradom verejného zdravotníctva SR. Je tu veľké riziko, že preventívne programy obchádzajúce všeobecných praktikov budú drahé a neefektívne. MUDr. Peter Lipták deklaroval za SSVPL SLS ochotu k maximálnej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a s predstaviteľmi rôznych druhov špecialistov v oblasti primárnej prevencie a zdôraznil, že úloha všeobecného praktického lekára je v tejto problematike kľúčová. MUDr. Eva Žáková, ktorá zastupovala riaditeľa ÚVZ SR Doc. MUDr. Ivana Rovného, predniesla obsažnú a zaujímavú prednášku o preventívnych projektoch ÚVZ SR.
Novinkou 48. konferencie SSVPL bol moderný spôsob využívajúci IT-technológie, aj pri registrácii účastníkov. Účastníci sa nezapisovali do "papierových" prezenčných listín, ale každý mal pridelený vygenerovaný čiarový kód (pre členov SSVPL SLS bol tento kód totožný s kódom na identifikačnej karte člena). Čiarový kód slúžil na identifikáciu účastníkov počas konferencie a zabránilo sa tak zneužívaniu pri zapisovaní do prezenčných listín. Tento spôsob evidencie účasti sa osvedčil a plánujeme ho uplatnovať a zdokonaliť aj na budúcich konferenciách našej spoločnosti.

Po ukončení odborných prednášok pokračoval sobotný program workshopom – spoločným zhromaždením šlenov SSVPL SLS a členov Sekcie všeobecných praktických lekárov Slovenskej lekárskej komory. O záujme praktikov napriek pokročilému času svedčila plná kongresová sála.
Úvodom workshopu dostal ešte slovo vedecký sekretár SSVPL SLS MUDr. Peter Marko aby predniesol svoju prednášku o informačných technológiách a vyhodnotil účasť všeobecných praktických lekárov na pripojení na vysokorýchlostný internet počas konferencie. Potom už past-prezident SSVPL SLS MUDr. Karol Herda skonštatoval nutnosť úpravy legislatívy v oblasti zdravotnej starostlivosti. Ako vrchol ľadovca nelogických zmien v uplynulom období zdôraznil zrušenie pojmu primárna zdravotná starostlivosť.
Členka predsedníctva Sekcie VPL SLK MUDr. Mária Francová ocenila vysokú odbornú a spoločenskú úroveň 48. konferencie Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS. Zároveň požiadala prítomných kolegov k väčšej aktivizácii pre pozdvihnutie úrovne stavu všeobecných praktikov. Následne predseda Sekcie VPL Slovenskej lekárskej komory MUDr. Dušan Lipták z Prešova vyzval auditórium k aktívnemu zakladaniu Sekcií VPL SLK vo všetkých regionálnych komorách v celej SR, aby sa vytvorila účinná a efektívna platforma na ekonomické a právne zastupovanie záujmu všeobecných praktikov pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami.
Cieľom a perspektívam rozvoja silnej odbornej spoločnosti s rastúcou členskou základňou sa venoval prezident SSVPL SLS MUDr. Peter Lipták. Vyzval všeobecných praktikov k pokračujúcej mobilizácii, zdôraznil ponuku odbornej spoločnosti sponzorovať aktívnu účasť desiatich všeobecných praktických lekárov na Wonca konferencii v Paríži v októbri 2007. O problematike absolvovania II. atestácie zo všeobecného lekárstva do roku 2014 a taktiež o náplni požadovanej euroatestácie informoval MUDr. Roman Rutkovský zo Slovenskej zdravotníckej univerzity. Systém sústavného vzdelávania CPD a CME prezentoval Doc. MUDr. Ján Gajdošík PhD. Medzinárodým vzťahom slovenských všeobecných praktikov smerom k zahraničným organizáciám sa venoval viceprezident SSVPL SLS pre zahraničie MUDr. Peter Pekarovič.
Legislatívne zmeny v súvislosti s vykonávaním preventívnych prehliadok zamestnancov a výkonu pracovnej zdravotnej služby bola venovaná prednáška MUDr. Petra Marka.
Očakávaným vyvrcholením workshopu bol príhovor prezidenta Slovenskej lekárskej komory Prof. MUDr. Milana Dragulu PhD., ktorý informoval o zvýhodnenom projekte zavádzania systému kvality do ambulancií všeobecných praktikov pre členov SLK. Predniesol "Plán zavádzania systému kvality" a predstavil "Príručku kvality". Taktiež informoval prítomných o čom jednal Snem SLK a o jeho uzneseniach. Snem rozhodol o možnosti zastupovania neštátnych lekárov pri rokovaniach so ZP cestou bezplatného splnomocnenia, s platnosťou na 12 mesiacov.
V závere 48. konferencie SSVPL SLS a workshopu členov Sekcie VPL SLK poďakoval prezident spoločnosti MUDr. Peter Lipták zúčastneným za prejavený záujem o vzdelávanie. Súčasne oznámil, že každý účastník konferencie obdrží poštou spolu s certifikátom o účasti aj CD-Rom s prednáškami a fotodokumentáciou z konferencie.
Zároveň prezident spločnosti všetkých srdečne pozval na jarnú 49. konferenciu SSVPL, ktorá bude tématicky nadväzovať: „Preventívna medicína II.“ Všetky prednášky z konferencií sú dostupné aj na webstránke spoločnosti: www.vpl.sk, kde si členovia tiež nájdu všetky výhody členstva v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS.

MUDr. Peter MARKO
vedecký sekretár SSVPL SLS

MUDr.Peter LIPTÁK
prezident SSVPL SLS

E-mailové adresy prednášajúcich v jednotlivých blokoch:

Osteoporóza
Prof. Jaroslav Blahoš czma@cls.cz
MUDr.Peter Marko mudrmarko@mail.t-com.sk
MUDr.Zdenko Kilinger payer@ruzinov.fnspba.sk
Prim.MUDr.Elena Ďurišová durisova.hlohovec@rrc.sk

CHOCHP
Prof.MUDr. Peter Krištúfek peter.kristufek@szu.sk
MUDr.Tibor Hlavatý hlavatyt@nextra.sk
Mgr. Peter Šťastný stastny@stopfajceniu.sk

Metabolický
MUDr.Ľubomíra Fábryová lfabryova@milosrdni.sk
MUDr Zdeňek Hamouz zhamouz@seznam.cz
MUDr.Otto Herber o.herber@worldonline.cz
MUDr.Imrich Ceconík ceconik@ba.telecom.sk

Počítačový a kardiovaskulárny
Ing. Martin Korman Martin.Korman@t-com.sk
Doc. MUDr.Renata Cífková recf@medicon.cz
Prof. George Fodor gfodor@ottawaheart.ca
Doc. MUDr.Lietava jan.lietava@orangemail.sk
Doc. MUDr.Slavomíra Filipová filipova@susch.sk
Doc. MUDr. Gabriel Kamenský kamensky@nspr.sk
MUDr. Imrich Ceconík ceconik@ba.telecom.sk

KRCa
MUDr.Peter Lipták lipp@pobox.sk
Prim. MUDr.Rudolf Hrčka hrcka@npba.sk
MUDr. Bohuslav Seifert  seifert@terminal.cz
MUDr. Anna Cibulková
MUDr.Horňáková
MUDr.Emil Bista

Ca prsníka
Prof. MUDr.Slobodníková slobodnikova@tnuni.sk
MUDr.Zuzana Miškovská miskovsk@svl.cz
MUDr.Zuzana Nedelková nedamb@kios.sk

Ca prostaty
Prim. MUDr.Boris Eliáš elias@jfmed.uniba.sk kliment@jfmed.uniba.sk
MUDr. Otto Herber o.herber@worldonline.cz
MUDr.Peter Lipták lipp@pobox.sk

Ca krčku maternice
Prof. MUDr. Pavol Šuška PhD drsuska@hotmail.sk
MUDr. Danica Bezáková bezakova@zdravcentra.sk

Prevencia
MUDr.Jozef Cupka svl.cz@seznam.cz
MUDr.Peter Lipták lipp@pobox.sk
MUDr.Eva Žáková, h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD. MPH fedicova@uvzsr.sk kintlerova@uvzsr.sk

Workshop
MUDr. Karol Herda herda@bojnice.sk
Mária Franczová
MUDr.Dušan Lipták
MUDr.Peter Lipták lipp@pobox.sk
MUDr.Peter Pekarovič peterpekarovic@pobox.sk
MUDr.Roman Rutkovský romanrutkovsky@pobox.sk
Doc. MUDr.Ján Gajdošík gajdosik@nz.psg.sk
MUDr.Peter Marko mudrmarko@mail.t-com.sk
Prof. MUDr.Milan Dragula dragula@jfmed.uniba.sk

 

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1852213
Celkom za 2020
51153
Tento mesiac
12859
Dnes
139