Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3223

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
14% 14%
 
Nie
86% 86%
 

Skríning kolorektálneho karcinómu
Stanovisko výboru SSVPL SLS


Odborný postup a projekt kvality sa pripravujú. Zodpovedá MUDr. Peter Lipták lipp@pobox.sk

Rakovina hrubého čreva a konečníka: štatistiky a programy prevencie
(Darina Sedláková riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku)


Konkrétny postup v praxi všeobecného praktického lekára:
V SR ročne zomiera na rakovinu hrubého čreva cca 1600 mužov a žien.
Populačnú depistáž rakoviny hrubého čreva by mali vykonávať všeobecní praktickí lekári vyšetrovaním stolice na OK každý rok. Najlepšie je začať pri preventívnej prehliadke u osôb nad 50 rokov, ale potom pokračovať v jednoročných intervaloch.

●U pacientov nad 50 rokov automaticky, každému, komu robíme preventívnu prehliadku navrhneme vyšetrenie stolice na OK, vysvetlíme dôvod, časovú náročnosť a priebeh vyšetrenia. Pri použití imunochemického(napríklad FOB testu) je záruka najlepšej compliance pacientov. Vyšetrenie potom opakujeme v jednoročných intervaloch.
●Úlohou všeobecných praktikov a ich sestier je zaistiť maximálnu účasť osôb nad 50 rokov a pravidelne v jednoročných intervaloch im vyšetrovať stolicu na OK. Osoby s pozitívnym testom odosielať na kolonoskopické vyšetrenie.

Stanovisko výboru SSVPL SLS k problematike skríningu KRCa z 12.8.2007, aktualizované stanoviskom výboru a Prešovskej výzvy VLD z 28.3.2009:
Screening kolorektálneho karcinómu v SR organizujú vo svojich praxiach jednotliví všeobecní lekári. Bol rozzbehnutý a uskutočňoval sa zásluhou aktivít Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGES) - viď na http://www.krca.sk/ v spolupráci s SSVPL SLS- od roku 2002. Podľa doterajšieho monitoringu gastroenterologického (GE) moniturujúceho centra (pomocou formulárov F1) sa ho zúčastnilo cca 40% všeobecných lekárov a títo lekári vyšetrili stolicu na OK u 5% z indikovanej populácie (boli indikovaní všetci nad 50 rokov 1x za dva roky).
Podľa nášho prieskumu u VLD je situácia lepšia t.j. vyšetrujeme stolicu na OK vo vyššom percente ale zlyháva monitorovanie pomocou komplikovaného a zbytočného (pre program screeningu) spôsobu hlásenia do GE centra.
Navrhujeme aby program pokračoval ako doteraz ale bez zbytočného vypĺňania a odosielania dotazníkov do GE centra. Ak chcú mať GE nejakú referenčnú skupinu všeobecných lekárov, ktorí sa budú podieľať na zhromažďovaní dát v navrhovanom dotazníku SSVPL SLS ich v úsilí o výskum v tejto oblasti podporuje. Je potrebné ale priznať že sa tu jedná o populačný výskum dotýkajúci sa problematiky kolorektálneho karcinómu. Naša odborná spoločnosť môže tento výskum garantovať a pomôcť pri vytvorení tejto skupiny lekárov. Táto skupina bude na tomto výskume participovať spolu s gastroenterológmi a bude robiť paralelne screening iným podrobným spôsobom potrebným pre zhromažďovanie výskumných dát. Bolo by potrebné aby výbory SGES a SSVPL SLS na spoločnom rokovaní odsúhlasili zmysluplný dizajn takejto štúdie.

Dôkladný výskum teda môže prebiehať paralelne, ale pre širokú prax je potrebný čo najjednoduchší monitoring, tak aby neunikali naše preventívne aktivity. Pacienti nemajú úžitok z výskumu ale z čo najširšie realizovaných screeningových vyšetrení. Tu sa ponúka možnosť monitorovania všetkých aktivít všeobecných lekárov zhromažďovaním údajov v poisťovniach, ktoré by mali mať povinnosť v určených intervaloch nahlasovať, v tomto prípade do monitorovacieho GE centra a prípadne paralelne aj výborom participujúcich odborných spoločností, počty vykázaných výkonov vyšetrení stolice na OK.

Navrhujeme:
1– Ak chceme cez zdravotné poisťovne zvlášť monitorovať negatívne a pozitívne vyšetrenie stolice na OK je potrebné určiť zvláštne kódy pre negatívny test na OK a pre pozitívny test na OK. Navrhujeme pomocou doterajšieho kódu vyšetrenia 159an vykazovať negatívne vyšetrenia a pre pozitívny test na OK zaviesť kód 159ap.

2– Aj ďalšie potrebné údaje vedia prečítať zdravotné poisťovne zo svojich databáz. Jedná sa tu o údaj, či pacient s pozitívnym vyšetrením bol na kolonoskopickom vyšetrení - ak u takéhoto pacienta vykáže všeobecný lekár kód 159ap tak poisťovňa odsleduje, či u tohto pacienta vykázal gastroenterológ kód výkonu 763 - kolonospopiu, prípadne by sa mal určiť zvláštny kód pre kolonospopické výkony indukované na základe pozitivity OK testu. Gastroenterológovia môžu u pacientov odoslaných na kolonoskopiu pomocou dotazníka ďalšie podrobné dáta vyšpecifikovať a nahlásiť do monitorujúceho centra.

3– Vykazovanie a ceny výkonov
Postup pri výpočte ekonomicky oprávnenej výšky ceny pre výkon číslo 159a - je uvedený na http://www.vpl.sk/cps/rde/xchg/sprlsk/xsl/19783.htm

Stanovenie OK testu, vykazovať ako výkon 159a pri vydaní testu s úhradou paušálneho nákladu 1 EUR (cena testovacej súpravy), pri vyhodnotení testu zaviesť kódy 159an - negatívny test a 159ap - pozitívny test, výkony vykazovať spolu s diagnózou Z00.0.

Hodnota výkonu 159ap je rovnaká ako výkonu 159an t.j. 180 bodov. Cenu preventívneho bodu žiadame jednotne 0,04EUR.
Spolu: 1EUR(paušálny náklad) + 180x0,04= 1EUR +7,2EUR = 8,2EUR (cca 250 Sk)

4– Pri zistení poisťovne, že u daného pacienta všeobecný lekár vykázal pozitivitu testu stolice na OK a nebolo následne( do 1-2? mesiacov) u GE vykázané kolonoskopické vyšetrenie, navrhujeme aby poisťovňa mala povinnosť kontaktovať svojho poistenca s dotazom prečo sa na tomto vyšetrení nezúčastnil, súčasne by informovala aj jeho všeobecného lekára. Pod tlakom poisťovne a ošetrujúceho všeobecného lekára by bola veľká šanca aby všetci pacienti s OK pozit. testom absolvovali kolonoskopické vyšetrenie.
Taktiež pri zistení poisťovne, že u pacienta nad 50 rokov nebolo vykázané viac ako dva roky vyšetrenie stolice na OK navrhujeme aby poisťovňa mala povinnosť ho upozorniť na toto dôležité vyšetrenie.


5– Ktorý z dostupných testov na trhu použiť?
Pri imunochemickom teste ( napríklad FOB Test)- nie je potrebná diéta a pre pacienta je zjednodušený odber vzorky stolice -stačí jedna vzorka. Doterajšie štúdie s týmito testami ukázali, že compliance pacientov pri ich použití je až 50% a dokážu zachytiť väčšie množstvo tak karcinómov ako aj polypov, takže pri zlepšení compliance a vyššej senzitivite sa pri kolonoskopiách takto zistených pozitivít objaví absolútne viac patologických nálezov než pri použití testov guajakových. Ďalej je výhodou jednoduché a presnejšie vyhodnotenie v ambulanciách VLD. Výbor SSVPL SLS sa stotožňuje so stanoviskom MUDr.Rudolfa Hrčku a odporúča používať v screeningu KRCa imunochemický test (napríklad FOB test).

6– Pri organizovaní skríningu kolorektálneho karcinómu je potrebné dohodnúť spoločný postup pri monitorovaní súčasne so všetkými zdravotnými poisťovňami, nie je prijateľné aby pre každú poisťovňu sme realizovali iný postup. Navrhujeme zdravotným poisťovniam prijať jednotný postup v skríningu kolorektálneho karcinómu. V tomto postupe je veľmi dôležitá koordinácia s výborom SSVPL SLS, ktorý garantuje populačný skríning vykonávaný VLD v rámci Programu zvyšovania kvality praktikov v SR je zaradený projekt PREVENCIA RAKOVINY HRUBÉHO ČREVA..

7– Konsenzus SGES SLS a SSVPL SLS je nevyhnutný pre úspešný priebeh skríningu KRCa v SR. Navrhujeme rokovania poverených predstaviteľov SSVPL SLS a SGES SLS vedúce k dohode o spoločnom postupe. Je potrebné sa maximálne skoordinovať, vítame uprednostnenie prospechu pacientov pred vedeckými ambíciami.

8– Dôležitú úlohu má sekcia zdravia MZ SR a ÚDZS. Navrhujeme aby tieto inštitúcie pomohli sprostredkovať reálny program skríningu KRCa na Slovensku.


Stanovisko a jeho aktualizáciu z 1.4.2009 spracoval MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL SLS lipp@pobox.sk  

Pôvodný materiál zaslaný v auguste 2007:
MZ sekcia zdravia, vrchný riaditeľ, MUDr. Adam Hochel
SGES SLS, ÚDZS, VšZP, SZP, APOLLO, Dôvera+, UNION ZP.
Spracovaná aktualizácia bude zaslaná tým istým adresátom bude informovaná kancelária WHO a minister zdravotníctva.


Adresa pre nákup FOB testov:

1.
Konex Medik, spol s.r.o., Rastislavova  7, 042 19 Košice
tel: +421 557 266 217-19, konexmedik@konex.sk

2.
EUROLAB LAMBDA a.s., T.Milkina 2, 917 01 Trnava
tel.: 033 5341 448-9, fax 033 5443094 eurolambda@eurolambda.sk  
Ing. Diana Rovnianska 0902 938 831, rovnianska.diana@eurolambda.sk

Odporúčané stránky:
http://www.rakovinacreva.sk/
http://www.tvojanadej.sk/
http://www.krca.sk/
http://www.oriondiagnostica.sk/product-groups-sk?group=1


vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk