Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

47. odborná konferencia SSP/RL- NOVINKY V INFEKTOLÓGII
Zhromaždenie členov sekcie VPL SLK

Očkovanie
Infekčné hepatitídy
Chlamýdiové infekcie
Novinky
Informačné technológie
HIV/AIDS
Workshop
Kontakty

Bojnice 19.-20. mája 2006


Novinky v infektológii zaujali nielen všeobecných lekárov

V dňoch 19.mája - 20.mája 2006 sa uskutočnila 47. odborná konferencia Slovenskej spoločnosti praktického a rodinného lekárstva SLS v kongresovej sále kultúrneho domu v Bojniciach. Príjemných prekvapením bola nezvyčajne vysoká účasť  385 všeobecných praktických lekárov, predovšetkým na odborných prednáškach popredných slovenských infektológov.  Pasívna účasť bola hodnotená 10 eurokreditmi Slovenskej akreditačnej rady CME.

Po slávnostnom zahájení konferencie čestným prezidentom SSP/RL SLS  MUDr. Františkom Klimom  a prezidentom SSP/RL SLS  MUDr. Karolom Herdom nasledoval blok prednášok, tematicky venovaný očkovaniu – prevencii infekčných ochorení. Trendy a súčasné odporúčania pre očkovanie vo svete prezentovala MUDr. Zuzana Košťálová z konziliárnej očkovacej ambulancie DFNsP Bratislava. Problematike očkovania starých ľudí sa venoval v prednáške MUDr. Radovan Košturiak z Ústavu TaRCH Poprad – Kvetnica. Praktickými  skúsenosťami s očkovaním proti chrípke v ambulancii všeobecného praktického lekára zaujala MUDr. Zuzana Nedelková zo ZS Drahovce pri Piešťanoch. Kvalitný prehľad očkovania pred cestou do zahraničia poskytla prednáška Prim.MUDr. Ľudmily Šiškovej z Polikliniky cudzokrajných chorôb FN Bratislava. Záverom tohto bloku bola užitočná prezentácia na tému: Praktické návody k očkovaniu v ambulancii PLD v podaní MUDr. Danice Bezákovej V diskusii MUDr.Peter Lipták upozornil na materiál na stránke http://liptak.blog.sme.sk/  , ktorý je praktickým návodom postupu pred cestou do zahraničia (očkovanie, prevencia malárie). Po kliknutí na očkovací preukaz máte možnosť si ho vytlačiť alebo stiahnuť na tlačenie vo formáte PDF. Aktuálne sme  doplnili aj link na najnovšie nariadenie vlády 338/2006 Z.z. s účinnosťou od 1.6.2006 riešiace problematiku očkovania.      

Druhý blok piatkových prednášok bol venovaný hepatitídam. Tieto zahájil z pohľadu hepatológa MUDr. Marián Oltman,PhD.   (Gastroenterologická klinika SZU, Bratislava ). Praktickým pohľadom všeobecného lekára bola prezentácia prednášky MUDr. Tibora Hlavatého. Premiérová prednáška so zameraním na farmakoekonomiku liečby hepatitíd zaznela od hlavného odborníka MZ SR pre gastroenterológiu Prim. MUDr. Mariána Kaščáka.

Tretí blok, venovaný chlamýdiovým infekciám pritiahol do kongresovej sály dokonca niekoľko gynekológov a približne dvadsať pediatrov. Českým hosťom konferencie bola RNDr. Věra Toršová,CSc. s tradične krásnou prednáškou o chlamýdiách z mikrobiologického oddelenia KHS Ostrava. Klinický pohľad na chlamýdiové infekcie excelentne prezentoval Doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., mimoriadny profesor, z Kliniky pre infekčné choroby FNLP a LF UPJŠ Košice. Laboratórnej diagnostike chlamýdiových infekcií sa venovala v prednáške RNDr. Daniela Hučková, z  HPL laboratória Bratislava. Nasledovala kazuistika všeobecného praktického lekára MUDr. Petra Liptáka z Bratislavy, ktorý taktiež predostrel spolu s Doc. MUDr. Pavlom Jarčuškom, PhD. záverečný príspevok odporúčaný postup diagnostiky a liečby infekcie Chlamydia pneumoniae pre všeobecných lekárov.

Nasledujúce prednášky priniesli aktuálne novinky z diagnostiky a liečby toxoplazmózy a boreliózy, ktoré predniesol h.doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. z Kliniky pre infekčné choroby FNLP a LF UPJŠ Košice. Vtáčej chrípke a bioterorizmu sa venoval v prezentácii MUDr. Pavol Lenčéš z Vojenského zdravotníckeho ústavu MO SR Liptovský Mikuláš. Klinické skúsenosti z vlastnej praxe o výskyte antropozoonóz na Žitnom ostrove ozrejmil MUDr. Imrich Ceconík.

Záverečný blok piatkového programu konferencie bol zameraný na počítače a využitie internetových stránok k postgraduálnemu vzdelávaniu.MUDr. Peter Lipták naživo prezentoval pripojenie na internetovú stránku Slovenskej spoločnosti praktického a rodinného lekárstva SLS www.vpl.sk, kde môžu lekári nájsť mnoho užitočných informácií a aktualít. Nasledovala ukážka možností využitia internetu a počítačových programov v ambulancii VPL  Tomášom Kováčikom  (ZENTIVA) a prezentácia www.zdravcentra.sk .     
Nakoniec MUDr. Imrich Ceconík predstavil vlastnú webstránku http://web.stonline.sk/ceconik/1s.html ambulancie všeobecného praktika.

Po ukončení odbornej časti nasledoval spoločenský večer a nočná prehliadka Bojnického zámku so strašidlami.

Sobotný program 47. odbornej konferencie SSP/RL SLS bol venovaný imunodeficientnému pacientovi. Doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., mimoriadny profesor, predniesol aktuálnu situáciu vo svete a SR, týkajúcu sa HIV/AIDS. Spolu s kazuistikami sa zameral na vedomosti, ktoré sú potrebné pre VPL o infekcii vírusom HIV. Blok pokračoval kazuistikami MUDr. Jany Petríčkovej z infekčnej ambulancie Bojnice na témy: „Sekundárne meningitídy podmienené imunodeficientným stavom „ a „Recidivujúci herpes zoster u imunodeficientného pacienta „.

V nasledujúcom workshope informoval MUDr. Peter Lipták z Bratislavy o činnosti Sekcie všeobecných praktických lekárov Slovenskej lekárskej komory a príprave rokovaní so zdravotnými poisťovňami. Viceprezident SSP/RL MUDr.Peter Pekarovič prezentoval súčasnú situáciu v odbore všeobecného lekárstva a zámery činnosti odbornej spoločnosti v budúcnosti.  MUDr. Danica Bezáková sa v prednáške zamerala na atestačnú prípravu všeobecného praktika a sústavné vzdelávanie SACCMECene práce všeobecného praktického lekára, spôsobu fiancovania a oprávneným požiadavkám VPL sa venoval v prezentácii MUDr.Peter Marko z Kežmarku. 
Pozvanie na workshop prijal i hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Ladislav Pásztor, ktorý predstavil svoju víziu zlepšenia situácie všeobecných praktikov v SR.
Nasledovala bohatá diskusia a množstvo pripomienok a návrhov na riešenie problémov, ktoré najviac ťažia všeobecných lekárov. Konferencia všeobecných praktických lekárov sa tešila pozornosti zdravotných poisťovní, prezentovali sa: Dôvera a.s., Európska zdravotná poisťovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa a.s., Sideria zdravotná poisťovňa a.s. Záujem vyvolala  konferencia i u generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. MUDr.Svätopluka Hlavačku, PhD.

Konferenciu slávnostne ukončil prezident SSP/RL MUDr. Karol Herda, ktorý s  uspokojením  skonštatoval, že 47. odborná konferencia dosiahla historicky 2. najvyššiu návštevnosť lekárov(prezentovalo sa 385 účastníkov).
Upozornil všeobecných praktických lekárov na korešpondenčne prebiehajúce voľby výboru SSP/RL do 31. mája 2006  a hlasovanie o zmene názvu spoločnosti na výstižnejší názov: Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS. Noví záujemcovia o členstvo v spoločnosti môžu požiadať o prihlášky na adrese: Slovenská spoločnosť praktického a rodinného lekárstva, Krátka 2, 972 01 Bojnice, alebo na internetovej stránke:  www.sprl.sk 
Vzhľadom na opakované žiadosti účastníkov konferencie o sprístupnenie prednášok z podujatia MUDr. Peter Lipták oznámil, že tieto budú v krátkej dobe umiestnené a bezplatne dostupné na webstránke odbornej spoločnosti www.sprl.sk  Súčasne vyjadril presvedčenie, že podobný záujem prejavia lekári o účasť na 48. odbornej konferencii SSP/RL SLS , ktorá sa uskutoční v 27.-28.októbra 2006 v Bojniciach.

 

MUDr.Peter Marko

člen Slovenskej spoločnosti praktického /rodinného lekárstva SLS

 

E-mailové adresy prednášajúcich v jednotlivých blokoch:

Očkovanie

MUDr. Karol Herda herda@bojnice.sk 
MUDr. Zuzana Košťálová zuzana.kostalova@aven.sk
MUDr. Radovan Košturiak kostur@kvetnica.sk 
MUDr. Zuzana Nedelková nedamb@kios.sk  
MUDr. Danica Bezáková bezakova@zdravcentra.sk
MUDr. Peter Lipták lipp@pobox.sk

Infekčné hepatitídy

MUDr. Tibora Hlavatý hlavatyt@nextra.sk
Prim. MUDr. Marián Kaščák kascak@tnuni.sk

Chlamýdiové infekcie

RNDr. Věra Toršová, CSc vera.torsova@zuova.cz
Doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. jarcuska@upjs.sk
RNDr. Daniela Hučková huckova@hpl.sk 
MUDr. Peter Lipták lipp@pobox.sk

Novinky

h.doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. kristian@fnlp.sk
MUDr. Imrich Ceconík ceconik@ba.telecom.sk 

HIV/AIDS

Doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. jarcuska@upjs.sk

Workshop

MUDr. Danica Bezáková  bezakova@zdravcentra.sk
MUDr. Peter Marko mudrmarko@stonline.sk
MUDr. Ladislav Pásztor placi@stonline.sk 

 

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1852213
Celkom za 2020
51153
Tento mesiac
12859
Dnes
139