Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Prihlásenie
Pravidlá

Newsletter

Ak chcete od nás dostávať na svoj e-mail informácie o novinkách na tejto stránke a v SSVPL, pridajte sa do databázy.
Zapíšte svoj e-mail do okienka a stlačte tlačítko pridať!


Počet odberateľov: 3183

Anketa

Ste pripojený do eZdravia?
Áno
11% 11%
 
Nie
89% 89%
 Klinika urgentnej medicíny, medicíny katastrof a všeobecného lekárstva
LF UK v BratislavePrednosta kliniky: prof. MUDr. Otto Masár, CSc. otomasar@voila.fr

Externí učitelia primárnej starostlivosti:
MUDr. Peter Lipták  liptak.peter@vpl.sk 
MUDr. Jana Bendová  bendova.jana@vpl.sk
MUDr. Jana Zimanová, PhD zimanova.jana@vpl.sk
MUDr. Peter Pekarovič pekarovic.peter@vpl.sk
MUDr. Michaela Macháčová machacova.michaela@vpl.sk
MUDr. Adriana Šimková, PhD simkova.adriana@vpl.sk 


Praktické lekárstvo
-od školského roku 2013-2014 sa ustanovilo ako povinne voliteľný predmet na LF UK v Bratislave.

Každý študent je povinný si z povinne voliteľných predmetov vybrať minimálne jeden predmet vo 4. a jeden predmet v 5. ročníku a zapísať si ho do výkazu o štúdiu na VŠ (index). Účasť na výučbe tohto predmetu a vykonanie skúšky t.j. získanie kreditov je jednou z podmienok pre postup do vyššieho ročníka.  
Sylabus PVP predmetu praktické lekárstvo

Výuka praktického lekárstva štvrtky dve hodiny prednášok od 17.30 - 18.15  a 18.20 - 19.20 hod
Miesto: Školiace stredisko FNsP MB, Námestie SNP 10 v Bratislave

A: Osobitné vyčlenené témy

1. Anesteziológ, urgentista
v ambulancii VL - liečba bolesti (14.11.2013, prof. MUDr. Otto Masár, CSc.)
2. Psychiater - komunikačné nástroje (MUDr.Vanda Valkučáková)
3. Anesteziológ -  resuscitácia (MUDr. Gabriela Ďuricová)
4. Orientácia na komunitu - komunitný pracovník spolupráca s ADOS (PhDr. Dušan Syseľ, PhD, PhDr. Hana Belejová PhD)
5. Ekonóm - ekonomické otázky vedenia praxe, komunikácia so zdravotnými poisťovňami (Ing. Ingrid Slezáková)

B: Špecifická problematika praktického lekárstva

1. Úvod do primárnej starostlivosti
(Peter Lipták, 3.10.2013)
Definície, miesto v zdravotnom systéme, prínos, význam PZS, fragmentovaná verzus integrovaná ZS
Miesto a praktické fungovanie lekára v primárnej starostlivosti
Politická podpora a  umenie "ničnerobenia"

2. Naše nástroje v primárnej starostlivosti
(10.10.2013, Peter Lipták + Michaela Macháčová)
Základné pojmy a zásady, správna klinická prax - guideliny. Klasifikácia chorôb MKCH versus ICPC.
Klinické vyšetrovanie, organizácia práce, vedenie dokumentácie, predpisovanie liekov a zdravotných pomôcok.  Kompetencie, medziodborová spolupráca, odporúčanie pacienta na odborné vyšetrenie. Interpretácia odborných správ a nálezov, výsledkov komplementárnych vyšetrení, integrácia a koordinácia zdravotnej starostlivosti o pacienta, eHealth.
 Michaela Macháčová, ambulancia všeobecného praktického lekárstva Topolčany - laboratórna a prístrojová diagnostika, prístrojové vybavenie ambulancie, software

3. Organizácia všeobecnej praxe (7.11.2013, Jana Bendová+Jana Zimanová)
- základné podmienky pre zriadenie a organizovanie praxe, legislatívne predpoklady.
- organizácia práce lekára a sestry, prípadne ďalších členov tímu PZS
- špecifiká praxe v meste a na vidieku.Práva pacientov a bezpečnosť pacientov v primárnej praxi
- pracovno lekárske aspekty praktického lekárstva. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci, vedenie motorového vozidla, držanie zbrane ...
MUDr. Jana Bendová, ambulancia všeobecného praktického lekárstva vo Veľkom BIeli - Organizácia všeobecnej praxe
MUDr. Jana Zimanová, PhD, ambulancia praktického všeobecného lekárstva Bratislava - Pracovno lekárske aspekty praktického lekárstva

4. Zdravotná a sociálna problematika všeobecnej praxe (Peter Lipták)
Primárna, sekundárna a terciárna starostlivosť (Pst systém starostlivosti)
Komunitný a sociálny rozmer primárnej starostlivosti

5. Prevencia (28.11.2013, Jana Bendová+Jana Zimanová)
Primárna, sekundárna, terciárna, quartérna, obsah a periodicita preventívnych prehliadok.
Celospoločenské preventívne programy, postavenie na primárnej starostlivosti (KV, ONK, očkovanie).
Prevencia Jana Bendová 1  Prevencia Jana Bendová 2  Prevencia Jana Zimanová

6. Vzdelávanie v odbore, medzinárodné kontakty a podpora
- špecializačná príprava (obsah, dĺžka trvania jednotlivých stáží), atestácia, kontinuálne vzdelávanie - regionálne semináre, výročná konferencia, online vzdelávanie, zbieranie kreditov, doktoradské štúdium
-
VZ OSN, WHO, WONCA, Vasco da Gama, EFPC, SVL ČLS JEP


Zahraničné kontakty

EURACT - európska akadémia učiteľov všeobecného lekárstva
Členmi EURACTu je z našich učiteľov Jana Bendová a Peter Lipták.
Jana Bendová, národný zástupca Slovenska v tejto organizácii sa zúčastnila posledného zasadnutia jeho výboru.
Jana Bendová: Novinky zo zasadnutia EURACTu - Tirana 3. - 5. októbra 2013  .

vytlačiť | na vrch stránky
pošli na vybrali.sme.sk

Štatistika návštev

Celkom od 2010
1901997
Celkom za 2019
100937
Tento mesiac
6389
Dnes
59